Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 2020
Ημ/νια: 23/07/2020 13:12:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤ55ΩΡΚ-ΙΙΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξης οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού με θέμα: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ"

Θέμα: Περί έγκρισης πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξης οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού με θέμα: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ"
Ημ/νια: 23/07/2020 13:10:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡ08ΩΡΚ-ΑΩΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού λόγω τήρησης των όρων σύμβασης καταστήματος στο «Νανοπούλειο Κέντρο Τσαγκαράδας», κατόπιν της από 02/07/2020 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού λόγω τήρησης των όρων σύμβασης καταστήματος στο «Νανοπούλειο Κέντρο Τσαγκαράδας», κατόπιν της από 02/07/2020 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 23/07/2020 13:00:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6047ΩΡΚ-ΟΥ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΙ 8492

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΙ 8492
Ημ/νια: 23/07/2020 12:45:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 97ΙΛΩΡΚ-2ΞΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25Β ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΑΓΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25Β ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΑΓΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 22/07/2020 11:17:08
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΒΘΟΞΩΓ-ΔΑ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24Β ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24Β ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 22/07/2020 11:13:21
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΕΝΟΞΩΓ-Ω6Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23Β ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23Β ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 22/07/2020 10:55:59
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ35ΜΟΞΩΓ-ΓΗΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22Β
Ημ/νια: 22/07/2020 10:45:21
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞ8ΙΟΞΩΓ-ΚΡΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9252

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9252
Ημ/νια: 22/07/2020 14:11:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑ0ΔΩΡΚ-ΡΛΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών της Δ. Ε. Μουρεσίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών της Δ. Ε. Μουρεσίου
Ημ/νια: 22/07/2020 13:45:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω2ΧΝΩΡΚ-ΩΓΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Υποβολή αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα ‘‘Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)’’ του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Υποβολή αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα ‘‘Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)’’ του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας».
Ημ/νια: 22/07/2020 13:02:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΗ2ΩΡΚ-83Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια αντισηπτικών και μέσων προστασίας από τον κορωνοϊό

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια αντισηπτικών και μέσων προστασίας από τον κορωνοϊό
Ημ/νια: 22/07/2020 13:01:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΟΑΩΡΚ-09Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

Θέμα: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
Ημ/νια: 22/07/2020 12:34:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΘΖΩΡΚ-559
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 22/07/2020 12:07:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΓΖΩΡΚ-2Δ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 22/07/2020 12:07:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ335ΩΡΚ-ΞΙΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

Θέμα: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
Ημ/νια: 22/07/2020 11:27:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΒΦΩΡΚ-Κ17
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Ημ/νια: 21/07/2020 13:28:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΦ7ΩΡΚ-ΧΟ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 21/07/2020 12:59:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΝΜΩΡΚ-ΨΡΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΧΟΥΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΦΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΧΟΥΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΦΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 21/07/2020 12:24:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω6Υ7ΩΡΚ-Θ1Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ)
Ημ/νια: 21/07/2020 11:33:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΒ51ΩΡΚ-ΘΩΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com