Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL"

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL"
Ημ/νια: 12/03/2024 10:02:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΖΚΩΡΚ-Ο3Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια υλικών ύδρευσης - άρδευσης για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης της πλημμύρας Daniel», στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση...

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια υλικών ύδρευσης - άρδευσης για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης της πλημμύρας Daniel», στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών», Με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο32 παρ. 2γ. του ν.4412/16
Ημ/νια: 12/03/2024 09:59:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔ1ΚΩΡΚ-72Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την προμήθεια με τίτλο " Προμήθεια υλικών ύδρευσης - άρδευσης για την κάλυψη των αναγκών διαχείρησς της πλημμύρας Daniel"

Θέμα: για την προμήθεια με τίτλο " Προμήθεια υλικών ύδρευσης - άρδευσης για την κάλυψη των αναγκών διαχείρησς της πλημμύρας Daniel"
Ημ/νια: 12/03/2024 09:45:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1Ω5ΩΡΚ-ΛΞ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 36 ΤΟΥ Ν.4765/2021.

Θέμα: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 36 ΤΟΥ Ν.4765/2021.
Ημ/νια: 11/03/2024 14:02:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ9ΘΘΩΡΚ-ΨΟΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL"

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL"
Ημ/νια: 11/03/2024 13:18:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ16ΔΩΡΚ-57Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση των δράσεων – δαπανών για την συμμετοχή του Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου με αυτόνομο περίπτερο σε Έκθεση Τουρισμού «ΗOLIDAY AND SPA 20224» (Βουλγαρίας – Σόφια)

Θέμα: Απευθείας ανάθεση των δράσεων – δαπανών για την συμμετοχή του Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου με αυτόνομο περίπτερο σε Έκθεση Τουρισμού «ΗOLIDAY AND SPA 20224» (Βουλγαρίας – Σόφια)
Ημ/νια: 11/03/2024 12:36:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΘΞΩΡΚ-ΦΝΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL"

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL"
Ημ/νια: 11/03/2024 12:35:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΨΖΦΩΡΚ-ΥΡΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών»

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών»
Ημ/νια: 11/03/2024 11:56:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΥΝΩΡΚ-ΧΩ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών»

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών»
Ημ/νια: 11/03/2024 11:54:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚ11ΩΡΚ-Κ74
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού ως ‘αχρεωστήτως καταβληθέντα’».

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού ως ‘αχρεωστήτως καταβληθέντα’».
Ημ/νια: 11/03/2024 11:41:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΗΕ0ΩΡΚ-ΧΟΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»

Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»
Ημ/νια: 11/03/2024 10:24:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛ89ΩΡΚ-91Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ

Θέμα: Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ
Ημ/νια: 08/03/2024 10:24:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 61ΚΒΟΕΠΖ-ΣΙ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Ημ/νια: 08/03/2024 09:18:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ6ΖΗΟΕΠΖ-ΛΟΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 08/03/2024 09:13:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9ΡΨΦΟΕΠΖ-Η54
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για έξοδα μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα στις 10 & 11/03/2024

Θέμα: για έξοδα μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα στις 10 & 11/03/2024
Ημ/νια: 08/03/2024 15:04:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΔΟ5ΩΡΚ-5ΤΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την αντίκρουση της με ΓΑΚ 44258/2022 και ΕΑΚ 4756/2022 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Αντωνίου - Ιώαννη Παποουτση

Θέμα: για την αντίκρουση της με ΓΑΚ 44258/2022 και ΕΑΚ 4756/2022 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Αντωνίου - Ιώαννη Παποουτση
Ημ/νια: 08/03/2024 13:56:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΣΤΩΡΚ-Θ0Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την αντίκρουση της με ΓΑΚ 24774/2022 και ΕΑΚ 2354/2024 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Απόστολου Δήμου

Θέμα: για την αντίκρουση της με ΓΑΚ 24774/2022 και ΕΑΚ 2354/2024 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Απόστολου Δήμου
Ημ/νια: 08/03/2024 13:56:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ17ΤΩΡΚ-ΦΘ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την αντίκρουση της από 13-02-2024 και με αρ. κατάθεσης δικογράφου ΑΓ22/14-02-2024 αγωγής του Αποστόλου Σουλδάτου

Θέμα: για την αντίκρουση της από 13-02-2024 και με αρ. κατάθεσης δικογράφου ΑΓ22/14-02-2024 αγωγής του Αποστόλου Σουλδάτου
Ημ/νια: 08/03/2024 13:33:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΜΚΩΩΡΚ-ΤΨΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την αντίκρουση της από 24-01-2024 και με αρ. κατάθεσης δικογραφου ΑΓ 9/25-01-2024 αγωγής του Απόστολου Σουλδάτου

Θέμα: για την αντίκρουση της από 24-01-2024 και με αρ. κατάθεσης δικογραφου ΑΓ 9/25-01-2024 αγωγής του Απόστολου Σουλδάτου
Ημ/νια: 08/03/2024 13:33:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔ0ΤΩΡΚ-1Ο5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την αντίκουση της από 03-11-2023 και με αρ. κατάθεσης δικογράφου ΤΜ 305/2023 αγωγής του Επαμεινώνδα Ι. Ζαφειρίου

Θέμα: για την αντίκουση της από 03-11-2023 και με αρ. κατάθεσης δικογράφου ΤΜ 305/2023 αγωγής του Επαμεινώνδα Ι. Ζαφειρίου
Ημ/νια: 08/03/2024 13:33:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΓΩΘΩΡΚ-Λ5Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com