Συλλέκτης ροής

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Κ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Κ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Ημ/νια: 31/08/2020 13:20:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 646ΝΩΡΚ-ΥΟΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Κ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Κ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Ημ/νια: 31/08/2020 13:15:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 96ΝΠΩΡΚ-ΚΨΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 31/08/2020 13:12:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΞΘΠΩΡΚ-ΝΑΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 31/08/2020 13:12:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΝΖΩΡΚ-ΩΤ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ2020 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ2020 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 31/08/2020 13:12:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67ΘΚΩΡΚ-Γ52
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Κ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Κ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Ημ/νια: 31/08/2020 13:10:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΜ3ΩΡΚ-ΡΙΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Κ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Κ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Ημ/νια: 31/08/2020 13:02:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΙ0ΩΡΚ-Ψ1Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση - Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης (δεξαμενες-καλλιέργεια πηγών-αποκατάσταση φρεατίων)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση - Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης (δεξαμενες-καλλιέργεια πηγών-αποκατάσταση φρεατίων)"
Ημ/νια: 31/08/2020 12:13:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΤΤΩΡΚ-6ΑΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δύο ναυαγοσωστικών πύργων", του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δύο ναυαγοσωστικών πύργων", του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 31/08/2020 10:50:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 61ΞΠΩΡΚ-ΗΨΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ημ/νια: 28/08/2020 12:15:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω368ΩΡΚ-ΙΥ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΠΑΝΑΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΠΑΝΑΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 28/08/2020 12:08:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ551ΩΡΚ-Α18
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού
Ημ/νια: 28/08/2020 12:02:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΔ2ΩΡΚ-ΟΙΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)

Θέμα: Αποδέσμευση. Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)
Ημ/νια: 28/08/2020 09:12:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8Η3ΩΡΚ-Ψ0Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΒΑΣΗ: Ανάθεση για την προμήθεια βιβλιογραφικών εγγραφών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ: Ανάθεση για την προμήθεια βιβλιογραφικών εγγραφών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 27/08/2020 08:54:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω5ΔΕΟΕΠΖ-59Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 3004

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 3004
Ημ/νια: 27/08/2020 13:17:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΒΣΩΡΚ-ΙΕΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕYΤΙΚΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ COVID 19

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕYΤΙΚΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ COVID 19
Ημ/νια: 27/08/2020 12:33:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΛΟΩΡΚ-7ΗΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 8492

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 8492
Ημ/νια: 27/08/2020 11:28:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΜΒΩΡΚ-ΕΨ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών παροχής υπηρεσιών για την παραγωγή – διαχείριση – διανομή λογαριασμών ύδρευσης – άρδευσης

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών παροχής υπηρεσιών για την παραγωγή – διαχείριση – διανομή λογαριασμών ύδρευσης – άρδευσης
Ημ/νια: 27/08/2020 11:15:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕ3ΨΩΡΚ-0Τ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης του ανελκυστήρα στο Δημοτικό Κατάστημα Τσαγκαράδας

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης του ανελκυστήρα στο Δημοτικό Κατάστημα Τσαγκαράδας
Ημ/νια: 27/08/2020 10:50:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡΥΥΩΡΚ-ΘΘΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΜΟΙΒΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΜΟΙΒΩΝ
Ημ/νια: 27/08/2020 10:35:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 61ΦΙΩΡΚ-Φ0Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com