Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΚΛ.ΕΠΙΚ.ΑΣΦ.(ΕΤΕΑΕΠ) ΑΣΦ.,ΚΛ.ΕΠΙΚ.ΑΣΦ.(ΕΤΕΑΕΠ) ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/119

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΚΛ.ΕΠΙΚ.ΑΣΦ.(ΕΤΕΑΕΠ) ΑΣΦ.,ΚΛ.ΕΠΙΚ.ΑΣΦ.(ΕΤΕΑΕΠ) ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/119
Ημ/νια: 16/07/2020 10:50:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΕΛΩΡΚ-ΓΩΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΚΛ.ΚΥΡ.ΑΣΦ.(ΕΦΚΑ) ΑΣΦ.,ΚΛ.ΚΥΡ.ΑΣΦ.(ΕΦΚΑ) ΕΡΓ.,ΚΛ.ΥΓ.ΠΕΡΙΘ. (ΕΦΚΑ) ΑΣΦ,ΚΛ.ΥΓ.ΠΕΡΙΘ. (ΕΦΚΑ) ΕΡΓ ΧΕΠ: Ζ/119

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΚΛ.ΚΥΡ.ΑΣΦ.(ΕΦΚΑ) ΑΣΦ.,ΚΛ.ΚΥΡ.ΑΣΦ.(ΕΦΚΑ) ΕΡΓ.,ΚΛ.ΥΓ.ΠΕΡΙΘ. (ΕΦΚΑ) ΑΣΦ,ΚΛ.ΥΓ.ΠΕΡΙΘ. (ΕΦΚΑ) ΕΡΓ ΧΕΠ: Ζ/119
Ημ/νια: 16/07/2020 10:50:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΚ8ΩΡΚ-4Κ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΟΓΑ Χαρτοσήμου. ΧΕΠ: Ζ/119,Ζ/120

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΟΓΑ Χαρτοσήμου. ΧΕΠ: Ζ/119,Ζ/120
Ημ/νια: 16/07/2020 10:50:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8ΘΕΩΡΚ-ΣΞ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΕΠ: Ζ/123

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΕΠ: Ζ/123
Ημ/νια: 16/07/2020 10:50:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΜΥΩΡΚ-879
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Ζ/131

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Ζ/131
Ημ/νια: 16/07/2020 10:50:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΜΓΩΡΚ-ΛΨΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Μυλοποτάμου της Κοινότητας Τσαγκαράδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4912/26-05-2020 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Μυλοποτάμου της Κοινότητας Τσαγκαράδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4912/26-05-2020 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 15/07/2020 13:58:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 99ΤΧΩΡΚ-ΟΨΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων, για το κατάστημα του κ. Αφέντου Δημήτριου με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΤΟΛΗ», που λειτουργεί ως αναψυκτήριο στον οικισμό Χορευτού της Κοινότητας Ζαγοράς, κατόπιν...

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων, για το κατάστημα του κ. Αφέντου Δημήτριου με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΤΟΛΗ», που λειτουργεί ως αναψυκτήριο στον οικισμό Χορευτού της Κοινότητας Ζαγοράς, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5362/02-07-2020 εισήγησης του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 15/07/2020 13:38:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΟΦΩΡΚ-ΥΨΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 416 με Θέμα: «Κατάταξη του Πατατούκου Αποστόλου του Δημητρίου, υπαλλήλου Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, στα Μ.Κ του Ν.4354/2015 και σε βαθμό του Ν.4369/2016, καθώς και χορήγηση...

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 416 με Θέμα: «Κατάταξη του Πατατούκου Αποστόλου του Δημητρίου, υπαλλήλου Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, στα Μ.Κ του Ν.4354/2015 και σε βαθμό του Ν.4369/2016, καθώς και χορήγηση δικαιούμενων παροχών και επιδομάτων».
Ημ/νια: 15/07/2020 13:31:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ω47ΩΡΚ-ΚΗΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

Θέμα: Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
Ημ/νια: 15/07/2020 13:23:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 60ΔΘΩΡΚ-Ε9Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 417 με Θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε τακτικούς υπαλλήλους του Δήμου και ανάκληση προγενέστερων αποφάσεων Δημάρχου».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 417 με Θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε τακτικούς υπαλλήλους του Δήμου και ανάκληση προγενέστερων αποφάσεων Δημάρχου».
Ημ/νια: 15/07/2020 11:13:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 635ΕΩΡΚ-Η7Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 15ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 15ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 15/07/2020 11:12:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜ50ΩΡΚ-ΜΔΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάκλησης της 66/2020 Α.Δ.Σ. και χορήγησης εκ νέου προέγκρισης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. Πάνο Κωνσταντίνο, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6232/23-06-2020 εισηγήσεως του αρμοδίου Τμήματος...

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάκλησης της 66/2020 Α.Δ.Σ. και χορήγησης εκ νέου προέγκρισης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. Πάνο Κωνσταντίνο, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6232/23-06-2020 εισηγήσεως του αρμοδίου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 15/07/2020 10:54:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨ9ΙΩΡΚ-6ΞΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα: Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ημ/νια: 14/07/2020 12:30:36
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΔΗΟΞΩΓ-0ΣΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγηση προέγκρισης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. Νάνο Παναγιώτη του Αποστόλου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6378/29-06-2020 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγηση προέγκρισης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. Νάνο Παναγιώτη του Αποστόλου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6378/29-06-2020 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 14/07/2020 14:40:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Θ6ΓΩΡΚ-ΘΚΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020
Ημ/νια: 14/07/2020 14:25:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΙΩΩΡΚ-ΛΧ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Ιουνίου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Ιουνίου 2020
Ημ/νια: 14/07/2020 13:33:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΛΗΩΡΚ-Ξ18
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ
Ημ/νια: 14/07/2020 13:22:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65Τ5ΩΡΚ-ΥΓΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Ημ/νια: 14/07/2020 12:46:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΠΞΩΡΚ-6ΙΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ Α' 6ΜΗΝΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ Α' 6ΜΗΝΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ
Ημ/νια: 14/07/2020 11:25:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΦΞΩΡΚ-6ΩΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΟ (Τ.Κ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΟ (Τ.Κ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ)
Ημ/νια: 14/07/2020 09:58:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΘ1ΩΡΚ-ΨΜΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com