Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 21/07/2020 09:59:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Θ62ΩΡΚ-ΕΣ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

Θέμα: Αποδέσμευση. Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
Ημ/νια: 21/07/2020 09:37:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΛΗΩΡΚ-ΘΒ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών

Θέμα: Αποδέσμευση. Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών
Ημ/νια: 21/07/2020 09:37:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Π7ΛΩΡΚ-Α95
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 20/07/2020 12:06:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 942ΠΟΕΠΖ-ΦΙΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 20/07/2020 12:05:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΗ7ΒΟΕΠΖ-90Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 20/07/2020 12:03:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΞΠΒΟΕΠΖ-ΥΙ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 20/07/2020 12:02:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΔ11ΟΕΠΖ-Π6Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την απολύμανση των χώρων της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Θέμα: Ανάθεση για την απολύμανση των χώρων της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 20/07/2020 12:00:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ0ΘΓΟΕΠΖ-ΘΥΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών

Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών
Ημ/νια: 20/07/2020 10:12:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 600ΞΟΕΠΖ-ΧΘΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την ειδών καθαριότητας

Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την ειδών καθαριότητας
Ημ/νια: 20/07/2020 10:10:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΕ09ΟΕΠΖ-ΞΦΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ

Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ
Ημ/νια: 20/07/2020 10:08:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω7ΦΔΟΕΠΖ-ΞΣΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια γραφικής ύλης

Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια γραφικής ύλης
Ημ/νια: 20/07/2020 10:07:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΩΟΧΟΕΠΖ-ΩΔΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια βιβλίων

Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια βιβλίων
Ημ/νια: 20/07/2020 10:04:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΑΨ6ΟΕΠΖ-ΞΩΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση μιας αίθουσας της Αχιλλοπουλείου Εμπορικής Σχολής στον Τουριστικό και Αναπτυξιακό Σύλλογο Τσαγκαράδας.

Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση μιας αίθουσας της Αχιλλοπουλείου Εμπορικής Σχολής στον Τουριστικό και Αναπτυξιακό Σύλλογο Τσαγκαράδας.
Ημ/νια: 20/07/2020 12:51:30
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΨΚΟΞΩΓ-8ΤΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου για υπόθεση της επιχείρησης

Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου για υπόθεση της επιχείρησης
Ημ/νια: 20/07/2020 12:10:15
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕ8ΔΟΞΩΓ-ΚΗΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 431 ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 431 ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 20/07/2020 14:50:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΔΗΩΡΚ-ΛΒΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ
Ημ/νια: 20/07/2020 13:42:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΚΛΩΡΚ-ΩΑΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 20/07/2020 13:27:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΒΞΩΡΚ-Θ7Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 20/07/2020 13:26:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ρ97ΩΡΚ-ΛΒ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου WIFI4EU στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου WIFI4EU στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 20/07/2020 13:15:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΔ5ΩΡΚ-ΘΘ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com