Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 298/2019 Δ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 298/2019 Δ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Ημ/νια: 31/12/2019 09:18:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΑΓΩΡΚ-6Ι9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ "του άρθρου 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ "του άρθρου 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 30/12/2019 18:01:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Λ86ΩΡΚ-06Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία "Αποχιονισμός Δημοτικών οδών, Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου" για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ,...

Θέμα: «Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία "Αποχιονισμός Δημοτικών οδών, Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου" για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ , προϋπολογισμού 29.400,40€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»
Ημ/νια: 30/12/2019 17:14:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΘ3ΩΡΚ-ΕΩΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες(προμήθεια ξυλείας)

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες(προμήθεια ξυλείας)
Ημ/νια: 30/12/2019 16:41:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΠΒΩΡΚ-Φ5Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες (απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ

Θέμα: Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες (απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ
Ημ/νια: 30/12/2019 16:40:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΚΞΩΡΚ-Ω6Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή Η/Υ

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή Η/Υ
Ημ/νια: 30/12/2019 16:29:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω7ΖΔΩΡΚ-ΞΓ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων", για τις ανάγκες της Δ. Ε. Μουρεσιου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων", για τις ανάγκες της Δ. Ε. Μουρεσιου
Ημ/νια: 30/12/2019 16:23:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΩ4ΩΡΚ-ΓΒΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας υλικών ύδρευσης

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας υλικών ύδρευσης
Ημ/νια: 30/12/2019 15:59:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 91ΠΚΩΡΚ-ΘΜΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποχιονισμός δημοτικών οδών Δήμου

Θέμα: Αποχιονισμός δημοτικών οδών Δήμου
Ημ/νια: 30/12/2019 15:48:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΟΒΩΡΚ-ΖΝΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί ορισμού προμηθευτών των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Βρεφονηπιακών Σταθμών» για το έτος 2020.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί ορισμού προμηθευτών των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Βρεφονηπιακών Σταθμών» για το έτος 2020.
Ημ/νια: 27/12/2019 12:03:28
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3ΗΑΟΞΩΓ-Κ0Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου (ΑΠ 37057/21-11-17 ΥΠΕΣ)

Θέμα: Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου (ΑΠ 37057/21-11-17 ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 27/12/2019 15:51:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΣΩΩΡΚ-ΕΡ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση και επισκευή H/Y, για τις ανάγκες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση και επισκευή H/Y, για τις ανάγκες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 27/12/2019 15:23:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Δ3ΛΩΡΚ-6ΚΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

Θέμα: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
Ημ/νια: 27/12/2019 15:07:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΖΣΩΡΚ-Τ1Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου.

Θέμα: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου.
Ημ/νια: 27/12/2019 14:38:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67ΖΒΩΡΚ-ΑΤΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων(προμήθεια τόνερ)", για τις ανάγκες της Δ.Ε.Μουρεσίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων(προμήθεια τόνερ)", για τις ανάγκες της Δ.Ε.Μουρεσίου
Ημ/νια: 27/12/2019 14:27:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΖΒΩΡΚ-Α4Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

Θέμα: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
Ημ/νια: 27/12/2019 14:18:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΝΑΩΡΚ-ΜΒ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Θέμα: Αποδέσμευση. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 27/12/2019 14:15:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ξ43ΩΡΚ-3Α7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Θέμα: Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 27/12/2019 14:15:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 91ΠΚΩΡΚ-ΡΚ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

Θέμα: Αποδέσμευση. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
Ημ/νια: 27/12/2019 14:12:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64Σ4ΩΡΚ-ΜΧ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

Θέμα: Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
Ημ/νια: 27/12/2019 14:12:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 97ΒΠΩΡΚ-ΣΘΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com