Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια φυτών

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 20 ώρες 39 λεπτά
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια φυτών
Ημ/νια: 31/03/2023 10:24:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ4ΗΔΟΕΠΖ-ΤΚΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 20 ώρες 39 λεπτά
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 31/03/2023 10:23:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΛΛΕΟΕΠΖ-2ΑΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 20 ώρες 39 λεπτά
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ
Ημ/νια: 31/03/2023 10:22:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 68Ζ8ΟΕΠΖ-Δ3Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 20 ώρες 39 λεπτά
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ
Ημ/νια: 31/03/2023 10:20:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΝΗΖΟΕΠΖ-1ΣΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό υπ' αριθμό 5/31-03-2023 έγκρισης πρωτογενών αιτημάτων για τρέχουσες δαπάνες Τ/Π 2023

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 20 ώρες 39 λεπτά
Θέμα: Πρακτικό υπ' αριθμό 5/31-03-2023 έγκρισης πρωτογενών αιτημάτων για τρέχουσες δαπάνες Τ/Π 2023
Ημ/νια: 31/03/2023 10:17:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΧΣΗΟΕΠΖ-3ΕΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια φυτών

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 20 ώρες 39 λεπτά
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια φυτών
Ημ/νια: 31/03/2023 09:52:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 68ΧΨΟΕΠΖ-Μ04
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 20 ώρες 39 λεπτά
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 31/03/2023 09:51:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 67ΦΞΟΕΠΖ-Ι7Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 20 ώρες 39 λεπτά
Θέμα: Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ
Ημ/νια: 31/03/2023 09:50:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6586ΟΕΠΖ-9ΑΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς - πριν από 20 ώρες 39 λεπτά
Θέμα: Αίτημα για εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ
Ημ/νια: 31/03/2023 09:49:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ο1ΡΟΕΠΖ-ΤΓΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ) μηνός Μαρτίου 2023

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ) μηνός Μαρτίου 2023
Ημ/νια: 31/03/2023 15:09:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62ΣΩΩΡΚ-Ε7Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Μαρτίου 2023

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Μαρτίου 2023
Ημ/νια: 31/03/2023 15:02:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ4ΘΗΩΡΚ-8ΧΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Μαρτίου 2023

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Μαρτίου 2023
Ημ/νια: 31/03/2023 14:55:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΧΕΩΡΚ-Ψ0Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Μαρτίου 2023

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Μαρτίου 2023
Ημ/νια: 31/03/2023 14:49:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6Ω5ΩΡΚ-ΛΗΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ μηνός Μαρτίου 2023

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ μηνός Μαρτίου 2023
Ημ/νια: 31/03/2023 14:30:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΚ4ΩΡΚ-Ω1Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. μηνός Μαρτίου 2023

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. μηνός Μαρτίου 2023
Ημ/νια: 31/03/2023 14:19:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8ΦΚΩΡΚ-3ΙΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Απριλίου 2023

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Απριλίου 2023
Ημ/νια: 31/03/2023 13:52:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΖΦΩΡΚ-ΨΨΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Απριλίου 2023

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Απριλίου 2023
Ημ/νια: 31/03/2023 13:42:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Η8ΝΩΡΚ-ΟΓΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Απριλίου 2023

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Απριλίου 2023
Ημ/νια: 31/03/2023 13:29:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΓ5ΩΡΚ-ΝΞ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Απριλίου 2023

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Απριλίου 2023
Ημ/νια: 31/03/2023 13:17:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Υ6ΒΩΡΚ-ΞΟΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ME ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑΑΠΟ 17/02/2023 ΕΩΣ 28/02/2023 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΑΚ 44259/2022 ΚΑΙ ΕΑΚ 4756/2022

Θέμα: ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ME ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑΑΠΟ 17/02/2023 ΕΩΣ 28/02/2023 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΑΚ 44259/2022 ΚΑΙ ΕΑΚ 4756/2022
Ημ/νια: 30/03/2023 16:05:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΒΜ4ΩΡΚ-ΘΓΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com