Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9252

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9252
Ημ/νια: 24/10/2019 13:00:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΚ0ΩΡΚ-ΓΡΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 27ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 27ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 23/10/2019 14:27:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩ79ΩΡΚ-ΟΟΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί λήψης απόφασης για την εξειδίκευση και διάθεσης πιστώσεων όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19) (παρ.2 άρθρο 203 Ν.4555/18)»

Θέμα: «Περί λήψης απόφασης για την εξειδίκευση και διάθεσης πιστώσεων όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19) (παρ.2 άρθρο 203 Ν.4555/18)»
Ημ/νια: 23/10/2019 14:18:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 99ΞΠΩΡΚ-ΙΚΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού προερχόμενη από κλήρωση από το Μη.Μ.Ε.Δ. για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε.ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ(Τ.Κ.ΑΝΗΛΙΟΥ)

Θέμα: Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού προερχόμενη από κλήρωση από το Μη.Μ.Ε.Δ. για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε.ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ(Τ.Κ.ΑΝΗΛΙΟΥ)
Ημ/νια: 23/10/2019 12:49:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΣΥΩΡΚ-Π75
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ ΣΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΝΕΟ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ ΣΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΝΕΟ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ημ/νια: 23/10/2019 12:35:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 650ΨΩΡΚ-ΘΞ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΣΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΣΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ημ/νια: 23/10/2019 11:20:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΦΘΩΡΚ-ΠΓΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.

Θέμα: Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.
Ημ/νια: 23/10/2019 10:37:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 78Δ3ΩΡΚ-Τ69
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί ανάκλησης της 84/2019 Α.Ο.Ε. προκειμένου να τηρηθούν οι διαδικασίες ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα από την σχετική νομοθεσία

Θέμα: Περί ανάκλησης της 84/2019 Α.Ο.Ε. προκειμένου να τηρηθούν οι διαδικασίες ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα από την σχετική νομοθεσία
Ημ/νια: 23/10/2019 10:28:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 61Τ9ΩΡΚ-ΣΡΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου για τις συναλλαγές των λογαριασμών ΠΔΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν της από 09-10-2019 εισηγήσεως της Ταμία του Δήμου.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου για τις συναλλαγές των λογαριασμών ΠΔΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν της από 09-10-2019 εισηγήσεως της Ταμία του Δήμου.
Ημ/νια: 23/10/2019 09:16:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω4ΞΠΩΡΚ-Η9Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατανομής χρηματοδότησης που αφορά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 - Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ, κατόπιν του υπ΄αριθμ. πρωτ. 93363/20-09-2019 εγγράφου του Τ.Π. & Δανείων.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατανομής χρηματοδότησης που αφορά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 - Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ, κατόπιν του υπ΄αριθμ. πρωτ. 93363/20-09-2019 εγγράφου του Τ.Π. & Δανείων.
Ημ/νια: 23/10/2019 08:59:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΟ3ΖΩΡΚ-3Θ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής 223,00 ευρώ για την εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού

Θέμα: Εντολή πληρωμής 223,00 ευρώ για την εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού
Ημ/νια: 22/10/2019 12:21:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 674ΟΟΕΠΖ-ΤΗΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής 990,00 ευρώ για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Θέμα: Εντολή πληρωμής 990,00 ευρώ για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 22/10/2019 12:19:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΚΥΙΟΕΠΖ-ΑΨ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής 43,40 ευρώ για την προμήθεια μπαταρίας συστήματος συναγερμού

Θέμα: Εντολή πληρωμής 43,40 ευρώ για την προμήθεια μπαταρίας συστήματος συναγερμού
Ημ/νια: 22/10/2019 12:17:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΘΞ1ΟΕΠΖ-ΥΝΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Θέμα: Εντολή πληρωμής για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Ημ/νια: 22/10/2019 12:15:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΦ50ΟΕΠΖ-ΚΥΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής 107,00 για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ

Θέμα: Εντολή πληρωμής 107,00 για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ
Ημ/νια: 22/10/2019 12:13:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΗ1ΘΟΕΠΖ-ΖΒΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 111,00 για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ

Θέμα: Εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 111,00 για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ
Ημ/νια: 22/10/2019 12:10:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΣΖΕΟΕΠΖ-ΩΩΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τροποποίηση της 248/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Υποβολή πρότασης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου», στα πλαίσια της Πρόσκλησης X του...

Θέμα: Τροποποίηση της 248/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Υποβολή πρότασης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου», στα πλαίσια της Πρόσκλησης X του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον Α.Π. «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» και τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».
Ημ/νια: 22/10/2019 14:37:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜ4ΟΩΡΚ-Ν34
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τροποποίηση της 246/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Υποβολή πρότασης με τίτλο «Κατασκευή ραμπών για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου», στα πλαίσια της Πρόσκλησης IX του...

Θέμα: Τροποποίηση της 246/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Υποβολή πρότασης με τίτλο «Κατασκευή ραμπών για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου», στα πλαίσια της Πρόσκλησης IX του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον Α.Π. «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» και τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».
Ημ/νια: 22/10/2019 13:09:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7888ΩΡΚ-3ΘΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας Διαφόρων Υλικών για τις ανάγκες της Β/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας Διαφόρων Υλικών για τις ανάγκες της Β/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 22/10/2019 12:48:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω41ΙΩΡΚ-2Ξ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής παροχής υπηρεσιών για ηλεκτρικές εργασίες για την κάλυψη των αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής παροχής υπηρεσιών για ηλεκτρικές εργασίες για την κάλυψη των αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 22/10/2019 12:46:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω378ΩΡΚ-ΩΝΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com