Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16Β
Ημ/νια: 26/04/2021 19:57:08
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΡΕΟΞΩΓ-3Φ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15Β
Ημ/νια: 26/04/2021 19:53:13
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΨΥ6ΟΞΩΓ-ΖΦΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14Β
Ημ/νια: 26/04/2021 19:51:11
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΧΣΟΞΩΓ-Ο02
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13Β
Ημ/νια: 26/04/2021 19:47:07
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΣΧΟΞΩΓ-Γ6Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12Β ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12Β ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 26/04/2021 19:39:06
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Β8ΩΟΞΩΓ-ΧΚΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11Β ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11Β ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 26/04/2021 19:30:01
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΔ1ΟΞΩΓ-Α9Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10Β ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10Β ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 26/04/2021 19:25:39
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ6ΜΑΟΞΩΓ-Λ4Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 9Β ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 9Β ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 26/04/2021 19:17:53
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Γ8ΥΟΞΩΓ-ΕΔ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6711

Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6711
Ημ/νια: 23/04/2021 11:42:15
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟ4ΙΟΞΩΓ-70Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της από 3 Μαρτίου 2021 αιτήσεως της ΧΑΝ σχετικά με καθαρισμό δέντρων.

Θέμα: Συζήτηση επί της από 3 Μαρτίου 2021 αιτήσεως της ΧΑΝ σχετικά με καθαρισμό δέντρων.
Ημ/νια: 23/04/2021 14:38:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΖ5ΩΡΚ-ΣΞ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί καταγγελίας μίσθωσης λόγω μη καταβολής μισθωμάτων δημοτικού ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2109/26-02-2021 εισηγήσεως της Προϊσταμένης του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί καταγγελίας μίσθωσης λόγω μη καταβολής μισθωμάτων δημοτικού ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2109/26-02-2021 εισηγήσεως της Προϊσταμένης του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Ημ/νια: 23/04/2021 14:14:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΜ6ΩΡΚ-7ΕΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1941/24-02-2021 αιτήσεως του κ. Μπρίκα Απόστολου.

Θέμα: Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1941/24-02-2021 αιτήσεως του κ. Μπρίκα Απόστολου.
Ημ/νια: 23/04/2021 13:54:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΠΜΩΡΚ-Υ6Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2181/01-03-2021 αιτήσεως του κ. Μπαρούτα Στέφανου.

Θέμα: Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2181/01-03-2021 αιτήσεως του κ. Μπαρούτα Στέφανου.
Ημ/νια: 23/04/2021 12:57:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Λ1ΚΩΡΚ-Ο29
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

AΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Θέμα: AΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 23/04/2021 12:53:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞ2ΞΩΡΚ-ΞΩΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της με αριθμό 11/2020 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κισσού με θέμα: « Λήψη απόφασης επί αιτήματος κ. Σεμερτζίδου Λυδίας για κοπή δέντρου».

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της με αριθμό 11/2020 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κισσού με θέμα: « Λήψη απόφασης επί αιτήματος κ. Σεμερτζίδου Λυδίας για κοπή δέντρου».
Ημ/νια: 23/04/2021 12:30:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 94ΚΘΩΡΚ-ΔΓΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ
Ημ/νια: 23/04/2021 12:20:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΒΝ4ΩΡΚ-6ΕΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

Θέμα: Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
Ημ/νια: 23/04/2021 12:15:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 647ΖΩΡΚ-Η2Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμηθείας βιβλίων για κάλυψη αναγκών των σχολείων της Β/Θμιας Εκπαίδευσης »

Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμηθείας βιβλίων για κάλυψη αναγκών των σχολείων της Β/Θμιας Εκπαίδευσης »
Ημ/νια: 23/04/2021 12:06:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 61Ε9ΩΡΚ-5Μ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής για την κατασκευή και τοποθέτηση τεντών για την κάλυψη των αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης.»

Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής για την κατασκευή και τοποθέτηση τεντών για την κάλυψη των αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης.»
Ημ/νια: 23/04/2021 11:58:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΘΠΩΡΚ-3ΧΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Κ.Α.Ε 02-00-6264

Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Κ.Α.Ε 02-00-6264
Ημ/νια: 22/04/2021 14:34:08
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΞΥΟΞΩΓ-3ΨΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com