Συλλέκτης ροής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 166/2021 με Θέμα: «Χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου σε τακτικούς υπαλλήλους του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4354/2015».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 166/2021 με Θέμα: «Χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου σε τακτικούς υπαλλήλους του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4354/2015».
Ημ/νια: 15/04/2021 15:12:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΝΓΩΡΚ-Θ2Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»
Ημ/νια: 15/04/2021 15:01:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩ4ΖΩΡΚ-ΓΙ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»
Ημ/νια: 15/04/2021 14:58:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΨΡΩΡΚ-63Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥno 164 ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥno 164 ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 15/04/2021 13:54:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΥΨΩΡΚ-74Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ "ΝΕΠΑ", "ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" ΚΑΙ "ΠΑΡΔΑΛΟΥ" ΤΗΣ Δ.Κ ΖΑΓΟΡΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ "ΝΕΠΑ", "ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" ΚΑΙ "ΠΑΡΔΑΛΟΥ" ΤΗΣ Δ.Κ ΖΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 15/04/2021 13:19:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜ7ΗΩΡΚ-ΚΦ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση οικονομικών στοιχείων Ισολογισμού και αποτελεσμάτων Χρήσης οικ. έτους 2019, σύμφωνα με την 59/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ:60ΨΜΩΡΚ-ΗΓΓ).

Θέμα: Έγκριση οικονομικών στοιχείων Ισολογισμού και αποτελεσμάτων Χρήσης οικ. έτους 2019, σύμφωνα με την 59/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ:60ΨΜΩΡΚ-ΗΓΓ).
Ημ/νια: 15/04/2021 12:37:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΣΖΩΡΚ-Φ40
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 27/2021 (Α΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ)

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 27/2021 (Α΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ)
Ημ/νια: 15/04/2021 12:36:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΝ7ΩΡΚ-8ΦΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 27/2021 (Α΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ)

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 27/2021 (Α΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ)
Ημ/νια: 15/04/2021 12:28:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 60ΓΗΩΡΚ-Χ09
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 3104

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 3104
Ημ/νια: 15/04/2021 11:54:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΑΛΩΡΚ-ΛΞ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Ημ/νια: 15/04/2021 11:51:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣ7ΕΩΡΚ-0ΚΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 16.500€ που αφορά τις λειτουργικές δαπάνες για την κάλυψη των αναγκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 16.500€ που αφορά τις λειτουργικές δαπάνες για την κάλυψη των αναγκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 14/04/2021 15:36:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΕ9ΩΡΚ-1Σ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή Η/Υ

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή Η/Υ
Ημ/νια: 14/04/2021 14:42:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΣΑΩΡΚ-ΚΥΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Λοιπά έξοδα

Θέμα: Αποδέσμευση. Λοιπά έξοδα
Ημ/νια: 14/04/2021 14:36:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟ4ΟΩΡΚ-ΟΡΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Επιχορηγούμενες πληρωμές για Λοιπά έξοδα

Θέμα: Αποδέσμευση. Επιχορηγούμενες πληρωμές για Λοιπά έξοδα
Ημ/νια: 14/04/2021 14:36:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΓΥΩΡΚ-Τ27
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Θέμα: Αποδέσμευση. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Ημ/νια: 14/04/2021 14:36:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΤΟΩΡΚ-5ΡΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Θέμα: Αποδέσμευση. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Ημ/νια: 14/04/2021 14:36:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΦΨΩΡΚ-ΘΔΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.

Θέμα: Αποδέσμευση. Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.
Ημ/νια: 14/04/2021 14:36:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 670ΑΩΡΚ-ΣΤΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόδοση σε σχολικές επιτροπές

Θέμα: Απόδοση σε σχολικές επιτροπές
Ημ/νια: 14/04/2021 12:02:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Δ0ΥΩΡΚ-ΡΛΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Απόδοση σε σχολικές επιτροπές

Θέμα: Αποδέσμευση. Απόδοση σε σχολικές επιτροπές
Ημ/νια: 14/04/2021 12:02:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΞΟΘΩΡΚ-Δ63
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 11.160,00€ που αφορά την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 11.160,00€ που αφορά την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ημ/νια: 13/04/2021 15:16:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΘΚΩΡΚ-ΧΥ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com