Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση Προμήθειας Βιβλίων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Θέμα: Ανάθεση Προμήθειας Βιβλίων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 08/12/2017 11:27:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 67Μ1ΟΕΠΖ-ΝΙΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση προμήθειας βιβλίων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Θέμα: Ανάθεση προμήθειας βιβλίων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 08/12/2017 11:12:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΟΙΠΟΕΠΖ-Τ5Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 08/12/2017 11:10:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 728ΡΟΕΠΖ-Γ4Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την για την παρακολούθηση του συναγερμού της Βιβλιοθήκης

Θέμα: Ανάθεση για την για την παρακολούθηση του συναγερμού της Βιβλιοθήκης
Ημ/νια: 08/12/2017 11:07:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΠΣ0ΟΕΠΖ-3ΨΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας
Ημ/νια: 08/12/2017 10:49:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΓ6ΙΟΕΠΖ-ΦΘΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια βιβλίων

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια βιβλίων
Ημ/νια: 08/12/2017 10:42:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΜΖΗΟΕΠΖ-6ΑΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την παρακολούθηση του συναγερμού της Βιβλιοθήκης

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την παρακολούθηση του συναγερμού της Βιβλιοθήκης
Ημ/νια: 08/12/2017 10:40:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω7Μ7ΟΕΠΖ-Θ1Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2017 ( ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018)

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2017 ( ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018)
Ημ/νια: 08/12/2017 13:56:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚ8ΒΩΡΚ-ΨΜΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2017

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2017
Ημ/νια: 08/12/2017 13:53:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 61Ε2ΩΡΚ-9ΒΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2017 ( ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016)

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2017 ( ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016)
Ημ/νια: 08/12/2017 13:50:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΑΜΩΡΚ-Ρ3Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 08/12/2017 13:46:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΓ9ΩΡΚ-Ν5Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Ημ/νια: 08/12/2017 13:13:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΓΛΩΡΚ-03Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Ημ/νια: 08/12/2017 13:09:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΖ8ΩΡΚ-79Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ημ/νια: 08/12/2017 12:54:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΚΩΣΩΡΚ-ΤΦΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού Δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχή γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»

Θέμα: «Περί ορισμού Δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχή γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»
Ημ/νια: 08/12/2017 12:33:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨ1ΨΩΡΚ-ΔΧΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 08/12/2017 11:51:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΕΗΩΩΡΚ-ΖΚΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΟΥΛΔΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10/11-12/11/2017

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΟΥΛΔΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10/11-12/11/2017
Ημ/νια: 08/12/2017 11:43:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ43ΤΩΡΚ-0ΚΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας γραφικής ύλης της Δ. Ε. Ζαγοράς

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας γραφικής ύλης της Δ. Ε. Ζαγοράς
Ημ/νια: 07/12/2017 14:17:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚ1ΤΩΡΚ-ΚΓ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΟΚΤΑΜΗΝΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017.

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΟΚΤΑΜΗΝΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017.
Ημ/νια: 07/12/2017 14:06:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΚΘΩΡΚ-Κ9Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017.

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017.
Ημ/νια: 07/12/2017 13:58:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΩΠΩΡΚ-6ΧΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com