Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 6 ώρες 29 λεπτά

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο «Μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. Βόλου»

Πέμ, 08/09/2022 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο «Μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. Βόλου»
Ημ/νια: 07/09/2022 12:14:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞ8ΡΩΡΚ-0Χ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκριση πινάκων αμοιβών»

Πέμ, 08/09/2022 - 03:15
Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκριση πινάκων αμοιβών»
Ημ/νια: 07/09/2022 11:17:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΛΛΩΡΚ-Ο7Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Αποδοχή ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, ποσού 60.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), στα πλαίσια της υπ' αριθμ. πρωτ. 50300/28.07.2022 Απόφασης Επιχορήγησης Δήμων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του ΥΠΕΣ, στον Α.Π. «H τοπική...

Πέμ, 08/09/2022 - 03:15
Θέμα: «Αποδοχή ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, ποσού 60.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), στα πλαίσια της υπ' αριθμ. πρωτ. 50300/28.07.2022 Απόφασης Επιχορήγησης Δήμων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του ΥΠΕΣ, στον Α.Π. «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού»
Ημ/νια: 07/09/2022 10:30:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ο4ΒΩΡΚ-4ΚΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση ΤΑ – 01 (Ταμείο Ανάκαμψης – Αναγνωριστικό 16850) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»

Πέμ, 08/09/2022 - 03:15
Θέμα: «Περί ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση ΤΑ – 01 (Ταμείο Ανάκαμψης – Αναγνωριστικό 16850) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»
Ημ/νια: 07/09/2022 10:19:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑ9ΨΩΡΚ-2ΤΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί εγκρίσεως ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023, βάσει της υπ’αριθμ.πρωτ.:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/81/οικ...

Πέμ, 08/09/2022 - 03:15
Θέμα: «Περί εγκρίσεως ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023, βάσει της υπ’αριθμ.πρωτ.:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/81/οικ.13724/30.08.2022 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών».
Ημ/νια: 07/09/2022 09:48:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Τ5ΚΩΡΚ-56Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ) μηνός Αυγούστου 2022

Πέμ, 08/09/2022 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ) μηνός Αυγούστου 2022
Ημ/νια: 07/09/2022 09:15:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΑΜΩΡΚ-Ι6Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Αυγούστου 2022

Πέμ, 08/09/2022 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Αυγούστου 2022
Ημ/νια: 07/09/2022 09:07:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΘ6ΩΡΚ-Ρ3Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Τετ, 07/09/2022 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 06/09/2022 12:59:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΟΘΩΡΚ-ΙΟ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2022

Τετ, 07/09/2022 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2022
Ημ/νια: 06/09/2022 10:36:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ82ΗΩΡΚ-ΑΔΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας γραφικής ύλης για το Κέντρο Κοινότητας Ζαγοράς

Τετ, 07/09/2022 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας γραφικής ύλης για το Κέντρο Κοινότητας Ζαγοράς
Ημ/νια: 06/09/2022 10:24:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΔΠΩΡΚ-ΑΟ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

Τετ, 07/09/2022 - 03:15
Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών
Ημ/νια: 06/09/2022 10:01:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω22ΡΩΡΚ-2ΒΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ μηνός Αυγούστου 2022

Τετ, 07/09/2022 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ μηνός Αυγούστου 2022
Ημ/νια: 06/09/2022 09:51:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΟΒΩΡΚ-ΔΡΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. μηνός Αυγούστου 2022

Τετ, 07/09/2022 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. μηνός Αυγούστου 2022
Ημ/νια: 06/09/2022 09:00:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6ΟΝΩΡΚ-79Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΑΚ 49171/2022 & ΕΑΚ5319/2022 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Τετ, 07/09/2022 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΑΚ 49171/2022 & ΕΑΚ5319/2022 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
Ημ/νια: 06/09/2022 08:20:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69ΖΣΩΡΚ-ΚΝΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ 2ΜΗΝΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 18/07/2022 ΕΩΣ 31/07/2022

Τρί, 06/09/2022 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ 2ΜΗΝΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 18/07/2022 ΕΩΣ 31/07/2022
Ημ/νια: 05/09/2022 15:18:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΘ8ΩΡΚ-Ω20
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α.Ε.Π.Π.,ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/219,Β/220,Β/224

Τρί, 06/09/2022 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α.Ε.Π.Π.,ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/219,Β/220,Β/224
Ημ/νια: 05/09/2022 14:14:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Χ40ΩΡΚ-ΝΗ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α.Ε.Π.Π.,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/219,Β/220,Β/224

Τρί, 06/09/2022 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α.Ε.Π.Π.,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/219,Β/220,Β/224
Ημ/νια: 05/09/2022 14:06:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΛΨ2ΩΡΚ-ΘΣΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 559/2022 ΜΕ Θέμα: «Κατάταξη Καθαριστριών σχολικών μονάδων του Δήμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2022-2023, στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015 και...

Τρί, 06/09/2022 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 559/2022 ΜΕ Θέμα: «Κατάταξη Καθαριστριών σχολικών μονάδων του Δήμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2022-2023, στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015 και χορήγηση λοιπών παροχών».
Ημ/νια: 05/09/2022 13:48:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΚ4ΩΡΚ-Ε7Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/219,Β/220,Β/224

Τρί, 06/09/2022 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/219,Β/220,Β/224
Ημ/νια: 05/09/2022 13:41:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΔΑΩΡΚ-66Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Α.Ε.Π.Π. ΧΕΠ: Β/219,Β/220,Β/224

Τρί, 06/09/2022 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Α.Ε.Π.Π. ΧΕΠ: Β/219,Β/220,Β/224
Ημ/νια: 05/09/2022 13:40:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑ6ΞΩΡΚ-0ΡΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com