Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Ημ/νια: 11/12/2020 12:59:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΝ6ΩΡΚ-ΦΣ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Αγορά ηλεκτρικών λαμπτήρων

Θέμα: Αποδέσμευση. Αγορά ηλεκτρικών λαμπτήρων
Ημ/νια: 11/12/2020 12:59:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΖ7ΩΡΚ-ΗΜ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Αγορά ηλεκτρικών λαμπτήρων

Θέμα: Αποδέσμευση. Αγορά ηλεκτρικών λαμπτήρων
Ημ/νια: 11/12/2020 12:58:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΕΓΠΩΡΚ-ΚΡΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ 9363

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ 9363
Ημ/νια: 11/12/2020 12:52:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΠΑΩΡΚ-5Λ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Περικοπή αποδοχών υπαλλήλου λόγω λήψης μη δικαιούμενης αναρρωτικής άδειας

Θέμα: « Περικοπή αποδοχών υπαλλήλου λόγω λήψης μη δικαιούμενης αναρρωτικής άδειας
Ημ/νια: 11/12/2020 12:36:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΠΙΩΡΚ-ΑΞ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου (69301/20-10-20 έγγραφο ΥΠΕΣ)

Θέμα: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου (69301/20-10-20 έγγραφο ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 11/12/2020 12:27:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ00ΠΩΡΚ-15Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 11/12/2020 12:19:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5Κ9ΩΡΚ-Ρ5Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου (69301/20-10-20 έγγραφο ΥΠΕΣ)

Θέμα: Αποδέσμευση. Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου (69301/20-10-20 έγγραφο ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 11/12/2020 12:15:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ118ΩΡΚ-3Υ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Νοεμβρίου 2020

Θέμα: Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Νοεμβρίου 2020
Ημ/νια: 10/12/2020 10:19:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Μ80ΟΕΠΖ-ΑΘΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069032»

Θέμα: «Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069032»
Ημ/νια: 10/12/2020 14:15:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 679ΩΩΡΚ-0ΣΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ημ/νια: 10/12/2020 13:28:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜ2ΓΩΡΚ-ΝΘΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

: «Περί διαγραφής χρεών και απαλλαγής από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου3 του Ν. 4623/19».

Θέμα: : «Περί διαγραφής χρεών και απαλλαγής από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου3 του Ν. 4623/19».
Ημ/νια: 10/12/2020 13:26:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΒΔΩΡΚ-ΥΙΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

: «Υποβολή πρότασης µε τίτλο «Αποκατάσταση και βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Κωδικό: ΑΤ05 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος...

Θέμα: : «Υποβολή πρότασης µε τίτλο «Αποκατάσταση και βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Κωδικό: ΑΤ05 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Α.Π. «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία».
Ημ/νια: 10/12/2020 12:14:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΣΕΩΡΚ-ΑΒ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 10/12/2020 11:27:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΣ7ΩΡΚ-1ΙΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

: «Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών του Υποέργου 1 «Προμήθεια συστήματος τηλεμετρικής παρακολούθησης παροχών συνολικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, αποτελούμενου από ηλεκτρονικούς μετρητές νέας γενιάς» της πρότασης µε τίτλο ...

Θέμα: : «Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών του Υποέργου 1 «Προμήθεια συστήματος τηλεμετρικής παρακολούθησης παροχών συνολικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, αποτελούμενου από ηλεκτρονικούς μετρητές νέας γενιάς» της πρότασης µε τίτλο «Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Κωδικό: ΑΤ01 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Α.Π. «Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης».
Ημ/νια: 10/12/2020 11:11:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΛΞΩΡΚ-ΣΒΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ(ΑΠ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ 7892 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θέμα: ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ(ΑΠ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ 7892 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ημ/νια: 10/12/2020 11:07:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΒΙΩΡΚ-ΔΡ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής/Προδιαγραφών και Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” για την Πράξη με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ...

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής/Προδιαγραφών και Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” για την Πράξη με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ” - Βεβαίωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του έργου».
Ημ/νια: 10/12/2020 10:18:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΙΧΩΡΚ-71Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης έκθεσης Γ΄ τριμήνου εσόδων- εξόδων προϋ/σμού του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2020 και υποβολή αυτού στο Δημ. Συμβούλιο για έγκριση»

Θέμα: «Περί έγκρισης έκθεσης Γ΄ τριμήνου εσόδων- εξόδων προϋ/σμού του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2020 και υποβολή αυτού στο Δημ. Συμβούλιο για έγκριση»
Ημ/νια: 10/12/2020 10:17:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω6Π3ΩΡΚ-ΤΞΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 10/12/2020 09:52:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Π2ΨΩΡΚ-6ΣΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής μεταφοράς σχολικών βιβλίων για τις ανάγκες της Α/θμιας Εκπαίδευσης.»

Θέμα: ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής μεταφοράς σχολικών βιβλίων για τις ανάγκες της Α/θμιας Εκπαίδευσης.»
Ημ/νια: 09/12/2020 22:47:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ρ2ΕΩΡΚ-ΔΘΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com