Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 05ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 05ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 01/03/2024 13:53:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 910ΘΩΡΚ-ΖΦΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 01/03/2024 13:48:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΞΚΡΩΡΚ-ΖΡ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,1,ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ 0,1 ΧΕΠ: Β/25

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,1,ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ 0,1 ΧΕΠ: Β/25
Ημ/νια: 01/03/2024 13:44:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΕΞΩΡΚ-ΠΡΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,1 ΧΕΠ: Β/25

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,1 ΧΕΠ: Β/25
Ημ/νια: 01/03/2024 13:44:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΤΜΩΡΚ-6Κ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου Έγκρισης και Επικαιροποίησης του Ειδικού Σχεδίου για την Οργανωμένη Προληπτική Απομάκρυνση Πολιτών για Λόγους Προστασίας από Εξελισσόμενη ή Επικείμενη Καταστροφή Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου Έγκρισης και Επικαιροποίησης του Ειδικού Σχεδίου για την Οργανωμένη Προληπτική Απομάκρυνση Πολιτών για Λόγους Προστασίας από Εξελισσόμενη ή Επικείμενη Καταστροφή Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 01/03/2024 13:40:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Φ4ΤΩΡΚ-ΕΞ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την φιλοξενία του Συλλόγου «Λειτουργοί Υγείας της Αγάπης».

Θέμα: για την φιλοξενία του Συλλόγου «Λειτουργοί Υγείας της Αγάπης».
Ημ/νια: 01/03/2024 13:20:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ9Η7ΩΡΚ-ΙΞΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων...

Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων...
Ημ/νια: 01/03/2024 13:19:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛ9ΑΩΡΚ-Θ4Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης για την συγκρότηση των προβλεπόμενων Επιτροπών, οικον. έτους 2024.

Θέμα: Λήψη απόφασης για την συγκρότηση των προβλεπόμενων Επιτροπών, οικον. έτους 2024.
Ημ/νια: 01/03/2024 12:52:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΨ3ΩΡΚ-ΠΝΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 111/2024 με Θέμα: «Κατάταξη υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με 8μηνη σύμβαση, στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 111/2024 με Θέμα: «Κατάταξη υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με 8μηνη σύμβαση, στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015».
Ημ/νια: 01/03/2024 12:45:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Κ49ΩΡΚ-ΛΚΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 108/2024 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε εποχικό προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 108/2024 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε εποχικό προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών».
Ημ/νια: 01/03/2024 12:43:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΨΑΩΡΚ-3ΑΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την δαπανη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου στην Δημοτική Ενότητα Μουρεσίου

Θέμα: για την δαπανη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου στην Δημοτική Ενότητα Μουρεσίου
Ημ/νια: 29/02/2024 13:41:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΓ0ΛΩΡΚ-73Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πρόσληψης δύο (2) Επιστημονικών Συνεργατών βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007.

Θέμα: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πρόσληψης δύο (2) Επιστημονικών Συνεργατών βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007.
Ημ/νια: 29/02/2024 12:38:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΒΘΩΡΚ-0ΥΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2024, κατόπιν της 1ης αναμόρφωσης, σύμφωνα με την 11/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής ( ΑΔΑ:ΨΘΙΔΩΡΚ-3Ρ2).

Θέμα: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2024, κατόπιν της 1ης αναμόρφωσης, σύμφωνα με την 11/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής ( ΑΔΑ:ΨΘΙΔΩΡΚ-3Ρ2).
Ημ/νια: 29/02/2024 12:38:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΞΩΩΡΚ-ΤΛΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL)
Ημ/νια: 29/02/2024 12:32:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΦΥΠΩΡΚ-ΧΛΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την δαπάνη προμήθειας ειδών γραφείου-Αναλώσιμα Η/Υ για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

Θέμα: για την δαπάνη προμήθειας ειδών γραφείου-Αναλώσιμα Η/Υ για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 29/02/2024 12:03:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΓΘΩΡΚ-8Ω6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση ποσού

Θέμα: Αποδέσμευση ποσού
Ημ/νια: 29/02/2024 11:58:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΔΙΩΡΚ-15Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANILEL)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANILEL)
Ημ/νια: 29/02/2024 11:37:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Η9ΑΩΡΚ-ΩΜ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναμόρφωση 2η προϋπολογισμού 2024 Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, σύμφωνα με την 17/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής ( ΑΔΑ:9Ο5ΥΩΡΚ-ΘΥΜ).

Θέμα: Αναμόρφωση 2η προϋπολογισμού 2024 Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, σύμφωνα με την 17/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής ( ΑΔΑ:9Ο5ΥΩΡΚ-ΘΥΜ).
Ημ/νια: 29/02/2024 10:18:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67ΛΓΩΡΚ-ΕΤ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»
Ημ/νια: 28/02/2024 14:25:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΨΚΩΡΚ-ΗΗΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 92/2024 με Θέμα: «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 92/2024 με Θέμα: «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών».
Ημ/νια: 28/02/2024 12:37:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3ΩΣΩΡΚ-Α25
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com