Συλλέκτης ροής

«Εισήγηση για 7η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2020 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»

Θέμα: «Εισήγηση για 7η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2020 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»
Ημ/νια: 16/09/2020 13:08:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΚΓΩΡΚ-09Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ - ΠΑΠΠΑ ΝΕΡΟ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ - ΠΑΠΠΑ ΝΕΡΟ
Ημ/νια: 16/09/2020 12:43:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΣΗΩΡΚ-47Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 46ης 47ης ΚΑΙ 48ης ΔΟΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΕΔΑΕΜ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ 46ης 47ης ΚΑΙ 48ης ΔΟΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΕΔΑΕΜ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 16/09/2020 12:12:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΙΔΩΡΚ-ΜΚΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΑΝΗΛΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΑΝΗΛΙΟΥ
Ημ/νια: 16/09/2020 09:23:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1ΓΥΩΡΚ-ΙΣΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση υδρομέτρων Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση υδρομέτρων Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 15/09/2020 09:49:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΡΓΩΡΚ-ΓΥΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -277 ΜΗΝΩΝ IOYΛIOY - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Θέμα: ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -277 ΜΗΝΩΝ IOYΛIOY - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
Ημ/νια: 15/09/2020 08:04:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΞΤΩΡΚ-6ΚΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΕΥΣΗΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 14/09/2020 13:27:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΝΠΩΡΚ-ΖΩΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 14/09/2020 12:23:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜ1ΙΩΡΚ-ΟΑΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2020

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2020
Ημ/νια: 14/09/2020 12:17:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΡΟΩΡΚ-90Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ημ/νια: 14/09/2020 11:09:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΟΤΩΡΚ-53Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Κατάταξη Καθαριστριών σχολικών μονάδων του Δήμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2020-2021, στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015 και χορήγηση λοιπών...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Κατάταξη Καθαριστριών σχολικών μονάδων του Δήμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2020-2021, στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015 και χορήγηση λοιπών παροχών».
Ημ/νια: 14/09/2020 10:44:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠ8ΦΩΡΚ-ΔΥΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε Καθαρίστριες σχολικών μονάδων του Δήμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2020-2021».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε Καθαρίστριες σχολικών μονάδων του Δήμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2020-2021».
Ημ/νια: 14/09/2020 10:09:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΝΚΩΡΚ-Η3Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Θέμα: Συμπληρωματική. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 14/09/2020 09:40:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΑΤΩΡΚ-4ΚΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ημ/νια: 14/09/2020 09:39:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔ29ΩΡΚ-5Ω2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Θέμα: Αποδέσμευση. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 14/09/2020 09:32:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΣΧΩΡΚ-ΦΝΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Λοιπά ασφάλιστρα

Θέμα: Αποδέσμευση. Λοιπά ασφάλιστρα
Ημ/νια: 14/09/2020 09:04:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΣ6ΩΡΚ-Δ8Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Αυγούστου 2020

Θέμα: Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Αυγούστου 2020
Ημ/νια: 11/09/2020 09:02:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω23ΔΟΕΠΖ-ΨΨΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 46Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 46Β
Ημ/νια: 11/09/2020 21:55:28
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Α2ΟΟΞΩΓ-5ΔΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 45Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 45Β
Ημ/νια: 11/09/2020 21:53:15
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΡ8ΟΞΩΓ-5ΤΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 44Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 44Β
Ημ/νια: 11/09/2020 21:49:35
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3ΒΒΟΞΩΓ-ΗΛΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com