Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Λοιπές δαπάνες για ύδρευση", του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Λοιπές δαπάνες για ύδρευση", του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 18/08/2020 11:40:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΦΗΩΡΚ-ΤΗΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 18/08/2020 10:35:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΠΩΩΡΚ-ΧΗΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προσδιορισμός και καταγραφή ξυλαποθέματος και στοιχείων διαχείρισης δάσους Ξουριχτίου του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προσδιορισμός και καταγραφή ξυλαποθέματος και στοιχείων διαχείρισης δάσους Ξουριχτίου του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 18/08/2020 10:02:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6374ΩΡΚ-Θ46
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 0889

Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 0889
Ημ/νια: 17/08/2020 09:50:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΚ2ΓΟΕΠΖ-ΠΗΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για παροχή ετήσιων εργασιών συντήρησης πυροσβεστήρων

Θέμα: Αίτημα για παροχή ετήσιων εργασιών συντήρησης πυροσβεστήρων
Ημ/νια: 17/08/2020 09:40:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ε9ΠΟΕΠΖ-Δ38
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ 3ο : «Αποδοχή αίτησης – παραίτησης της κα. Φωτεινή Χριστοδούλου από το Κυλικείο Γυμνασίου – Λυκειου Ζαγοράς και λήψης απόφασης για την εκ νέου δημοπράτησης του ανωτέρου κυλικείου και Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής και καθορισμός των όρων...

Θέμα: ΘΕΜΑ 3ο : «Αποδοχή αίτησης – παραίτησης της κα. Φωτεινή Χριστοδούλου από το Κυλικείο Γυμνασίου – Λυκειου Ζαγοράς και λήψης απόφασης για την εκ νέου δημοπράτησης του ανωτέρου κυλικείου και Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου . »
Ημ/νια: 17/08/2020 13:44:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΗΥΦΩΡΚ-ΠΝΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 7.000,00€ που αφορά την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων για την κάλυψη των αναγκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.»

Θέμα: ΘΕΜΑ: «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 7.000,00€ που αφορά την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων για την κάλυψη των αναγκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.»
Ημ/νια: 14/08/2020 12:22:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΜΖΩΡΚ-8ΔΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 15.000,00€ που αφορά τις λειτουργικές δαπάνες για την κάλυψη των αναγκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.»

Θέμα: ΘΕΜΑ: «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 15.000,00€ που αφορά τις λειτουργικές δαπάνες για την κάλυψη των αναγκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.»
Ημ/νια: 14/08/2020 12:21:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΦΝΩΡΚ-4Φ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ : Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 5.980,50€ που αφορά την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Θέμα: ΘΕΜΑ : Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 5.980,50€ που αφορά την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ημ/νια: 14/08/2020 12:18:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΨΛΩΡΚ-Θ95
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 12.660,00€ που αφορά την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 12.660,00€ που αφορά την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 14/08/2020 12:17:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΦΚΩΡΚ-ΥΓ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της με αριθμό 8/2020 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τσαγκαράδας με θέμα : «Λήψη απόφασης για έγκριση προϋπολογισμού του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης - Νανοπούλειο Κέντρο».

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της με αριθμό 8/2020 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τσαγκαράδας με θέμα : «Λήψη απόφασης για έγκριση προϋπολογισμού του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης - Νανοπούλειο Κέντρο».
Ημ/νια: 13/08/2020 14:28:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔ4ΤΩΡΚ-ΨΥΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης καταστήματος στην Τοπική Κοινότητα Μακρυράχης κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ.2138/09-03-2020 αιτήσεως του ενδιαφερομένου κ Βούλγαρη Δημητρίου και με βάση το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7695/31-07-2020 γνωμοδοτικό σημείωμα.

Θέμα: Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης καταστήματος στην Τοπική Κοινότητα Μακρυράχης κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ.2138/09-03-2020 αιτήσεως του ενδιαφερομένου κ Βούλγαρη Δημητρίου και με βάση το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7695/31-07-2020 γνωμοδοτικό σημείωμα.
Ημ/νια: 13/08/2020 14:14:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 60Ο4ΩΡΚ-Μ4Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα" του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα" του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 13/08/2020 11:30:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6Ξ6ΩΡΚ-Ζ7Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Λοιπές δαπάνες για ύδρευση" του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Λοιπές δαπάνες για ύδρευση" του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 13/08/2020 10:15:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΧΥΩΡΚ-ΞΥΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

Θέμα: Αποδέσμευση. Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
Ημ/νια: 13/08/2020 09:28:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω24ΡΩΡΚ-4ΒΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προσδιορισμός και καταγραφή ξυλαποθέματος και στοιχείων διαχείρισης δάσους Ξουριχτίου του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προσδιορισμός και καταγραφή ξυλαποθέματος και στοιχείων διαχείρισης δάσους Ξουριχτίου του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 12/08/2020 13:31:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3ΨΗΩΡΚ-Ω6Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατασκευή Τεχνικών έργων για την αντιμετώπιση ζημιών από Θεομηνίες στη Δ.Ε Ζαγοράς (ΑΠ4306/2017 ΥΠΕΣ)

Θέμα: Κατασκευή Τεχνικών έργων για την αντιμετώπιση ζημιών από Θεομηνίες στη Δ.Ε Ζαγοράς (ΑΠ4306/2017 ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 12/08/2020 13:15:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62Η9ΩΡΚ-5Η7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -209 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -209 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ημ/νια: 12/08/2020 13:11:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Α3ΜΩΡΚ-ΖΝΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατασκευή Τεχνικών έργων για την αντιμετώπιση ζημιών από Θεομηνίες στη Δ.Ε Μουρεσίου (ΑΠ4306/2017 ΥΠΕΣ)

Θέμα: Κατασκευή Τεχνικών έργων για την αντιμετώπιση ζημιών από Θεομηνίες στη Δ.Ε Μουρεσίου (ΑΠ4306/2017 ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 12/08/2020 13:09:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΩΙΩΡΚ-ΥΤΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δασολόγος

Θέμα: Δασολόγος
Ημ/νια: 12/08/2020 12:59:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟ0ΣΩΡΚ-35Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com