Συλλέκτης ροής

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΗΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΗΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ
Ημ/νια: 06/04/2020 14:47:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 91ΡΥΩΡΚ-7ΛΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ
Ημ/νια: 06/04/2020 14:20:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΓΖΔΩΡΚ-Ζ3Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρσης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ξυλείας για την αποκατάσταση ζημιών στη συντήρηση κουφωμάτων δημοτικών κτιρίων καθώς και αντικατάσταση φθαρμένων ξύλων σε παγκάκια και σε καμπίνες στα διάφορα σημεία...

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρσης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ξυλείας για την αποκατάσταση ζημιών στη συντήρηση κουφωμάτων δημοτικών κτιρίων καθώς και αντικατάσταση φθαρμένων ξύλων σε παγκάκια και σε καμπίνες στα διάφορα σημεία του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 30-6662.01 – Προμήθεια δομικών υλικών"
Ημ/νια: 06/04/2020 14:12:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 99ΤΡΩΡΚ-ΤΣ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Ημ/νια: 06/04/2020 13:38:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΜΖΩΡΚ-ΗΝΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων", του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων", του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 06/04/2020 13:20:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΨ4ΩΡΚ-Ξ5Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 2955

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 2955
Ημ/νια: 06/04/2020 12:52:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 679ΕΩΡΚ-7ΜΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο" Προμήθεια αδρανών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο" Προμήθεια αδρανών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες"
Ημ/νια: 06/04/2020 12:19:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΣΨΩΡΚ-ΣΕΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ημ/νια: 06/04/2020 11:48:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω902ΩΡΚ-ΦΦΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/64

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/64
Ημ/νια: 06/04/2020 11:40:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΖ2ΩΡΚ-Σ6Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΠ: Ζ/64

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΠ: Ζ/64
Ημ/νια: 06/04/2020 11:40:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ε86ΩΡΚ-Φ1Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 03/04/2020 09:55:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ7ΕΥΟΕΠΖ-ΧΤΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Κισσού, κατόπιν αιτήματος κ. Γλούμη Ιωάννη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1926/05-03-2020 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Κισσού, κατόπιν αιτήματος κ. Γλούμη Ιωάννη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1926/05-03-2020 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 03/04/2020 14:46:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Τ5ΥΩΡΚ-ΖΘΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια αδρανών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( έγραφο ΥΠΕΣ Αριθμ.Πρωτ.91327/20.12.20)

Θέμα: Προμήθεια αδρανών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( έγραφο ΥΠΕΣ Αριθμ.Πρωτ.91327/20.12.20)
Ημ/νια: 03/04/2020 14:09:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω7ΣΘΩΡΚ-ΚΓΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Θέμα: Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 03/04/2020 14:04:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΨΥΩΡΚ-ΘΡ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
Ημ/νια: 03/04/2020 14:00:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ45ΕΩΡΚ-727
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 03/04/2020 13:56:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΦΞΩΡΚ-Ψ43
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

: Λήψη απόφασης περί προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020 έκτακτου προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. στο Δήμο Ζαγοράς -Μουρεσίου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου εσωτερικών υπ’ αριθμ...

Θέμα: : Λήψη απόφασης περί προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020 έκτακτου προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. στο Δήμο Ζαγοράς -Μουρεσίου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου εσωτερικών υπ’ αριθμ. πρωτ. 11072/18-02-2020 και το έγγραφο της Αποκ. Διοικησης Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας 2596/24856.
Ημ/νια: 03/04/2020 13:44:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66ΒΣΩΡΚ-ΓΘΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 Ν.4483/17), έτους 2020 σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου εσωτερικών υπ’...

Θέμα: Λήψη απόφασης περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 Ν.4483/17), έτους 2020 σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου εσωτερικών υπ’ αριθμ. πρωτ. 11072/18-02-2020 και το έγγραφο της Αποκ. Διοικησης Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας 2596/24856.
Ημ/νια: 03/04/2020 13:42:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΕΩΩΡΚ-ΘΞΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 03/04/2020 13:41:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΧΚΩΡΚ-ΦΧ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 07ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 07ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 03/04/2020 13:36:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΩΟΩΡΚ-Ω15
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com