Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ημ/νια: 04/12/2023 15:01:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΤ3ΩΡΚ-Ω1Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης συστημάτων θέρμανσης στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

Θέμα: για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης συστημάτων θέρμανσης στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 04/12/2023 14:31:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΤΘΩΡΚ-ΟΝ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 04/12/2023 14:16:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΦΛ9ΩΡΚ-43Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΜΤΠΥ ΑΣΦ. ΧΕΠ: Ζ/340

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΜΤΠΥ ΑΣΦ. ΧΕΠ: Ζ/340
Ημ/νια: 04/12/2023 12:28:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΛΧΘΩΡΚ-ΣΙΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/346

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/346
Ημ/νια: 04/12/2023 12:27:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΘΜΩΡΚ-ΓΗΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΟΓΑ Χαρτοσήμου. ΧΕΠ: Ζ/346

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΟΓΑ Χαρτοσήμου. ΧΕΠ: Ζ/346
Ημ/νια: 04/12/2023 12:27:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 97ΓΥΩΡΚ-3ΚΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΠ: Ζ/336,Ζ/337,Ζ/338,Ζ/339,Ζ/349,Ζ/348,Ζ/351,Ζ/340

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΠ: Ζ/336,Ζ/337,Ζ/338,Ζ/339,Ζ/349,Ζ/348,Ζ/351,Ζ/340
Ημ/νια: 04/12/2023 12:27:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ω0ΣΩΡΚ-ΜΜΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/335,Ζ/336,Ζ/337,Ζ/338,Ζ/339,Ζ/341,Ζ/346,Ζ/340

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/335,Ζ/336,Ζ/337,Ζ/338,Ζ/339,Ζ/341,Ζ/346,Ζ/340
Ημ/νια: 04/12/2023 12:27:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64ΕΛΩΡΚ-ΛΧΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/313,Ζ/322,Ζ/325,Ζ/335,Ζ/336,Ζ/337,Ζ/338,Ζ/339,Ζ/341,Ζ/346,Ζ/349,Ζ/348,Ζ/350,Ζ/351,Ζ/352,Ζ/353,Ζ/354,Ζ/358,Ζ/360,Ζ/363,Ζ/355,Ζ/345,Ζ/340

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/313,Ζ/322,Ζ/325,Ζ/335,Ζ/336,Ζ/337,Ζ/338,Ζ/339,Ζ/341,Ζ/346,Ζ/349,Ζ/348,Ζ/350,Ζ/351,Ζ/352,Ζ/353,Ζ/354,Ζ/358,Ζ/360,Ζ/363,Ζ/355,Ζ/345,Ζ/340
Ημ/νια: 04/12/2023 12:27:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΡΣΩΡΚ-Ξ16
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔ.,ΕΦΚΑ ΑΣΦ. ΧΕΠ: Ζ/313,Ζ/336,Ζ/337,Ζ/338,Ζ/339,Ζ/341,Ζ/346,Ζ/352,Ζ/353,Ζ/354,Ζ/340

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔ.,ΕΦΚΑ ΑΣΦ. ΧΕΠ: Ζ/313,Ζ/336,Ζ/337,Ζ/338,Ζ/339,Ζ/341,Ζ/346,Ζ/352,Ζ/353,Ζ/354,Ζ/340
Ημ/νια: 04/12/2023 12:27:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΖΧΩΡΚ-Ν96
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 769/2023 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε δικαιούχους υπαλλήλους, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 769/2023 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε δικαιούχους υπαλλήλους, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών».
Ημ/νια: 01/12/2023 15:13:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 93ΑΠΩΡΚ-Γ1Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την σύνταξη γνωμοδότησης επι αιτήσεως Αποστόλου Μαλαματίνη περί διαγραφή χρεών των αναφερομένων σ ' αυτή

Θέμα: για την σύνταξη γνωμοδότησης επι αιτήσεως Αποστόλου Μαλαματίνη περί διαγραφή χρεών των αναφερομένων σ ' αυτή
Ημ/νια: 01/12/2023 14:05:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΟ8ΩΡΚ-78Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΣΤΟΛΙΣΜΟ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΣΤΟΛΙΣΜΟ
Ημ/νια: 01/12/2023 13:17:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΤΖ0ΩΡΚ-ΨΞΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 01/12/2023 13:01:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 96ΡΒΩΡΚ-Μ71
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την προμήθεια χριστουγεννιάτικου ηλετρολογικού υλικού.

Θέμα: για την προμήθεια χριστουγεννιάτικου ηλετρολογικού υλικού.
Ημ/νια: 01/12/2023 12:33:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω82ΛΩΡΚ-ΞΜΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την εξόφληση της οφειλής σύμφωνα με την 37/2023 πράξη εκικύρωσης πρακτικού εξωδικαστικής επίλησης διαφορας ( Βέργος Αλτίνης)

Θέμα: για την εξόφληση της οφειλής σύμφωνα με την 37/2023 πράξη εκικύρωσης πρακτικού εξωδικαστικής επίλησης διαφορας ( Βέργος Αλτίνης)
Ημ/νια: 01/12/2023 12:31:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΙΩΩΡΚ-Ν55
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 (ΑΠΟ 26 ΕΩΣ 31-7-2023)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 (ΑΠΟ 26 ΕΩΣ 31-7-2023)
Ημ/νια: 01/12/2023 12:11:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΜΠΩΡΚ-ΤΔΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ
Ημ/νια: 01/12/2023 10:03:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΩΓΩΡΚ-ΘΑΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9285

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9285
Ημ/νια: 01/12/2023 09:05:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΦΕΩΡΚ-Σ25
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ No 768/2023 με Θέμα: «Λύση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ No 768/2023 με Θέμα: «Λύση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών».
Ημ/νια: 30/11/2023 15:17:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΟΙΩΡΚ-ΤΟΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com