Πρόγραμμα Διαύγεια

για την προμήθεια μελανιών για την καλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δ Ζαγοράς Μουρεσίου

Θέμα: για την προμήθεια μελανιών για την καλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δ Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 28/05/2024 14:03:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Η1ΒΩΡΚ-55Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί: α. Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Αρθρ. 32γ), για την δαπάνη με τίτλο «Προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε Μουρεσίου» εγγεγραμμένη στον ΚΑ 25-6694.15 με ποσό 200.000,00€ ....

Θέμα: «Περί: α. Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Αρθρ. 32γ), για την δαπάνη με τίτλο «Προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε Μουρεσίου» εγγεγραμμένη στον ΚΑ 25-6694.15 με ποσό 200.000,00€ . β. Έγκριση της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 4951/23.05.2024μελέτης γ. Έγκριση όρων σχεδίου πρόσκλησης με διαπραγμάτευση δ. Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών».
Ημ/νια: 28/05/2024 13:42:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Β3ΖΩΡΚ-Α91
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης Απολογισμού Εσόδων –Εξόδων οικονομικού έτους 2022».

Θέμα: «Περί έγκρισης Απολογισμού Εσόδων –Εξόδων οικονομικού έτους 2022».
Ημ/νια: 28/05/2024 13:08:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΜ6ΩΡΚ-Δ2Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 6ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 6ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 28/05/2024 13:06:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΛΖΩΡΚ-ΟΙΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 6ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 6ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 28/05/2024 13:04:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΠΑΩΡΚ-ΔΣΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 28/05/2024 12:12:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΨΘΕΩΡΚ-32Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΤΟΥΡΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΤΟΥΡΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
Ημ/νια: 28/05/2024 12:02:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΟ3ΩΡΚ-6ΔΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 277/2024 με Θέμα: «Πράξη τοποθέτησης του μόνιμου υπαλλήλου Ντούρλια Στέφανου του Δημητρίου, μετά τον διορισμό του σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, κλάδου ΔΕ Βοηθών Ηλεκτρολόγων».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 277/2024 με Θέμα: «Πράξη τοποθέτησης του μόνιμου υπαλλήλου Ντούρλια Στέφανου του Δημητρίου, μετά τον διορισμό του σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, κλάδου ΔΕ Βοηθών Ηλεκτρολόγων».
Ημ/νια: 28/05/2024 11:48:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΞΠΩΡΚ-ΖΒΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΤΟΥΡΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Θέμα: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΤΟΥΡΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
Ημ/νια: 28/05/2024 11:46:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑ52ΩΡΚ-92Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκριση της μελέτης & έγκριση υποβολής πρότασης, της πράξης με τίτλο «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις παραλίες του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου» στο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ»...

Θέμα: «Περί έγκριση της μελέτης & έγκριση υποβολής πρότασης, της πράξης με τίτλο «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις παραλίες του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου» στο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ», Υποέργο 6 - Δράση 16931 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» που υλοποιείται από το Υπουργείο Τουρισμού και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης»
Ημ/νια: 28/05/2024 10:57:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΟΟΩΡΚ-9ΩΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε Μουρεσίου

Θέμα: Προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε Μουρεσίου
Ημ/νια: 27/05/2024 13:59:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΜΦ4ΩΡΚ-Δ9Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 27/05/2024 13:41:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΖΤΡΩΡΚ-Κ21
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 27/05/2024 13:01:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΦΝΟΩΡΚ-Ζ7Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 27/05/2024 13:01:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΚ1ΧΩΡΚ-ΩΙΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 27/05/2024 13:01:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6024ΩΡΚ-1ΚΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ασφάλιστρα μηχανημάτων

Θέμα: Ασφάλιστρα μηχανημάτων
Ημ/νια: 27/05/2024 13:01:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΣΤΩΩΡΚ-ΞΝΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε.Ζαγοράς» ο τροπος εκτέλεσης της δαπάνης για γίνει με Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (άρθρο 32 παρ.2 περ. γ΄ του Ν.4412/2016)

Θέμα: «Προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε.Ζαγοράς» ο τροπος εκτέλεσης της δαπάνης για γίνει με Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (άρθρο 32 παρ.2 περ. γ΄ του Ν.4412/2016)
Ημ/νια: 24/05/2024 13:08:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Χ8ΜΩΡΚ-ΕΗΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση 9ης Τακτικής Συνεδρίασης οικ. έτους 2024, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

Θέμα: Πρόσκληση 9ης Τακτικής Συνεδρίασης οικ. έτους 2024, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 24/05/2024 12:31:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΩ4ΓΩΡΚ-ΤΤ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 17ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 17ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 23/05/2024 14:05:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΘΝΩΡΚ-38Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες αποκατάστασης ζημιών δικτύου ύδρευσης (Τ.Κ.ΑΓ.Δημητρίου)», με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)

Θέμα: Εργασίες αποκατάστασης ζημιών δικτύου ύδρευσης (Τ.Κ.ΑΓ.Δημητρίου)», με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)
Ημ/νια: 23/05/2024 13:23:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 611ΗΩΡΚ-ΕΩ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com