Συλλέκτης ροής

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Ημ/νια: 01/09/2020 15:54:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΔΖΔΩΡΚ-ΙΘ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ υπ’αριθμ.πρωτ.:8277/20-08-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ υπ’αριθμ.πρωτ.:8277/20-08-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ημ/νια: 01/09/2020 15:53:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΡΒΩΡΚ-3Υ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΒΟΛΗ Α΄ΔΟΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ "e - dimos"

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ Α΄ΔΟΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ "e - dimos"
Ημ/νια: 01/09/2020 13:23:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΧΗΩΡΚ-4ΙΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Καθαρισμός - συντήρηση φρεατίων - υδρομάστευση πηγών ύδρευσης Δ.Ε Μουρεσίου

Θέμα: Αποδέσμευση. Καθαρισμός - συντήρηση φρεατίων - υδρομάστευση πηγών ύδρευσης Δ.Ε Μουρεσίου
Ημ/νια: 01/09/2020 12:49:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΦΨΩΡΚ-ΡΤΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

: «Περί διαγραφής χρεών και απαλλαγής από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου3 του Ν. 4623/19»

Θέμα: : «Περί διαγραφής χρεών και απαλλαγής από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου3 του Ν. 4623/19»
Ημ/νια: 01/09/2020 08:56:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΞ8ΩΡΚ-8ΥΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Κ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Κ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Ημ/νια: 01/09/2020 08:30:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡΞΥΩΡΚ-ΘΒ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Κ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Κ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Ημ/νια: 01/09/2020 08:26:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 687ΩΩΡΚ-5Τ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Ημ/νια: 01/09/2020 08:23:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΗΝΩΡΚ-ΟΘ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Κ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Κ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Ημ/νια: 01/09/2020 08:20:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΗ8ΩΡΚ-Β15
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 34Β ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 34Β ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
Ημ/νια: 31/08/2020 21:58:08
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΞΖ3ΟΞΩΓ-1Υ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 40Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 40Β
Ημ/νια: 31/08/2020 21:08:18
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΤΒΔΟΞΩΓ-ΗΑΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 39Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 39Β
Ημ/νια: 31/08/2020 21:01:51
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Β40ΟΞΩΓ-ΤΣΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 38Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 38Β
Ημ/νια: 31/08/2020 20:56:19
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Π9ΔΟΞΩΓ-Σ7Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 37 Β ΚΑΤΑΒΟΛΗ 2ΗΣ /3ΗΣ ΔΟΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ν. 4152/13 ΠΑΡ. ΙΑ.ΙΑ1 ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ 12 ΔΟΣΕΩΝ

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 37 Β ΚΑΤΑΒΟΛΗ 2ΗΣ /3ΗΣ ΔΟΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ν. 4152/13 ΠΑΡ. ΙΑ.ΙΑ1 ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ 12 ΔΟΣΕΩΝ
Ημ/νια: 31/08/2020 20:51:26
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω0ΚΘΟΞΩΓ-ΚΚΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ36Β ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ ΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 2020

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ36Β ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ ΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 2020
Ημ/νια: 31/08/2020 20:42:56
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω2ΔΨΟΞΩΓ-766
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ35Β ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2020

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ35Β ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2020
Ημ/νια: 31/08/2020 20:40:06
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Τ97ΟΞΩΓ-ΨΜΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 33Β ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2020

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 33Β ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2020
Ημ/νια: 31/08/2020 20:35:38
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 95ΡΛΟΞΩΓ-ΘΘΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ32 Β ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 2020

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ32 Β ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 2020
Ημ/νια: 31/08/2020 20:31:08
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΛΞΞΟΞΩΓ-0Φ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31 Β ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2020

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31 Β ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2020
Ημ/νια: 31/08/2020 20:28:27
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΚΡΟΞΩΓ-ΒΚΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ & ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ & ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021
Ημ/νια: 31/08/2020 13:51:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΧΠΩΡΚ-ΡΙ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com