Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 12 ώρες 10 λεπτά

Λήψη απόφασης περί έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου στην 33η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «Philoxenia 2017 » στην Θεσσαλονίκη , σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 9847/25-09-2017 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

πριν από 12 ώρες 10 λεπτά
Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου στην 33η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «Philoxenia 2017 » στην Θεσσαλονίκη , σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 9847/25-09-2017 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 16/10/2017 14:42:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΔΓΩΡΚ-Ψ60
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3033

πριν από 12 ώρες 10 λεπτά
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3033
Ημ/νια: 16/10/2017 14:28:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΝ3ΩΡΚ-627
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9253

πριν από 12 ώρες 10 λεπτά
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9253
Ημ/νια: 16/10/2017 14:05:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΑΟΩΡΚ-27Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ : Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 10.590,05€ που αφορά την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

πριν από 12 ώρες 10 λεπτά
Θέμα: ΘΕΜΑ : Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 10.590,05€ που αφορά την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ημ/νια: 16/10/2017 13:35:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ44ΦΩΡΚ-ΘΧ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9250

πριν από 12 ώρες 10 λεπτά
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9250
Ημ/νια: 16/10/2017 13:29:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω191ΩΡΚ-ΥΩΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 16.000,00€ που αφορά τη κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.»

πριν από 12 ώρες 10 λεπτά
Θέμα: ΘΕΜΑ: «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 16.000,00€ που αφορά τη κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.»
Ημ/νια: 16/10/2017 13:14:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΛΤΩΡΚ-3Ο0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΜΕ 44234 ΙΧ

πριν από 12 ώρες 10 λεπτά
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΜΕ 44234 ΙΧ
Ημ/νια: 16/10/2017 12:38:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΖ2ΩΡΚ-Φ46
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

πριν από 12 ώρες 10 λεπτά
Θέμα: Αποδέσμευση. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 16/10/2017 12:38:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΠ7ΩΡΚ-3ΜΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναμόρφωση (5η) Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2017

πριν από 12 ώρες 10 λεπτά
Θέμα: Αναμόρφωση (5η) Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2017
Ημ/νια: 16/10/2017 12:36:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 685ΟΩΡΚ-79Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά

πριν από 12 ώρες 10 λεπτά
Θέμα: Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά
Ημ/νια: 16/10/2017 11:51:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒ6ΛΩΡΚ-80Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μεταφοράς αγαθών

Σάβ, 14/10/2017 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μεταφοράς αγαθών
Ημ/νια: 13/10/2017 14:26:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΗΕΘΩΡΚ-ΖΕ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση του με αριθμό 9976/28-09-2017 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου με τίτλο: « ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ.Ε.ΖΑΓΟΡΑΣ».

Σάβ, 14/10/2017 - 02:30
Θέμα: Έγκριση του με αριθμό 9976/28-09-2017 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου με τίτλο: « ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ.Ε.ΖΑΓΟΡΑΣ».
Ημ/νια: 13/10/2017 14:25:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΥΧΧΩΡΚ-6ΑΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση του με αριθμό 9975/28-09-2017 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου με τίτλο: « ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ.Ε.ΖΑΓΟΡΑΣ».

Σάβ, 14/10/2017 - 02:30
Θέμα: Έγκριση του με αριθμό 9975/28-09-2017 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου με τίτλο: « ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ.Ε.ΖΑΓΟΡΑΣ».
Ημ/νια: 13/10/2017 14:13:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΝΠΜΩΡΚ-6ΥΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση του με αριθμό 9966/28-09-2017 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου με τίτλο: « Συντήρηση Δεξαμενών Ύδρευσης Δ.Ε. Μουρεσίου ».

Σάβ, 14/10/2017 - 02:30
Θέμα: Έγκριση του με αριθμό 9966/28-09-2017 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου με τίτλο: « Συντήρηση Δεξαμενών Ύδρευσης Δ.Ε. Μουρεσίου ».
Ημ/νια: 13/10/2017 14:00:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΙΠΩΡΚ-ΝΣ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μεταφοράς αγαθών

Σάβ, 14/10/2017 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μεταφοράς αγαθών
Ημ/νια: 13/10/2017 13:50:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7Φ0ΞΩΡΚ-ΘΞ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο "Καλλιέργεια πηγών ύδρευσης Δ.Ε.Μουρεσίου"

Σάβ, 14/10/2017 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο "Καλλιέργεια πηγών ύδρευσης Δ.Ε.Μουρεσίου"
Ημ/νια: 13/10/2017 13:43:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΥΟΩΩΡΚ-ΞΡΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση σύγκλησης 22ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Σάβ, 14/10/2017 - 02:30
Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης 22ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 13/10/2017 13:41:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΤΞΩΡΚ-ΩΜΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση του με αριθμό 9949/27-09-2017 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου με τίτλο: « Καθαρισμός Αγροτικού Δικτύου Δ. Ζαγοράς – Μουρεσίου (Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου )».

Σάβ, 14/10/2017 - 02:30
Θέμα: Έγκριση του με αριθμό 9949/27-09-2017 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου με τίτλο: « Καθαρισμός Αγροτικού Δικτύου Δ. Ζαγοράς – Μουρεσίου (Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου )».
Ημ/νια: 13/10/2017 13:41:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΓΗΩΡΚ-Β6Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση του με αριθμό 9948/27-09-2017 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου με τίτλο: « Καθαρισμός Αγροτικού Δικτύου Δ. Ζαγοράς – Μουρεσίου (Τ.Κ. Ανηλίου)».

Σάβ, 14/10/2017 - 02:30
Θέμα: Έγκριση του με αριθμό 9948/27-09-2017 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου με τίτλο: « Καθαρισμός Αγροτικού Δικτύου Δ. Ζαγοράς – Μουρεσίου (Τ.Κ. Ανηλίου)».
Ημ/νια: 13/10/2017 13:29:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛΥΡΩΡΚ-ΖΒΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Σάβ, 14/10/2017 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 13/10/2017 12:53:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ο1ΟΩΡΚ-0Υ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com