Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.

Θέμα: Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.
Ημ/νια: 27/04/2021 14:15:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 61Π5ΩΡΚ-ΖΘΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 6054 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 6054 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ
Ημ/νια: 27/04/2021 13:31:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ55ΠΩΡΚ-ΧΗΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου Νο 180/2021 περί «Παροχής Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου για το έτος 2021».

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου Νο 180/2021 περί «Παροχής Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου για το έτος 2021».
Ημ/νια: 27/04/2021 13:24:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΟΝΩΡΚ-4ΞΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Θέμα: α) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου και του δικτύου Πόλεων Δ.Ε.Π.ΑΝ., σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, για την υλοποίηση...

Θέμα: Θέμα: α) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου και του δικτύου Πόλεων Δ.Ε.Π.ΑΝ., σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, για την υλοποίηση των έργων: 1. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ , ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΡΕΜΑ ΣΥΜΕΩΝ, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 1, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΚΑΙ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΣ) ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ)» 2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ –ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ YΠΟΕΡΓΟ 4: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε.ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ.ΑΝΗΛΙΟΥ) 3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, YΠΟΕΡΓΟ 3: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε.ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου)» β) ορισμό ενός (1) Εκπροσώπου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου με τον αναπληρωτή του, για την εκτέλεση των ως άνω έργων
Ημ/νια: 27/04/2021 12:19:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 624ΓΩΡΚ-ΩΒ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 2955

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 2955
Ημ/νια: 27/04/2021 11:49:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΝ2ΩΡΚ-726
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης Δαπάνη μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα και εξειδίκευση διάθεσης πίστωσης»

Θέμα: «Περί έγκρισης Δαπάνη μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα και εξειδίκευση διάθεσης πίστωσης»
Ημ/νια: 27/04/2021 11:25:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ16ΨΩΡΚ-ΓΩΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9246 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9246 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ
Ημ/νια: 27/04/2021 11:22:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟ0ΘΩΡΚ-4ΜΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αγορά ηλεκτρικών λαμπτήρων", του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αγορά ηλεκτρικών λαμπτήρων", του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 27/04/2021 11:17:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΙΜΩΡΚ-Β01
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 26/04/2021 15:10:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΝΡΩΡΚ-ΓΔΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

α) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, για την υλοποίηση του έργου ...

Θέμα: α) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, για την υλοποίηση του έργου "Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου", προϋπολογισμού 83.624,39€ β) έγκριση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης και γ) ορισμό ενός (1) Εκπροσώπου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου με τον αναπληρωτή του, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου»
Ημ/νια: 26/04/2021 14:24:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΩ8ΩΡΚ-Ω0Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί: α) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, για την υλοποίηση του...

Θέμα: Περί: α) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, για την υλοποίηση του έργου "Έργα ύδρευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου", προϋπολογισμού 2.101.613,27€ (απαλλάσσεται από ΦΠΑ λόγω της φύσης του έργου) β) έγκριση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης και γ) ορισμό ενός (1) Εκπροσώπου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου με τον αναπληρωτή του, για την εκτέλεση του έργου «Έργα ύδρευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου»
Ημ/νια: 26/04/2021 14:01:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 90ΓΚΩΡΚ-0ΤΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί συγκρότησης Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για Ανάθεση Μελετών, Επιστημονικών Υπηρεσιών και Έργων ετών 2021 - 2022»

Θέμα: «Περί συγκρότησης Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για Ανάθεση Μελετών, Επιστημονικών Υπηρεσιών και Έργων ετών 2021 - 2022»
Ημ/νια: 26/04/2021 13:44:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΗΧΩΡΚ-9Σ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης κατόπιν αιτήματος της εταιρεία "ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε." σχετικά με χρονική παράταση εξήντα (60) ημερών για την υπ' αρ. πρωτ. 3737/27.04.2020 σύμβαση με αντικείμενο "Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του Δήμου...

Θέμα: «Λήψη απόφασης κατόπιν αιτήματος της εταιρεία "ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε." σχετικά με χρονική παράταση εξήντα (60) ημερών για την υπ' αρ. πρωτ. 3737/27.04.2020 σύμβαση με αντικείμενο "Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου"».
Ημ/νια: 26/04/2021 13:41:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ12ΟΩΡΚ-Τ3Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 26/04/2021 13:15:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69ΖΑΩΡΚ-ΒΥ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 26/04/2021 13:15:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66Δ6ΩΡΚ-3ΓΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αγορά ηλεκτρικών λαμπτήρων

Θέμα: Αγορά ηλεκτρικών λαμπτήρων
Ημ/νια: 26/04/2021 13:02:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΘΣΩΡΚ-Τ40
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 2970 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 2970 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ
Ημ/νια: 26/04/2021 11:43:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΠΟΩΡΚ-9ΨΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 26/04/2021 09:09:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΨ9ΩΡΚ-534
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18Β
Ημ/νια: 26/04/2021 20:01:53
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1Φ4ΟΞΩΓ-92Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17Β
Ημ/νια: 26/04/2021 20:00:05
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΕΕΣΑΟΞΩΓ-2Α3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com