Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ DANIEL

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ DANIEL
Ημ/νια: 23/07/2024 14:36:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9820ΩΡΚ-4ΣΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναμόρφωση 15η προϋπολογισμού 2024 Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου.

Θέμα: Αναμόρφωση 15η προϋπολογισμού 2024 Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου.
Ημ/νια: 23/07/2024 13:36:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΞΗΩΡΚ-ΝΥ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»
Ημ/νια: 23/07/2024 13:06:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓ5ΥΩΡΚ-Φ6Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναμόρφωση 14η προϋπολογισμού 2024 Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου.

Θέμα: Αναμόρφωση 14η προϋπολογισμού 2024 Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου.
Ημ/νια: 23/07/2024 12:40:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6952ΩΡΚ-34Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.
Ημ/νια: 23/07/2024 12:29:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΧΖΩΡΚ-3ΒΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 23/07/2024 12:26:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΧ6ΩΡΚ-Δ3Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ "

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ "
Ημ/νια: 23/07/2024 12:13:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΙ6ΩΡΚ-ΛΟ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
Ημ/νια: 23/07/2024 11:53:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜ3ΞΩΡΚ-Β8Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης : Α. Της αριθμ. 2223/27.02.2024 μελέτης και των ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου με τίτλο: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ»»...

Θέμα: «Περί έγκρισης : Α. Της αριθμ. 2223/27.02.2024 μελέτης και των ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου με τίτλο: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ»» Β. Της προσφυγής στη σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης (Αρ. 118 Ν.4412/2016) Γ. Των όρων της πρόσκλησης. Δ. Του καθορισμού των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων για την ανάθεση της σύμβασης του έργου «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ» Ε. Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών».
Ημ/νια: 23/07/2024 11:12:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔ8ΩΩΡΚ-Υ4Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναμόρφωση 13η προϋπολογισμού 2024 Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου.

Θέμα: Αναμόρφωση 13η προϋπολογισμού 2024 Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου.
Ημ/νια: 23/07/2024 11:12:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΓ2ΩΡΚ-ΗΚ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 24ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 24ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 19/07/2024 14:20:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΜΗ7ΩΡΚ-ΛΓΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 440/2024 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 440/2024 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».
Ημ/νια: 19/07/2024 14:07:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΖΨΩΡΚ-ΛΒΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 438/2024 με Θέμα: «Κατάταξη υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου βάσει του άρθρου 36 του Ν.4765/2021 στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 438/2024 με Θέμα: «Κατάταξη υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου βάσει του άρθρου 36 του Ν.4765/2021 στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015».
Ημ/νια: 19/07/2024 14:00:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΑΨΩΡΚ-ΡΟΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης μετακίνησης του Δημάρχου και εξειδίκευσης της πίστωσης».

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης μετακίνησης του Δημάρχου και εξειδίκευσης της πίστωσης».
Ημ/νια: 19/07/2024 13:36:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΘΚ2ΩΡΚ-Φ7Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί χορήγησης παράτασης άδειας μουσικής, για κατάστημα Υ.Ε., με την επωνυμία ‘Καρδιόφυλλο’ που λειτουργεί ως αναψυκτηριο στην συνοικία Αγίας Παρασκευής στην Δ.Κ. Ζαγοράς, επ’ ονόματι Κουρελάς Γεώργιος του Αργυρίου»

Θέμα: «Περί χορήγησης παράτασης άδειας μουσικής, για κατάστημα Υ.Ε., με την επωνυμία ‘Καρδιόφυλλο’ που λειτουργεί ως αναψυκτηριο στην συνοικία Αγίας Παρασκευής στην Δ.Κ. Ζαγοράς, επ’ ονόματι Κουρελάς Γεώργιος του Αργυρίου»
Ημ/νια: 19/07/2024 13:22:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΙΡ9ΩΡΚ-ΩΕΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί αποδοχής της ένταξης σε χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, συνολικού ποσού 750.000,00€, για την πράξη με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ. 86053/06.10.2023...

Θέμα: «Περί αποδοχής της ένταξης σε χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, συνολικού ποσού 750.000,00€, για την πράξη με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ. 86053/06.10.2023 Πρόσκλησης (Έκδοση: 1/0) με Κωδικό Πρόσκλησης 7331 και Α/Α ΟΠΣ 7381 του Υπουργείου Εσωτερικών».
Ημ/νια: 19/07/2024 13:16:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ4ΛΧΩΡΚ-66Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης προσφοράς, για την ανάθεση της δαπάνης με τίτλο: «Προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης Μουρεσίου», με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)

Θέμα: : Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης προσφοράς, για την ανάθεση της δαπάνης με τίτλο: «Προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης Μουρεσίου», με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)
Ημ/νια: 19/07/2024 12:51:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕ1ΤΩΡΚ-Κ7Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την Εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο:«Εργασίες αποκατάστασης ζημιών δικτύου ύδρευσης (θέση «από περιφερειακό προς Γαλανόρεμα»της Δ.Κ. Ζαγοράς)», με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)

Θέμα: για την Εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο:«Εργασίες αποκατάστασης ζημιών δικτύου ύδρευσης (θέση «από περιφερειακό προς Γαλανόρεμα»της Δ.Κ. Ζαγοράς)», με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)
Ημ/νια: 19/07/2024 12:46:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΟΧΩΡΚ-Λ3Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ημ/νια: 19/07/2024 12:43:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΠ3ΧΩΡΚ-ΛΝΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

: «Περί έγκρισης:...

Θέμα: : «Περί έγκρισης: Α. Της αριθμ. 6607/28.06.2024 μελέτης και των ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΟΡΕΥΤΟΥ» Β. Της προσφυγής στη σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης (Αρ. 118 Ν.4412/2016) Γ. Των όρων της πρόσκλησης. Δ. Του καθορισμού των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων για την ανάθεση της σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΟΡΕΥΤΟΥ» Ε. Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών».
Ημ/νια: 17/07/2024 14:17:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 90Ψ0ΩΡΚ-ΙΣ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com