Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 5 ώρες 57 λεπτά

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

πριν από 5 ώρες 57 λεπτά
Θέμα: Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
Ημ/νια: 19/10/2018 14:01:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΧ5ΩΡΚ-4ΓΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

πριν από 5 ώρες 57 λεπτά
Θέμα: Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 19/10/2018 13:48:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΠΦΤΩΡΚ-1ΝΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

πριν από 5 ώρες 57 λεπτά
Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 19/10/2018 13:36:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨ47ΩΡΚ-Ο03
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

πριν από 5 ώρες 57 λεπτά
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
Ημ/νια: 19/10/2018 13:04:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΩΘΩΡΚ-Κ8Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

πριν από 5 ώρες 57 λεπτά
Θέμα: Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
Ημ/νια: 19/10/2018 12:31:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞ55ΩΡΚ-Α3Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια επίπλων

πριν από 5 ώρες 57 λεπτά
Θέμα: Προμήθεια επίπλων
Ημ/νια: 19/10/2018 11:55:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΠΣΛΩΡΚ-ΟΡΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

πριν από 5 ώρες 57 λεπτά
Θέμα: Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
Ημ/νια: 19/10/2018 11:34:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΔΝΩΡΚ-97Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 1203/2018 με Θέμα: «Πρόσληψη ωφελουμένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2014-2020 βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 8/2018».

πριν από 5 ώρες 57 λεπτά
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 1203/2018 με Θέμα: «Πρόσληψη ωφελουμένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2014-2020 βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 8/2018».
Ημ/νια: 19/10/2018 10:44:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΘΞΩΡΚ-ΞΞΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΟΛΥΤΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

πριν από 5 ώρες 57 λεπτά
Θέμα: ΠΟΛΥΤΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Ημ/νια: 19/10/2018 08:46:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΧΖΩΡΚ-ΗΞΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Παρ, 19/10/2018 - 02:30
Θέμα: ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Ημ/νια: 18/10/2018 09:25:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΔΝΑΩΡΚ-4Ο8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού , διενέργειας διαπραγμάτευσης, εκτέλεσης των εργασιών διάστρωσης σκυροδέματος για την ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

Παρ, 19/10/2018 - 02:30
Θέμα: «Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού , διενέργειας διαπραγμάτευσης, εκτέλεσης των εργασιών διάστρωσης σκυροδέματος για την ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»
Ημ/νια: 18/10/2018 08:21:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΩΒΩΡΚ-ΧΥΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπός εξοπλισμός

Πέμ, 18/10/2018 - 02:30
Θέμα: Λοιπός εξοπλισμός
Ημ/νια: 17/10/2018 14:24:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΒ5ΩΡΚ-ΑΑΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ 9384

Πέμ, 18/10/2018 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ 9384
Ημ/νια: 17/10/2018 13:09:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑ87ΩΡΚ-ΩΒΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών καθαριότητας της Δ. Ε. Ζαγοράς

Πέμ, 18/10/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών καθαριότητας της Δ. Ε. Ζαγοράς
Ημ/νια: 17/10/2018 12:59:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΧΜΩΡΚ-ΘΘΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9285

Πέμ, 18/10/2018 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9285
Ημ/νια: 17/10/2018 12:50:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨ8ΘΩΡΚ-ΡΔ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ 9363

Πέμ, 18/10/2018 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ 9363
Ημ/νια: 17/10/2018 12:30:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΥΗ9ΩΡΚ-0ΑΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 98298

Πέμ, 18/10/2018 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 98298
Ημ/νια: 17/10/2018 12:09:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΜΨΩΡΚ-ΒΦΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΜΑΝΤΑ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 3004, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ

Πέμ, 18/10/2018 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΜΑΝΤΑ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 3004, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ
Ημ/νια: 17/10/2018 11:40:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΘΖΓΩΡΚ-Ξ5Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας υλικών ύδρευσης για την άμεση αποκατάσταση ζημιών του δικτύου υδρευσης του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

Πέμ, 18/10/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας υλικών ύδρευσης για την άμεση αποκατάσταση ζημιών του δικτύου υδρευσης του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 17/10/2018 10:49:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7Π9ΩΡΚ-ΡΨ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση δημάρχου για την έγκριση παρεχόμενων υπηρεσιών φόρτωσης και μεταφοράς υπολειμμάτων ανακύκλωσης

Πέμ, 18/10/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση δημάρχου για την έγκριση παρεχόμενων υπηρεσιών φόρτωσης και μεταφοράς υπολειμμάτων ανακύκλωσης
Ημ/νια: 17/10/2018 10:09:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 631ΑΩΡΚ-ΥΣΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com