Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού ( σημαίες εξωτερικού χώρου ) του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου.

Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού ( σημαίες εξωτερικού χώρου ) του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου.
Ημ/νια: 20/04/2018 13:24:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 72ΥΥΩΡΚ-7Ρ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 20/04/2018 13:11:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΠ7ΩΡΚ-Ξ2Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης και μελάνια για την κάλυψη αναγκών της Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς.

Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης και μελάνια για την κάλυψη αναγκών της Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς.
Ημ/νια: 20/04/2018 12:59:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 660ΩΩΡΚ-5ΕΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συν/σης ανελκυστήρα της Δ. Ε. Μουρεσιου.

Θέμα: Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συν/σης ανελκυστήρα της Δ. Ε. Μουρεσιου.
Ημ/νια: 20/04/2018 12:51:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΔΞΩΡΚ-ΚΜ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Αποκατάσταση δεξαμενών άρδευσης Δ.Ε Ζαγοράς

Θέμα: Αποδέσμευση. Αποκατάσταση δεξαμενών άρδευσης Δ.Ε Ζαγοράς
Ημ/νια: 20/04/2018 12:47:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω6ΞΟΩΡΚ-5ΞΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Θέμα: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 20/04/2018 12:41:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3ΤΜΩΡΚ-8ΚΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 396/2018 με Θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, βάσει των Προσωρινών Πινάκων Διοριστέων της 3Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 8 του Ν....

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 396/2018 με Θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, βάσει των Προσωρινών Πινάκων Διοριστέων της 3Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 8 του Ν. 4210/2013».
Ημ/νια: 20/04/2018 11:45:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΑΗΩΡΚ-ΘΩ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 20/04/2018 11:16:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 73ΜΠΩΡΚ-ΕΟΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης της Δ. Ε. Μουρεσίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης της Δ. Ε. Μουρεσίου
Ημ/νια: 20/04/2018 10:55:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΤ3ΩΡΚ-Θ79
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 20/04/2018 10:33:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1ΥΡΩΡΚ-45Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 03/2018

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 03/2018
Ημ/νια: 19/04/2018 13:45:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2Σ9ΩΡΚ-ΜΞ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.102/2014, 26/2015, 102/2015 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ[(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ) ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ]

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.102/2014, 26/2015, 102/2015 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ[(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ) ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ]
Ημ/νια: 19/04/2018 13:39:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΘΔΩΡΚ-Τ3Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 03.2018

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 03.2018
Ημ/νια: 19/04/2018 13:38:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΧΒ7ΩΡΚ-Δ76
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας φρέσκου γάλακτος

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας φρέσκου γάλακτος
Ημ/νια: 19/04/2018 12:49:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΨΧΩΡΚ-ΑΝΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»

Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»
Ημ/νια: 19/04/2018 12:19:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω54ΘΩΡΚ-ΖΧΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΟΥΛΔΑΤΟΥ ΑΠΟΣΤ. ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (21-26/02/2018)

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΟΥΛΔΑΤΟΥ ΑΠΟΣΤ. ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (21-26/02/2018)
Ημ/νια: 19/04/2018 11:51:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗ3ΧΩΡΚ-1ΝΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 19/04/2018 10:09:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΠΚΩΡΚ-Τ5Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΜΕΣΩ ΟΤΕ ESTATE (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΜΕΣΩ ΟΤΕ ESTATE (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 19/04/2018 10:08:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗΙΗΩΡΚ-ΕΜ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.
Ημ/νια: 18/04/2018 11:29:01
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΟΨΟΞΩΓ-ΦΦΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης 2ου πρακτικού ελέγχου πληρότητας δικαιολογητικών αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου “Εσωτερική οδοποιία του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου»

Θέμα: «Περί έγκρισης 2ου πρακτικού ελέγχου πληρότητας δικαιολογητικών αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου “Εσωτερική οδοποιία του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου»
Ημ/νια: 18/04/2018 14:15:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΙΖΩΡΚ-3ΛΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com