Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ
Ημ/νια: 21/11/2019 12:16:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥ53ΩΡΚ-39Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Ορισμός υπαλλήλου ως χρήστη της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για τον Ετήσιο Προγραμματισμό Προσλήψεων και απόδοση ρόλου ‘’Υποβολής Αιτήσεων Προγραμματισμού Προσλήψεων’’».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Ορισμός υπαλλήλου ως χρήστη της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για τον Ετήσιο Προγραμματισμό Προσλήψεων και απόδοση ρόλου ‘’Υποβολής Αιτήσεων Προγραμματισμού Προσλήψεων’’».
Ημ/νια: 21/11/2019 11:21:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨΥΨΩΡΚ-ΙΙΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 21/11/2019 10:49:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7Λ7ΩΡΚ-9Υ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 30ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 30ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 21/11/2019 09:32:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΗΨΩΡΚ-74Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής δαπάνης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων συνολικού ποσού 21.480,25 ευρώ.

Θέμα: Εντολή πληρωμής δαπάνης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων συνολικού ποσού 21.480,25 ευρώ.
Ημ/νια: 20/11/2019 11:12:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΜΤΥΟΕΠΖ-Β2Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9246

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9246
Ημ/νια: 20/11/2019 14:20:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω4ΖΠΩΡΚ-2ΜΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 20/11/2019 11:55:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘ05ΩΡΚ-516
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ)

Θέμα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ)
Ημ/νια: 20/11/2019 10:48:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 78ΣΟΩΡΚ-Φ30
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ημ/νια: 20/11/2019 10:45:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω9ΜΒΩΡΚ-Υ7Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί επαναπροσδιορισμού της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με θέμα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»

Θέμα: «Περί επαναπροσδιορισμού της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με θέμα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»
Ημ/νια: 20/11/2019 10:25:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΨ5ΩΡΚ-9Θ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 29ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 29ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 20/11/2019 08:23:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Π1ΛΩΡΚ-9ΑΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 19/11/2019 13:36:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω7ΡΖΩΡΚ-ΖΔΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 19/11/2019 13:12:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΨΧΩΡΚ-ΓΨ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 19/11/2019 12:33:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ557ΩΡΚ-498
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Διάφορες Ηλεκτρολογικές Εργασίες"του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Διάφορες Ηλεκτρολογικές Εργασίες"του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 19/11/2019 10:58:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡΚΞΩΡΚ-ΖΥΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/205,Ζ/206,Ζ/207,Ζ/208,Ζ/209,Ζ/223,Ζ/224

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/205,Ζ/206,Ζ/207,Ζ/208,Ζ/209,Ζ/223,Ζ/224
Ημ/νια: 19/11/2019 09:09:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΧΝΩΡΚ-81Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α,ΚΥΡ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΥΠΑΛΛ. ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Ζ/205,Ζ/206,Ζ/208,Ζ/209

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α,ΚΥΡ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΥΠΑΛΛ. ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Ζ/205,Ζ/206,Ζ/208,Ζ/209
Ημ/νια: 19/11/2019 09:09:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΟΠΩΡΚ-ΦΓΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΛΟΓ.ΧΡΗΜΑ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΛΟΓ.ΧΡΗΜΑ ΕΡΓ.,ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΠΑΡΟΧ.ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΠΑΡΟΧ.ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/205,Ζ/206,Ζ/207,Ζ/208,Ζ/209,Ζ/223,Ζ/224

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΛΟΓ.ΧΡΗΜΑ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΛΟΓ.ΧΡΗΜΑ ΕΡΓ.,ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΠΑΡΟΧ.ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΠΑΡΟΧ.ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/205,Ζ/206,Ζ/207,Ζ/208,Ζ/209,Ζ/223,Ζ/224
Ημ/νια: 19/11/2019 09:09:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω12ΥΩΡΚ-ΖΡΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/209,Ζ/223,Ζ/224

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/209,Ζ/223,Ζ/224
Ημ/νια: 19/11/2019 09:09:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΜ1ΩΡΚ-ΑΦ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΚΥΡ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΥΠΑΛΛ. ΑΣΦ.,ΥΠΕΡ ΣΥΝΤ. 0824 ΧΕΠ: Ζ/208,Ζ/209,Ζ/205,Ζ/206

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΚΥΡ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΥΠΑΛΛ. ΑΣΦ.,ΥΠΕΡ ΣΥΝΤ. 0824 ΧΕΠ: Ζ/208,Ζ/209,Ζ/205,Ζ/206
Ημ/νια: 19/11/2019 09:09:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69Κ9ΩΡΚ-ΛΙ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com