Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 05ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 05ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 17/02/2020 14:30:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62ΔΩΩΡΚ-ΨΙΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ
Ημ/νια: 17/02/2020 12:34:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΦΩΩΡΚ-Ι7Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ
Ημ/νια: 17/02/2020 12:00:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΗΞΩΡΚ-ΓΟΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Εισήγηση για 1η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2019 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»

Θέμα: «Εισήγηση για 1η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2019 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»
Ημ/νια: 17/02/2020 10:41:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΑΙΩΡΚ-ΑΒ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2020

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2020
Ημ/νια: 14/02/2020 14:00:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΗΣΩΡΚ-38Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης Πρακτικού: ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, για το έργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ προϋπολογισθείσας δαπάνης 83.624,39€ συμπ. ΦΠΑ».

Θέμα: Περί έγκρισης Πρακτικού: ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, για το έργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ προϋπολογισθείσας δαπάνης 83.624,39€ συμπ. ΦΠΑ».
Ημ/νια: 14/02/2020 12:10:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 94ΚΒΩΡΚ-ΥΕΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί κατάρτισης και ψήφισης του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης έτους 2020 της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ κατόπιν της 18/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.

Θέμα: Περί κατάρτισης και ψήφισης του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης έτους 2020 της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ κατόπιν της 18/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.
Ημ/νια: 14/02/2020 10:41:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΨΝΩΡΚ-3ΥΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού (αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης), του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»,

Θέμα: Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού (αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης), του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»,
Ημ/νια: 14/02/2020 09:07:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΨΓΩΡΚ-Β43
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 1611

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 1611
Ημ/νια: 13/02/2020 10:52:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΒΗΥΟΕΠΖ-ΠΣΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0842

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0842
Ημ/νια: 13/02/2020 10:51:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 67ΘΝΟΕΠΖ-ΣΒΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0832

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0832
Ημ/νια: 13/02/2020 10:50:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΡΠΥΟΕΠΖ-0Κ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών, του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, προϋπολογισμού 5.379,74 € (με Φ.Π.Α. 24%)».

Θέμα: Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών, του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, προϋπολογισμού 5.379,74 € (με Φ.Π.Α. 24%)».
Ημ/νια: 13/02/2020 13:47:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΡΗΩΡΚ-ΟΘΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣΑ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣΑ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
Ημ/νια: 13/02/2020 13:18:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69ΔΘΩΡΚ-4ΚΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 13/02/2020 12:43:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΒΣΩΡΚ-ΛΤΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ
Ημ/νια: 13/02/2020 12:08:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣ2ΑΩΡΚ-ΞΔ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ) ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ) ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Ημ/νια: 13/02/2020 10:51:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΞΜΩΡΚ-Χ59
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αποκατάσταση ζημιών στην Τ.Κ. Ανηλίου

Θέμα: Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αποκατάσταση ζημιών στην Τ.Κ. Ανηλίου
Ημ/νια: 13/02/2020 10:34:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡΘΑΩΡΚ-ΧΨΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΕΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΕΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ημ/νια: 13/02/2020 10:17:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΛ2ΩΡΚ-Α6Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 13/02/2020 08:56:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔ2ΗΩΡΚ-ΒΡΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ημ/νια: 13/02/2020 08:33:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΒΡΙΩΡΚ-1Μ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com