Συλλέκτης ροής

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Θέμα: Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 27/12/2019 14:15:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 91ΠΚΩΡΚ-ΡΚ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

Θέμα: Αποδέσμευση. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
Ημ/νια: 27/12/2019 14:12:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64Σ4ΩΡΚ-ΜΧ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

Θέμα: Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
Ημ/νια: 27/12/2019 14:12:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 97ΒΠΩΡΚ-ΣΘΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ισολογισμού έτους 2018

Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ισολογισμού έτους 2018
Ημ/νια: 24/12/2019 12:03:46
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Θ2ΑΟΞΩΓ-ΑΧΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί παράτασης συμβάσεων των υπαλλήλων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για την περίοδο 1-1-2020 έως 30-09-2020.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί παράτασης συμβάσεων των υπαλλήλων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για την περίοδο 1-1-2020 έως 30-09-2020.
Ημ/νια: 24/12/2019 11:17:30
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚ1ΟΟΞΩΓ-ΧΗΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού έτους 2020.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού έτους 2020.
Ημ/νια: 24/12/2019 10:25:49
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦ23ΟΞΩΓ-ΥΘΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου (θέσεις «Άγ. Κων/νος», «Άγ. Ευστάθιος» και «Προφήτης Ηλίας» της Τ.Κ.Κισσού)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου (θέσεις «Άγ. Κων/νος», «Άγ. Ευστάθιος» και «Προφήτης Ηλίας» της Τ.Κ.Κισσού)"
Ημ/νια: 24/12/2019 12:25:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ζ4ΕΩΡΚ-ΠΙ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου (θέσεις «Σταυρός» και «Κατσακλά» της Τ.Κ.Μουρεσίου)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου (θέσεις «Σταυρός» και «Κατσακλά» της Τ.Κ.Μουρεσίου)"
Ημ/νια: 24/12/2019 11:24:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΥΔΩΡΚ-ΥΧΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών (Μελέτης) , όρων διακήρυξης, τευχών δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής εκτέλεσης ( σύμφωνα με την 615/2018 Α.Δ.Σ. Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου) του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Επισκευή, Συντήρηση κτιρίων...

Θέμα: Περί έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών (Μελέτης) , όρων διακήρυξης, τευχών δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής εκτέλεσης ( σύμφωνα με την 615/2018 Α.Δ.Σ. Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου) του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Επισκευή, Συντήρηση κτιρίων Νηπιαγωγείων & Αύλειων χώρων αυτών»
Ημ/νια: 24/12/2019 11:10:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΠΜΦΩΡΚ-ΘΜΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τροποποίηση και ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 266/2019 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης υποβολής πρότασης με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», στα πλαίσια της...

Θέμα: Τροποποίηση και ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 266/2019 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης υποβολής πρότασης με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», στα πλαίσια της Πρόσκλησης IX του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον Α.Π. «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» και τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».
Ημ/νια: 24/12/2019 10:19:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΦΧΩΡΚ-2ΔΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέσεις «Άγ. Κων/νος» και «Σταυρός» της Τ.Κ.Μακυράχης)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέσεις «Άγ. Κων/νος» και «Σταυρός» της Τ.Κ.Μακυράχης)"
Ημ/νια: 24/12/2019 10:18:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΡΥΩΡΚ-Α23
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 24/12/2019 09:29:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω6Ο6ΩΡΚ-Ξ4Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 24/12/2019 09:17:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω6ΑΡΩΡΚ-ΔΓΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ 149 & 252/19

Θέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ 149 & 252/19
Ημ/νια: 24/12/2019 08:30:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡΚΓΩΡΚ-8ΩΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
Ημ/νια: 24/12/2019 08:06:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω416ΩΡΚ-ΟΨ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ο.Π.Δ. έτους 2020

Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ο.Π.Δ. έτους 2020
Ημ/νια: 23/12/2019 13:31:32
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Μ6ΦΟΞΩΓ-ΜΣΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατανομής χρηματοδότησης που αφορά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ , κατόπιν του υπ΄αριθμ. πρωτ. 88030/10-12-2019 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατανομής χρηματοδότησης που αφορά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ , κατόπιν του υπ΄αριθμ. πρωτ. 88030/10-12-2019 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημ/νια: 23/12/2019 15:37:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5ΨΛΩΡΚ-Ρ0Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση χώρων πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους ευθύνης του Δ. Ζαγοράς - Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση χώρων πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους ευθύνης του Δ. Ζαγοράς - Μουρεσίου"
Ημ/νια: 23/12/2019 15:23:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΠ5ΩΡΚ-Ε5Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αποκατάσταση νηπιαγωγείου (χρηματοδότηση ίδρυμα Μελά)

Θέμα: Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αποκατάσταση νηπιαγωγείου (χρηματοδότηση ίδρυμα Μελά)
Ημ/νια: 23/12/2019 14:57:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΜΧΩΡΚ-1ΩΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα

Θέμα: Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα
Ημ/νια: 23/12/2019 14:56:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΥΣΩΡΚ-Υ98
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com