Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 07/11/2019 12:01:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ο1ΨΟΕΠΖ-ΑΔΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 07/11/2019 14:25:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜ1ΦΩΡΚ-Ρ9Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 07/11/2019 14:25:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΠΙ3ΩΡΚ-8ΧΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3104

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3104
Ημ/νια: 07/11/2019 14:11:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ζ47ΩΡΚ-Ο89
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΟ 9419

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΟ 9419
Ημ/νια: 07/11/2019 13:58:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Η0ΨΩΡΚ-ΑΚΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί επανάληψη πρόσκλησης για την δαπάνη με τίτλο 'Συντήρηση-Αποκατάσταση δικτύου άρδευσης(δεξαμενές-καλλιέργεια πηγών-αρδευτικών αυλάκων)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί επανάληψη πρόσκλησης για την δαπάνη με τίτλο 'Συντήρηση-Αποκατάσταση δικτύου άρδευσης(δεξαμενές-καλλιέργεια πηγών-αρδευτικών αυλάκων)"
Ημ/νια: 07/11/2019 13:24:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΩ8ΩΡΚ-8Χ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 28ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 28ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 07/11/2019 13:18:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΙ9ΩΡΚ-ΗΣΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί επανάληψη πρόσκλησης για την δαπάνη με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Αγ. Σαράντα της Τ.Κ.Μακρυράχης)

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί επανάληψη πρόσκλησης για την δαπάνη με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Αγ. Σαράντα της Τ.Κ.Μακρυράχης)
Ημ/νια: 07/11/2019 09:59:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΞΞΩΡΚ-2ΩΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί επανάληψης πρόσκλησης για την δαπάνη με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Πλάκα της Τ.Κ.Ανηλίου)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί επανάληψης πρόσκλησης για την δαπάνη με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Πλάκα της Τ.Κ.Ανηλίου)"
Ημ/νια: 07/11/2019 09:44:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 644ΡΩΡΚ-6ΥΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 07/11/2019 07:46:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ι9ΩΩΡΚ-ΓΤΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 07/11/2019 07:45:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω6ΡΠΩΡΚ-ΞΧ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 6054

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 6054
Ημ/νια: 06/11/2019 12:14:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69ΩΙΩΡΚ-81Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί επανάληψης πρόσκλησης για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Οβριός της Τ.Κ.Πουρίου)

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί επανάληψης πρόσκλησης για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Οβριός της Τ.Κ.Πουρίου)
Ημ/νια: 06/11/2019 12:04:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΔ9ΩΡΚ-ΛΓΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές συνδρομές (ΔήμοςData, enimerosi)

Θέμα: Λοιπές συνδρομές (ΔήμοςData, enimerosi)
Ημ/νια: 06/11/2019 11:54:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΟ3ΩΡΚ-7Σ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΙ 4530

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΙ 4530
Ημ/νια: 06/11/2019 11:53:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3ΙΨΩΡΚ-ΧΓΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Ελίτσα της Τ.Κ.Πουρίου)

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Ελίτσα της Τ.Κ.Πουρίου)
Ημ/νια: 06/11/2019 11:10:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΘΠΩΡΚ-1ΩΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 3036

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 3036
Ημ/νια: 06/11/2019 10:02:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1Ψ0ΩΡΚ-Δ9Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί επανάληψης Πρόσκλησης για την δαπάνη με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Χορευτό της Δ.Κ.Ζαγοράς)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί επανάληψης Πρόσκλησης για την δαπάνη με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Χορευτό της Δ.Κ.Ζαγοράς)"
Ημ/νια: 06/11/2019 09:53:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΧΚΗΩΡΚ-9ΚΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9285

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9285
Ημ/νια: 06/11/2019 09:41:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω218ΩΡΚ-ΔΩΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στις υπαλλήλους του Δήμου κ. Γκόνου Ελένη του Δημοσθένη, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού και κ. Καραγιάννη Ιωάννα του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών και ανάκληση προγενέστερων αποφάσεων Δημάρχου».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στις υπαλλήλους του Δήμου κ. Γκόνου Ελένη του Δημοσθένη, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού και κ. Καραγιάννη Ιωάννα του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών και ανάκληση προγενέστερων αποφάσεων Δημάρχου».
Ημ/νια: 06/11/2019 09:30:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙ94ΩΡΚ-2ΜΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com