Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση διενέργειας απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ" μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθ. 36 όπως τροποποιείται με το αρθ. 4 Ν. 4782/21 ...

Θέμα: Έγκριση διενέργειας απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ" μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθ. 36 όπως τροποποιείται με το αρθ. 4 Ν. 4782/21 (με έναρξη εφαρμογής την 01/09/2021 - αρθ. 142 παρ. 1 περιπτ. α και δ Ν. 4782/21) , β) Καθορισμός των όρων της πρόσκλησης, της απευθείας ανάθεσης του ανωτέρω έργου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 52.100,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, έγκριση της συνταχθείσας μελέτης και ορισμός αρμόδιου υπαλλήλου/ων ελέγχου των προσφορών, γ) ορισμός των οικονομικών φορέων στους οποίους θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.
Ημ/νια: 17/09/2021 13:13:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62Ν4ΩΡΚ-5ΦΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ημ/νια: 17/09/2021 12:23:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΥΗΩΡΚ-Χ3Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή αύλειου χώρου ενιαίου δημοτικού σχολείου Δ.Ε. Ζαγοράς»

Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή αύλειου χώρου ενιαίου δημοτικού σχολείου Δ.Ε. Ζαγοράς»
Ημ/νια: 17/09/2021 12:05:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙ0ΥΩΡΚ-Δ05
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 17/09/2021 11:56:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΜ4ΩΡΚ-ΒΓΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 2970 ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 2970 ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
Ημ/νια: 17/09/2021 11:43:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 605ΛΩΡΚ-ΞΔΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 17/09/2021 11:25:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΓΦΩΡΚ-5Ι8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 17/09/2021 10:55:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗ4ΤΩΡΚ-Λ4Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 3104 - ΚΗΗ 3036 ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 3104 - ΚΗΗ 3036 ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ
Ημ/νια: 17/09/2021 09:28:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΘΤΩΡΚ-Ζ70
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση προς τους πυρόπληκτους.

Θέμα: Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση προς τους πυρόπληκτους.
Ημ/νια: 17/09/2021 08:02:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω85ΑΩΡΚ-ΕΨΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 375/2021 με Θέμα: «Καταγγελία σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 375/2021 με Θέμα: «Καταγγελία σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο».
Ημ/νια: 17/09/2021 00:16:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΤ5ΩΡΚ-5Ψ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Χιώτη Μιχαήλ του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας-Συνοδών Απορριμματοφόρων), με βαθμό Ε΄».

Θέμα: «Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Χιώτη Μιχαήλ του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας-Συνοδών Απορριμματοφόρων), με βαθμό Ε΄».
Ημ/νια: 16/09/2021 23:02:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΕΗΗ1ΩΡΚ-7Ω8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Τσιφουτούδη Ιωάννη του Χρήστου, κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, με βαθμό Δ΄».

Θέμα: «Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Τσιφουτούδη Ιωάννη του Χρήστου, κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, με βαθμό Δ΄».
Ημ/νια: 16/09/2021 23:00:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ23ΛΩΡΚ-Ξ18
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ρεπανά Γεώργιου του Αντωνίου, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Δ΄».

Θέμα: «Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ρεπανά Γεώργιου του Αντωνίου, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Δ΄».
Ημ/νια: 16/09/2021 22:59:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ε5Ι3ΩΡΚ-0ΔΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Πετρινώλη Γεώργιου του Αντωνίου, κλάδου ΔΕ Τεχνίτων (Υδραυλικών), με βαθμό Δ΄».

Θέμα: «Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Πετρινώλη Γεώργιου του Αντωνίου, κλάδου ΔΕ Τεχνίτων (Υδραυλικών), με βαθμό Δ΄».
Ημ/νια: 16/09/2021 22:57:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΕ5ΠΩΡΚ-Δ3Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Νικολαΐδη Αβραάμ του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Δ΄».

Θέμα: «Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Νικολαΐδη Αβραάμ του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Δ΄».
Ημ/νια: 16/09/2021 22:55:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΒΩΛΩΡΚ-1ΤΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Καψάλη Γεώργιου του Ανδρέα, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Δ΄».

Θέμα: «Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Καψάλη Γεώργιου του Ανδρέα, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Δ΄».
Ημ/νια: 16/09/2021 22:53:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΕΞΦ2ΩΡΚ-ΗΧΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης της δόκιμης υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Γιοβάνη Φιλίτσας του Αποστόλου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας-Συνοδών Απορριμματοφόρων), με βαθμό Ε΄».

Θέμα: «Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης της δόκιμης υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Γιοβάνη Φιλίτσας του Αποστόλου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας-Συνοδών Απορριμματοφόρων), με βαθμό Ε΄».
Ημ/νια: 16/09/2021 22:52:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΧΨΔΩΡΚ-ΠΜΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Βελέντζα Περικλή του Δημητρίου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας-Συνοδών Απορριμματοφόρων), με βαθμό Ε΄».

Θέμα: «Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Βελέντζα Περικλή του Δημητρίου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας-Συνοδών Απορριμματοφόρων), με βαθμό Ε΄».
Ημ/νια: 16/09/2021 22:50:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 94Π4ΩΡΚ-ΨΜΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ. ΓΙΑ ΠΟΛΥΕΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ. ΓΙΑ ΠΟΛΥΕΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Ημ/νια: 16/09/2021 14:09:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΓ4ΩΡΚ-ΙΝ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών διενέργειας τακτικού ελέγχου των οικ. καταστάσεων διαχειριστικών χρήσεων 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 και απογραφής έναρξης 01-01-2014 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών διενέργειας τακτικού ελέγχου των οικ. καταστάσεων διαχειριστικών χρήσεων 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 και απογραφής έναρξης 01-01-2014 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.
Ημ/νια: 15/09/2021 11:25:22
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1Δ0ΟΞΩΓ-4Α1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com