Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 198 ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 198 ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Ημ/νια: 14/05/2021 14:24:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω13ΓΩΡΚ-Η3Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 11ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 11ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 14/05/2021 13:46:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΔΝΩΡΚ-Η6Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου

Θέμα: Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου
Ημ/νια: 14/05/2021 13:18:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63Τ4ΩΡΚ-ΔΤΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου

Θέμα: Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου
Ημ/νια: 14/05/2021 13:16:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 61ΠΝΩΡΚ-Χ3Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου

Θέμα: Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου
Ημ/νια: 14/05/2021 13:13:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΨΓΩΡΚ-Μ4Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προκήρυξη διενέργειας διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρου 32 του Ν.4412/2016 για «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ και ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ» (CPV75252000-7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ...

Θέμα: Προκήρυξη διενέργειας διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρου 32 του Ν.4412/2016 για «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ και ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ» (CPV75252000-7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 126.133,46€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24% ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)
Ημ/νια: 14/05/2021 11:28:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΥΣΩΡΚ-4Ρ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 14/05/2021 10:40:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΤΖΩΡΚ-Θ38
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 14/05/2021 10:37:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜ9ΦΩΡΚ-Χ0Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 14/05/2021 10:34:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΗΖΩΡΚ-Α6Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

Θέμα: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
Ημ/νια: 14/05/2021 08:09:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝ9ΜΩΡΚ-9ΩΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 7123

Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 7123
Ημ/νια: 13/05/2021 10:48:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΣΥΘΟΕΠΖ-5Ι5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1381

Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1381
Ημ/νια: 13/05/2021 10:45:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω0Κ1ΟΕΠΖ-ΘΣ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 0899

Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 0899
Ημ/νια: 13/05/2021 10:44:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΧΤΒΟΕΠΖ-ΥΓΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια φυτών και χώματος

Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια φυτών και χώματος
Ημ/νια: 13/05/2021 10:32:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΣΤΟΟΕΠΖ-ΓΚΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια ηλεκτρονικού και συναφούς εξοπλισμού

Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια ηλεκτρονικού και συναφούς εξοπλισμού
Ημ/νια: 13/05/2021 10:31:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 62ΧΗΟΕΠΖ-ΕΓΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια εργαλείων κήπου και επισκευής

Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια εργαλείων κήπου και επισκευής
Ημ/νια: 13/05/2021 10:25:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΤΦΤΟΕΠΖ-0Γ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια ειδών καθημερινής χρηστικότητας

Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια ειδών καθημερινής χρηστικότητας
Ημ/νια: 13/05/2021 10:24:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΞΦΞΟΕΠΖ-ΥΚΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια ειδών καθαριότηας και υγιεινής

Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια ειδών καθαριότηας και υγιεινής
Ημ/νια: 13/05/2021 10:22:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΨΩΓΟΕΠΖ-42Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια ειδών γραφείου και διακόσμησης

Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια ειδών γραφείου και διακόσμησης
Ημ/νια: 13/05/2021 10:20:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ν7ΘΟΕΠΖ-ΨΘΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ

Θέμα: Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ
Ημ/νια: 13/05/2021 10:16:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ19ΗΟΕΠΖ-2Υ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com