Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργαστηριακοί έλεγχοι πόσιμου νερού

Θέμα: Εργαστηριακοί έλεγχοι πόσιμου νερού
Ημ/νια: 04/02/2020 14:01:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΓ5ΩΡΚ-Κ6Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων

Θέμα: Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
Ημ/νια: 04/02/2020 13:16:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 61ΡΨΩΡΚ-ΠΒΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές επιστροφές

Θέμα: Λοιπές επιστροφές
Ημ/νια: 04/02/2020 13:16:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω7ΑΖΩΡΚ-3ΥΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κρατήσεις υπέρ ΔΕΗ

Θέμα: Κρατήσεις υπέρ ΔΕΗ
Ημ/νια: 04/02/2020 13:16:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΛΕΩΡΚ-ΧΔ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κράτηση υπέρ συλλόγου εργαζομένων

Θέμα: Κράτηση υπέρ συλλόγου εργαζομένων
Ημ/νια: 04/02/2020 13:16:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Χ2ΜΩΡΚ-Τ16
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων δάνειο υπαλλήλων Ταχ.Ταμ

Θέμα: Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων δάνειο υπαλλήλων Ταχ.Ταμ
Ημ/νια: 04/02/2020 13:16:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 91ΠΨΩΡΚ-ΘΤΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη Ε.Φ.Κ.Α

Θέμα: Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη Ε.Φ.Κ.Α
Ημ/νια: 04/02/2020 13:16:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΦΚΩΡΚ-0ΚΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΤΕΕ

Θέμα: ΤΕΕ
Ημ/νια: 04/02/2020 13:16:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΚΓΩΡΚ-ΚΦΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΤΥΔΚ

Θέμα: ΤΥΔΚ
Ημ/νια: 04/02/2020 13:16:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66ΜΠΩΡΚ-167
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 03/02/2020 12:26:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΩΥ2ΩΡΚ-ΧΡΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/26

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/26
Ημ/νια: 03/02/2020 10:02:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω0ΝΥΩΡΚ-ΗΟΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/26

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/26
Ημ/νια: 03/02/2020 10:02:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘ02ΩΡΚ-9Η1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση Κρατήσεων

Θέμα: Εξόφληση Κρατήσεων
Ημ/νια: 03/02/2020 09:58:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ64ΙΩΡΚ-ΠΔ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση Κρατήσεων

Θέμα: Εξόφληση Κρατήσεων
Ημ/νια: 03/02/2020 09:58:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΑΚΩΡΚ-ΙΝΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
Ημ/νια: 31/01/2020 12:52:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω0ΛΔΩΡΚ-ΤΟ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δ.Σ. Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019.

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δ.Σ. Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019.
Ημ/νια: 31/01/2020 11:59:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΩΩΞΩΡΚ-Ψ9Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εκ νέου συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης, κατόπιν σχετικού εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα: Εκ νέου συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης, κατόπιν σχετικού εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
Ημ/νια: 31/01/2020 10:43:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω99ΗΩΡΚ-ΦΘ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 31/01/2020 10:21:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΔΠΩΡΚ-ΤΑΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη τελών για το έτος 2020, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1/53/09-01-2020 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΓΝΗΟΡ10-ΒΕΡ).

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη τελών για το έτος 2020, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1/53/09-01-2020 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΓΝΗΟΡ10-ΒΕΡ).
Ημ/νια: 31/01/2020 09:34:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΦΡΩΡΚ-ΚΓ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση Κρατήσεων

Θέμα: Εξόφληση Κρατήσεων
Ημ/νια: 31/01/2020 09:19:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Μ17ΩΡΚ-ΖΑΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com