Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπών μηχανημάτων γραφείου

Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπών μηχανημάτων γραφείου
Ημ/νια: 07/08/2020 15:10:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΕΘΩΡΚ-ΔΦΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ενός πλήρους συστήματος Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ενός πλήρους συστήματος Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
Ημ/νια: 07/08/2020 14:55:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 999ΟΩΡΚ-ΘΩΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναμόρφωση (5η) προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2020.

Θέμα: Αναμόρφωση (5η) προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2020.
Ημ/νια: 07/08/2020 14:39:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΛΩΩΡΚ-Χ4Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)
Ημ/νια: 07/08/2020 14:13:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΧΜΩΡΚ-ΓΛΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Θέμα: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Ημ/νια: 07/08/2020 13:47:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΜΤΩΡΚ-ΖΝ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

α)Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση....

Θέμα: α)Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση. β) έγκριση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης και γ) ορισμό ενός (1) Εκπροσώπου του Δήμου ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ με τον αναπληρωτή του, για την εκτέλεση του έργου «ΈΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»
Ημ/νια: 07/08/2020 13:29:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΕ05ΩΡΚ-ΤΚΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί υποβολής πρότασης µε τίτλο «Έργα ύδρευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Κωδικό: ΑΤ01 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για...

Θέμα: Περί υποβολής πρότασης µε τίτλο «Έργα ύδρευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Κωδικό: ΑΤ01 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Α.Π. «Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης».
Ημ/νια: 07/08/2020 12:43:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΥΞΩΡΚ-ΕΓ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ζωοτροφών για τα αδέσποτα του Δήμου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ζωοτροφών για τα αδέσποτα του Δήμου
Ημ/νια: 07/08/2020 11:44:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΝΞΩΡΚ-83Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα

Θέμα: Προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα
Ημ/νια: 07/08/2020 11:32:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω10ΤΩΡΚ-7ΗΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Τσαγκαράδας)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Τσαγκαράδας)"
Ημ/νια: 07/08/2020 10:16:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΥΝΩΡΚ-ΖΤΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια βιβλιογραφικών εγγραφών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια βιβλιογραφικών εγγραφών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 06/08/2020 11:03:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω8Ξ6ΟΕΠΖ-ΩΧ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιουλίου 2020

Θέμα: Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιουλίου 2020
Ημ/νια: 06/08/2020 10:15:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΑ2ΠΟΕΠΖ-ΚΕΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Αυγούστου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Αυγούστου 2020
Ημ/νια: 06/08/2020 16:40:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΞΚΩΡΚ-Δ3Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Αυγούστου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Αυγούστου 2020
Ημ/νια: 06/08/2020 16:40:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΩ9ΩΡΚ-ΠΟ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Αυγούστου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Αυγούστου 2020
Ημ/νια: 06/08/2020 16:39:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑ84ΩΡΚ-ΦΙΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Αυγούστου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Αυγούστου 2020
Ημ/νια: 06/08/2020 16:38:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω7Σ0ΩΡΚ-2Κ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. μηνός Ιουλίου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. μηνός Ιουλίου 2020
Ημ/νια: 06/08/2020 16:37:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΔΚΩΡΚ-ΚΞ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Θέμα: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Ημ/νια: 06/08/2020 16:36:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69ΟΗΩΡΚ-2Ε0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ μηνός Ιουλίου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ μηνός Ιουλίου 2020
Ημ/νια: 06/08/2020 16:35:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ9ΒΝΩΡΚ-2Υ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΟΚΤΑΜΗΝΟ) ΜΗΝΟΣ μηνός Ιουλίου 2020

Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΟΚΤΑΜΗΝΟ) ΜΗΝΟΣ μηνός Ιουλίου 2020
Ημ/νια: 06/08/2020 16:34:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΟ9ΩΡΚ-ΞΒΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com