Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε Καθαρίστριες σχολικών μονάδων του Δήμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2020-2021».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε Καθαρίστριες σχολικών μονάδων του Δήμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2020-2021».
Ημ/νια: 14/09/2020 10:09:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΝΚΩΡΚ-Η3Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Θέμα: Συμπληρωματική. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 14/09/2020 09:40:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΑΤΩΡΚ-4ΚΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ημ/νια: 14/09/2020 09:39:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔ29ΩΡΚ-5Ω2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Θέμα: Αποδέσμευση. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 14/09/2020 09:32:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΣΧΩΡΚ-ΦΝΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Λοιπά ασφάλιστρα

Θέμα: Αποδέσμευση. Λοιπά ασφάλιστρα
Ημ/νια: 14/09/2020 09:04:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΣ6ΩΡΚ-Δ8Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Αυγούστου 2020

Θέμα: Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Αυγούστου 2020
Ημ/νια: 11/09/2020 09:02:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω23ΔΟΕΠΖ-ΨΨΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 46Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 46Β
Ημ/νια: 11/09/2020 21:55:28
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Α2ΟΟΞΩΓ-5ΔΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 45Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 45Β
Ημ/νια: 11/09/2020 21:53:15
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΡ8ΟΞΩΓ-5ΤΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 44Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 44Β
Ημ/νια: 11/09/2020 21:49:35
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3ΒΒΟΞΩΓ-ΗΛΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 43Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 43Β
Ημ/νια: 11/09/2020 21:47:06
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 60ΚΖΟΞΩΓ-ΘΥΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 42Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 42Β
Ημ/νια: 11/09/2020 21:43:43
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙ3ΨΟΞΩΓ-ΛΝΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 41Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 41Β
Ημ/νια: 11/09/2020 21:39:47
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΘ4ΟΞΩΓ-5Φ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6265

Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6265
Ημ/νια: 11/09/2020 21:34:05
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΥΟΗΟΞΩΓ-ΜΝΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6261

Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6261
Ημ/νια: 11/09/2020 21:31:57
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΝΛΗΟΞΩΓ-4ΞΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 11/09/2020 14:33:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΞΡΩΡΚ-0ΛΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ζαγοράς - Μουρεσίου

Θέμα: Αποδέσμευση. Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 11/09/2020 14:29:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨΡΙΩΡΚ-Ν7Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 11/09/2020 14:29:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1ΟΓΩΡΚ-ΩΡ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 11/09/2020 14:29:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8Β3ΩΡΚ-5ΟΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Μέσα Προστασίας Προσωπικού για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊου CONID-19

Θέμα: Αποδέσμευση. Μέσα Προστασίας Προσωπικού για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊου CONID-19
Ημ/νια: 11/09/2020 14:29:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΝΤΩΡΚ-ΕΨΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Θέμα: Αποδέσμευση. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 11/09/2020 14:28:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΩΚ8ΩΡΚ-ΠΞΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com