Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης»

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 14/06/2020 18:16:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω6ΥΙΩΡΚ-2ΒΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής παροχής υπηρεσιών για μεταφορά για την κάλυψη των αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης.»

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής παροχής υπηρεσιών για μεταφορά για την κάλυψη των αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης.»
Ημ/νια: 14/06/2020 18:13:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΝΒΩΡΚ-ΤΑΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας μπετόν για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας μπετόν για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 14/06/2020 18:11:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ4Φ5ΩΡΚ-2Γ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας μπετόν για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας μπετόν για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 14/06/2020 18:10:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΦΙΩΡΚ-Χ91
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί Καθορισµού των όρων της δημοπρασίας, για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους, µε σύναψη μισθωτικής σχέσης»

Θέμα: «Περί Καθορισµού των όρων της δημοπρασίας, για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους, µε σύναψη μισθωτικής σχέσης»
Ημ/νια: 12/06/2020 14:17:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 99Ζ2ΩΡΚ-ΜΣΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Ημ/νια: 12/06/2020 14:10:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Υ2ΡΩΡΚ-ΘΒΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

Θέμα: Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
Ημ/νια: 12/06/2020 13:57:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 90ΔΗΩΡΚ-ΩΥΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Ημ/νια: 12/06/2020 12:27:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΑΛΩΡΚ-4ΧΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ημ/νια: 12/06/2020 12:03:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3ΨΡΩΡΚ-ΓΙ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 12/06/2020 11:44:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΘ7ΩΡΚ-ΚΗΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 12/06/2020 11:38:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΨΑΩΡΚ-Μ66
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 12/06/2020 11:34:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65Ρ7ΩΡΚ-ΠΑΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΕΥΣΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 12/06/2020 11:23:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΠΘΩΡΚ-43Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

Θέμα: Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
Ημ/νια: 12/06/2020 10:50:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69ΝΒΩΡΚ-ΜΓΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την απολύμανση των χώρων της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Θέμα: Ανάθεση για την απολύμανση των χώρων της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 11/06/2020 11:12:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΗΔΒΟΕΠΖ-ΞΣ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την απολύμανση των χώρων της Βιβλιοθήκης

Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την απολύμανση των χώρων της Βιβλιοθήκης
Ημ/νια: 11/06/2020 11:09:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 62ΖΗΟΕΠΖ-ΗΡΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 11/06/2020 14:36:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω512ΩΡΚ-6ΒΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 11/06/2020 14:35:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΓΨΩΡΚ-Μ5Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 11/06/2020 14:34:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΓΤΩΡΚ-ΟΝΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 11/06/2020 14:34:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΗ9ΩΡΚ-Ι0Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com