Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 6 ώρες 54 λεπτά

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ Ε.Α.Γ.Μ.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2018"

Τρί, 26/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ Ε.Α.Γ.Μ.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2018"
Ημ/νια: 25/11/2019 11:14:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω81ΓΩΡΚ-26Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί εγκρίσεως ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020, βάσει της υπ’ αριθμ.πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/67/οικ.39231/14-11-2019 Εγκυκλίου και του υπ’ αριθμ.πρωτ.: 81602/18-11-2019 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών».

Τρί, 26/11/2019 - 02:30
Θέμα: «Περί εγκρίσεως ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020, βάσει της υπ’ αριθμ.πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/67/οικ.39231/14-11-2019 Εγκυκλίου και του υπ’ αριθμ.πρωτ.: 81602/18-11-2019 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών».
Ημ/νια: 25/11/2019 10:01:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Τ0ΞΩΡΚ-5Ρ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ" Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Σάβ, 23/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ" Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 22/11/2019 14:34:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΘΣΩΡΚ-3ΤΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΕΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σάβ, 23/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΕΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ημ/νια: 22/11/2019 13:02:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7Ζ2ΝΩΡΚ-Τ71
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Σάβ, 23/11/2019 - 02:30
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 22/11/2019 11:37:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΩΘΩΡΚ-ΙΥΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Σάβ, 23/11/2019 - 02:30
Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 22/11/2019 11:26:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3Κ6ΩΡΚ-ΓΣΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Σάβ, 23/11/2019 - 02:30
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 22/11/2019 11:25:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΠΑΣΩΡΚ-85Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9246

Σάβ, 23/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9246
Ημ/νια: 22/11/2019 11:25:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66ΨΟΩΡΚ-ΡΑΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Σάβ, 23/11/2019 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 22/11/2019 11:16:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΠΧΩΡΚ-82Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση Γέφυρας Αγ.Ιωάννη Παπά Νερό

Σάβ, 23/11/2019 - 02:30
Θέμα: Συντήρηση Γέφυρας Αγ.Ιωάννη Παπά Νερό
Ημ/νια: 22/11/2019 11:08:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΣΨΩΡΚ-ΒΔΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Σάβ, 23/11/2019 - 02:30
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 22/11/2019 10:18:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Μ6ΛΩΡΚ-ΕΘΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ) ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Σάβ, 23/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ) ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Ημ/νια: 22/11/2019 09:59:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΙΖΩΡΚ-78Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Παρ, 22/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 21/11/2019 12:18:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΧΦΩΡΚ-8Ρ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

Παρ, 22/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ
Ημ/νια: 21/11/2019 12:16:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥ53ΩΡΚ-39Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Ορισμός υπαλλήλου ως χρήστη της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για τον Ετήσιο Προγραμματισμό Προσλήψεων και απόδοση ρόλου ‘’Υποβολής Αιτήσεων Προγραμματισμού Προσλήψεων’’».

Παρ, 22/11/2019 - 02:30
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Ορισμός υπαλλήλου ως χρήστη της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για τον Ετήσιο Προγραμματισμό Προσλήψεων και απόδοση ρόλου ‘’Υποβολής Αιτήσεων Προγραμματισμού Προσλήψεων’’».
Ημ/νια: 21/11/2019 11:21:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨΥΨΩΡΚ-ΙΙΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Παρ, 22/11/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 21/11/2019 10:49:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7Λ7ΩΡΚ-9Υ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 30ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Παρ, 22/11/2019 - 02:30
Θέμα: «Πρόσκληση 30ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 21/11/2019 09:32:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΗΨΩΡΚ-74Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9246

Πέμ, 21/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9246
Ημ/νια: 20/11/2019 14:20:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω4ΖΠΩΡΚ-2ΜΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πέμ, 21/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 20/11/2019 11:55:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘ05ΩΡΚ-516
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ)

Πέμ, 21/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ)
Ημ/νια: 20/11/2019 10:48:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 78ΣΟΩΡΚ-Φ30
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com