Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 24ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 24ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 19/07/2024 14:20:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΜΗ7ΩΡΚ-ΛΓΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 440/2024 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 440/2024 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».
Ημ/νια: 19/07/2024 14:07:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΖΨΩΡΚ-ΛΒΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 438/2024 με Θέμα: «Κατάταξη υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου βάσει του άρθρου 36 του Ν.4765/2021 στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 438/2024 με Θέμα: «Κατάταξη υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου βάσει του άρθρου 36 του Ν.4765/2021 στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015».
Ημ/νια: 19/07/2024 14:00:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΑΨΩΡΚ-ΡΟΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης μετακίνησης του Δημάρχου και εξειδίκευσης της πίστωσης».

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης μετακίνησης του Δημάρχου και εξειδίκευσης της πίστωσης».
Ημ/νια: 19/07/2024 13:36:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΘΚ2ΩΡΚ-Φ7Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί χορήγησης παράτασης άδειας μουσικής, για κατάστημα Υ.Ε., με την επωνυμία ‘Καρδιόφυλλο’ που λειτουργεί ως αναψυκτηριο στην συνοικία Αγίας Παρασκευής στην Δ.Κ. Ζαγοράς, επ’ ονόματι Κουρελάς Γεώργιος του Αργυρίου»

Θέμα: «Περί χορήγησης παράτασης άδειας μουσικής, για κατάστημα Υ.Ε., με την επωνυμία ‘Καρδιόφυλλο’ που λειτουργεί ως αναψυκτηριο στην συνοικία Αγίας Παρασκευής στην Δ.Κ. Ζαγοράς, επ’ ονόματι Κουρελάς Γεώργιος του Αργυρίου»
Ημ/νια: 19/07/2024 13:22:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΙΡ9ΩΡΚ-ΩΕΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί αποδοχής της ένταξης σε χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, συνολικού ποσού 750.000,00€, για την πράξη με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ. 86053/06.10.2023...

Θέμα: «Περί αποδοχής της ένταξης σε χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, συνολικού ποσού 750.000,00€, για την πράξη με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ. 86053/06.10.2023 Πρόσκλησης (Έκδοση: 1/0) με Κωδικό Πρόσκλησης 7331 και Α/Α ΟΠΣ 7381 του Υπουργείου Εσωτερικών».
Ημ/νια: 19/07/2024 13:16:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ4ΛΧΩΡΚ-66Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης προσφοράς, για την ανάθεση της δαπάνης με τίτλο: «Προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης Μουρεσίου», με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)

Θέμα: : Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης προσφοράς, για την ανάθεση της δαπάνης με τίτλο: «Προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης Μουρεσίου», με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)
Ημ/νια: 19/07/2024 12:51:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕ1ΤΩΡΚ-Κ7Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την Εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο:«Εργασίες αποκατάστασης ζημιών δικτύου ύδρευσης (θέση «από περιφερειακό προς Γαλανόρεμα»της Δ.Κ. Ζαγοράς)», με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)

Θέμα: για την Εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο:«Εργασίες αποκατάστασης ζημιών δικτύου ύδρευσης (θέση «από περιφερειακό προς Γαλανόρεμα»της Δ.Κ. Ζαγοράς)», με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)
Ημ/νια: 19/07/2024 12:46:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΟΧΩΡΚ-Λ3Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ημ/νια: 19/07/2024 12:43:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΠ3ΧΩΡΚ-ΛΝΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

: «Περί έγκρισης:...

Θέμα: : «Περί έγκρισης: Α. Της αριθμ. 6607/28.06.2024 μελέτης και των ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΟΡΕΥΤΟΥ» Β. Της προσφυγής στη σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης (Αρ. 118 Ν.4412/2016) Γ. Των όρων της πρόσκλησης. Δ. Του καθορισμού των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων για την ανάθεση της σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΟΡΕΥΤΟΥ» Ε. Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών».
Ημ/νια: 17/07/2024 14:17:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 90Ψ0ΩΡΚ-ΙΣ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 17/07/2024 14:06:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΖ8ΩΡΚ-Μ9Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε ΖΑΓΟΡΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε ΖΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 17/07/2024 13:18:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΦΚΩΡΚ-ΩΦ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την προμήθεια υγρών καυσίμων ( βενζίνη αμόλυβδη για τα μηχανήματα καθαριότητας ) για τις ανάγκες του Δ Ζαγοράς Μουρεσίου

Θέμα: για την προμήθεια υγρών καυσίμων ( βενζίνη αμόλυβδη για τα μηχανήματα καθαριότητας ) για τις ανάγκες του Δ Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 17/07/2024 12:14:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 650ΦΩΡΚ-ΦΦ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ενίσχυση της Α.Α.Υ. 158/2024 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 145/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπης

Θέμα: Ενίσχυση της Α.Α.Υ. 158/2024 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 145/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπης
Ημ/νια: 17/07/2024 12:14:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΨΧΩΡΚ-04Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδεσμευση του ποσου των 2.998,80 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 145/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής

Θέμα: Αποδεσμευση του ποσου των 2.998,80 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 145/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής
Ημ/νια: 17/07/2024 12:12:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Μ5ΟΩΡΚ-3ΗΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την προμήθεια μεταλλικών κιγκλιδωμάτων.

Θέμα: για την προμήθεια μεταλλικών κιγκλιδωμάτων.
Ημ/νια: 17/07/2024 12:07:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Α04ΩΡΚ-ΤΑΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων

Θέμα: για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων
Ημ/νια: 17/07/2024 12:03:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΩΘΩΡΚ-ΞΚΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ημ/νια: 17/07/2024 08:53:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΞΟΩΡΚ-ΦΛ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑ ΣΤΙΣ 118-21/04/2024 ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑ ΣΤΙΣ 118-21/04/2024 ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Ημ/νια: 16/07/2024 15:21:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΧΤΡΩΡΚ-ΚΑΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟ
Ημ/νια: 15/07/2024 13:37:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΙ3ΩΡΚ-0ΔΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com