Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών καθαριότητας της Δ. Ε. Μουρεσίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών καθαριότητας της Δ. Ε. Μουρεσίου
Ημ/νια: 20/07/2020 13:00:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΗΩΩΡΚ-Τ4Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

Θέμα: Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
Ημ/νια: 20/07/2020 12:49:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΑ6ΩΡΚ-ΙΡ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

Θέμα: Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
Ημ/νια: 20/07/2020 12:43:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΡΩΩΡΚ-1Υ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΕΣ 10-107 ΚΑΙ 10108

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΕΣ 10-107 ΚΑΙ 10108
Ημ/νια: 20/07/2020 12:39:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛ9ΝΩΡΚ-ΗΔ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί επανάληψης πρόσκλησης της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση χώρων πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους ευθύνης του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί επανάληψης πρόσκλησης της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση χώρων πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους ευθύνης του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 20/07/2020 12:27:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 97ΥΨΩΡΚ-7Ξ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2020.

Θέμα: Αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2020.
Ημ/νια: 17/07/2020 14:30:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΙΤΘΩΡΚ-Ι5Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

Θέμα: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
Ημ/νια: 17/07/2020 13:47:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΧΗΩΡΚ-ΤΑΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Ημ/νια: 17/07/2020 12:27:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΤΡΩΡΚ-ΜΔΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (Τ.Κ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (Τ.Κ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ)
Ημ/νια: 17/07/2020 11:54:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΩ4ΩΡΚ-50Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/137,Ζ/138,Ζ/139,Ζ/140

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/137,Ζ/138,Ζ/139,Ζ/140
Ημ/νια: 17/07/2020 11:41:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΛ5ΩΡΚ-Θ2Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΓΙΑ Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α,ΚΥΡ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΥΠΑΛΛ. ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Ζ/137,Ζ/139,Ζ/140

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΓΙΑ Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α,ΚΥΡ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΥΠΑΛΛ. ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Ζ/137,Ζ/139,Ζ/140
Ημ/νια: 17/07/2020 11:41:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΕ2ΩΡΚ-72Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΛΟΓ.ΧΡΗΜΑ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΛΟΓ.ΧΡΗΜΑ ΕΡΓ.,ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΠΑΡΟΧ.ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΠΑΡΟΧ.ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/137,Ζ/138,Ζ/139,Ζ/140

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΛΟΓ.ΧΡΗΜΑ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΛΟΓ.ΧΡΗΜΑ ΕΡΓ.,ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΠΑΡΟΧ.ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΠΑΡΟΧ.ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/137,Ζ/138,Ζ/139,Ζ/140
Ημ/νια: 17/07/2020 11:41:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3Σ9ΩΡΚ-2ΑΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/139,Ζ/140

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/139,Ζ/140
Ημ/νια: 17/07/2020 11:41:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΨΕΩΡΚ-913
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΚΥΡ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΥΠΑΛΛ. ΑΣΦ.,ΥΠΕΡ ΣΥΝΤ. 0824 ΧΕΠ: Ζ/139,Ζ/140,Ζ/137

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΚΥΡ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΥΠΑΛΛ. ΑΣΦ.,ΥΠΕΡ ΣΥΝΤ. 0824 ΧΕΠ: Ζ/139,Ζ/140,Ζ/137
Ημ/νια: 17/07/2020 11:41:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥ5ΥΩΡΚ-ΞΤ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/137,Ζ/138,Ζ/139,Ζ/140

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/137,Ζ/138,Ζ/139,Ζ/140
Ημ/νια: 17/07/2020 11:41:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67ΒΔΩΡΚ-46Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 423 με Θέμα: «Αυτεπάγγελτη διατήρηση ισχύος της από 26-06-2019 Προσωρινής διαταγής της Προέδρου Πρωτοδικών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.2β της υπ’αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30340/15-05-2020 (ΦΕΚ Β΄...

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 423 με Θέμα: «Αυτεπάγγελτη διατήρηση ισχύος της από 26-06-2019 Προσωρινής διαταγής της Προέδρου Πρωτοδικών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.2β της υπ’αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30340/15-05-2020 (ΦΕΚ Β΄ 1857) εκδοθείσας ΚΥΑ».
Ημ/νια: 16/07/2020 14:43:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6572ΩΡΚ-Φ1Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου (59171/25-10-18 έγγραφο ΥΠΕΣ)

Θέμα: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου (59171/25-10-18 έγγραφο ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 16/07/2020 14:30:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡΔΟΩΡΚ-ΣΘΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2020 ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 120009 - ΜΕ 098298 - ΜΕ 098297 - ΜΕ 061501 - ΜΕ 044499 - ΜΕ 044459

Θέμα: ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2020 ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 120009 - ΜΕ 098298 - ΜΕ 098297 - ΜΕ 061501 - ΜΕ 044499 - ΜΕ 044459
Ημ/νια: 16/07/2020 12:19:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Λ7ΥΩΡΚ-ΙΑΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/119,Ζ/120,Ζ/131,Ζ/122,Ζ/123,Ζ/126,Ζ/141

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/119,Ζ/120,Ζ/131,Ζ/122,Ζ/123,Ζ/126,Ζ/141
Ημ/νια: 16/07/2020 10:50:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΦ3ΩΡΚ-0ΕΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ .,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/119,Ζ/122,Ζ/123,Ζ/124,Ζ/125,Ζ/126,Ζ/127,Ζ/128,Ζ/129,Ζ/130,Ζ/133,Ζ/134,Ζ/135,Ζ/136,Ζ/141,Ζ/121

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ .,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/119,Ζ/122,Ζ/123,Ζ/124,Ζ/125,Ζ/126,Ζ/127,Ζ/128,Ζ/129,Ζ/130,Ζ/133,Ζ/134,Ζ/135,Ζ/136,Ζ/141,Ζ/121
Ημ/νια: 16/07/2020 10:50:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ζ7ΧΩΡΚ-Ε2Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com