Συλλέκτης ροής

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

Θέμα: Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
Ημ/νια: 23/12/2019 14:55:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΖΑΩΡΚ-7ΒΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΟ 9384

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΟ 9384
Ημ/νια: 23/12/2019 14:41:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΩ1ΤΩΡΚ-ΩΗ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΜΕ 86158

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΜΕ 86158
Ημ/νια: 23/12/2019 14:24:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 945ΜΩΡΚ-ΣΚ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση χώρων πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους ευθύνης του Δ. Ζαγοράς - Μουρεσίου

Θέμα: Συντήρηση χώρων πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους ευθύνης του Δ. Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 23/12/2019 14:19:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω421ΩΡΚ-8ΧΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ μηνός Νοεμβρίου 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ μηνός Νοεμβρίου 2019
Ημ/νια: 23/12/2019 12:48:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖ8ΠΩΡΚ-ΡΞΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ μηνός Νοεμβρίου 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ μηνός Νοεμβρίου 2019
Ημ/νια: 23/12/2019 12:24:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΔ2ΩΡΚ-ΛΒ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 101

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 101
Ημ/νια: 20/12/2019 14:13:54
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3ΟΨΟΞΩΓ-5ΚΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 100Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 100Β
Ημ/νια: 20/12/2019 14:01:48
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΑΛΟΞΩΓ-Ξ05
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 99Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 99Β
Ημ/νια: 20/12/2019 13:58:10
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΓΗΟΞΩΓ-Α71
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 98Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 98Β
Ημ/νια: 20/12/2019 13:53:04
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΝ8ΟΞΩΓ-0ΝΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 97Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 97Β
Ημ/νια: 20/12/2019 13:50:10
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΙΣΟΞΩΓ-ΗΣΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 96Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 96Β
Ημ/νια: 20/12/2019 13:46:39
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΝΡΟΞΩΓ-ΞΘΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 95Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 95Β
Ημ/νια: 20/12/2019 13:39:41
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΥΩΟΞΩΓ-Υ7Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 94Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 94Β
Ημ/νια: 20/12/2019 12:30:35
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 671ΓΟΞΩΓ-Ε0Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί λήψης απόφασης για την εξειδίκευση και διάθεσης πιστώσεων όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19) (παρ.2 άρθρο 203 Ν.4555/18)»

Θέμα: «Περί λήψης απόφασης για την εξειδίκευση και διάθεσης πιστώσεων όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19) (παρ.2 άρθρο 203 Ν.4555/18)»
Ημ/νια: 20/12/2019 14:26:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΚΨΩΡΚ-Μ36
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση της υπ΄αριθμ. 131/2009 αναθεωρημένης μελέτης του έργου: «Υδραυλικά Έργα Κλειστού Δικτύου Άρδευσης Δ.Δ. Μακρυράχης και Δ.Δ. Πουρίου του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 131/2009 αναθεωρημένης μελέτης του έργου: «Υδραυλικά Έργα Κλειστού Δικτύου Άρδευσης Δ.Δ. Μακρυράχης και Δ.Δ. Πουρίου του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 20/12/2019 14:25:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΒΛΩΡΚ-2ΤΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναμόρφωση (5η) προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2019.

Θέμα: Αναμόρφωση (5η) προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2019.
Ημ/νια: 20/12/2019 14:16:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Α9ΑΩΡΚ-3Ε4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

“Περί έγκρισης Ισολογισμού 31-12-2018, αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2018, Προσαρτήματος και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση”.

Θέμα: “Περί έγκρισης Ισολογισμού 31-12-2018, αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2018, Προσαρτήματος και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση”.
Ημ/νια: 20/12/2019 14:08:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑ5ΥΩΡΚ-Ν9Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2020 ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2020 ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 20/12/2019 13:40:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΛΣΩΡΚ-ΩΥΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 20/12/2019 12:30:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥ83ΩΡΚ-ΔΙΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com