Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ 10/03/22-09/03/23

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ 10/03/22-09/03/23
Ημ/νια: 28/06/2022 14:47:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΣΗΩΡΚ-ΛΔΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Εισήγηση για 3η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2022 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»

Θέμα: «Εισήγηση για 3η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2022 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»
Ημ/νια: 28/06/2022 14:39:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 98ΗΗΩΡΚ-ΑΘ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Ημ/νια: 28/06/2022 13:07:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΤΧΩΡΚ-2ΩΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 28/06/2022 13:02:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΝΕΦΩΡΚ-ΓΘΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας γραφικής ύλης και αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη αναγκών των Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας γραφικής ύλης και αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη αναγκών των Διοικητικών Υπηρεσιών
Ημ/νια: 28/06/2022 12:35:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 679ΣΩΡΚ-ΦΡΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 28/06/2022 12:09:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΛΞ2ΩΡΚ-ΧΧΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ζαγοράς - Μουρεσίου

Θέμα: Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 28/06/2022 11:05:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΥΡΩΡΚ-ΕΣΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ
Ημ/νια: 28/06/2022 09:45:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΝΨΩΡΚ-Ω6Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 28/06/2022 09:31:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3ΠΨΩΡΚ-ΧΑ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 28/06/2022 09:08:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΩΛΩΡΚ-ΡΛΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ ΟΙΚ. ΖΑΓΟΡΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ ΟΙΚ. ΖΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 27/06/2022 15:03:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6114ΩΡΚ-ΦΥ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

Θέμα: Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
Ημ/νια: 27/06/2022 14:35:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦ4ΘΩΡΚ-22Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2021)

Θέμα: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2021)
Ημ/νια: 27/06/2022 14:27:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 90Ζ4ΩΡΚ-Ο20
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Δημοσίευση προκυρήξεων

Θέμα: Αποδέσμευση. Δημοσίευση προκυρήξεων
Ημ/νια: 27/06/2022 13:51:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΞΧΩΡΚ-7Υ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δημοσίευση προκυρήξεων

Θέμα: Δημοσίευση προκυρήξεων
Ημ/νια: 27/06/2022 13:51:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΜΝΨΩΡΚ-9ΔΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων

Θέμα: Αποδέσμευση. Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
Ημ/νια: 27/06/2022 13:51:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 98ΤΞΩΡΚ-ΑΙΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων

Θέμα: Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
Ημ/νια: 27/06/2022 13:51:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Α9ΘΩΡΚ-ΣΟ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΑΚΑΒΑ" ΟΙΚ.ΖΑΓΟΡΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΑΚΑΒΑ" ΟΙΚ.ΖΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 27/06/2022 13:46:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΒΤΩΡΚ-ΜΔΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
Ημ/νια: 27/06/2022 13:10:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡ4ΛΩΡΚ-8ΩΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ 36/2022 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ"

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ 36/2022 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ"
Ημ/νια: 27/06/2022 12:51:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΞΑΩΡΚ-ΨΤΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com