Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 98298

Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 98298
Ημ/νια: 11/07/2024 09:53:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ66ΟΩΡΚ-ΠΟ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 10/07/2024 13:30:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 90ΩΝΩΡΚ-8ΒΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Ημ/νια: 10/07/2024 12:42:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦ8ΡΩΡΚ-ΣΨ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την εξόφληση των δικαστικών εξλοδων σύμφωνα με τις 213/2021 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Λάριασας και της 1325/2022 απόφαση του Αρίου Πάγου

Θέμα: για την εξόφληση των δικαστικών εξλοδων σύμφωνα με τις 213/2021 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Λάριασας και της 1325/2022 απόφαση του Αρίου Πάγου
Ημ/νια: 10/07/2024 12:02:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 681ΜΩΡΚ-Υ2Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την ανάθεση της εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνων για την αντίκρουση της ΓΑΚ/ΕΑΚ 3340/297/2024

Θέμα: για την ανάθεση της εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνων για την αντίκρουση της ΓΑΚ/ΕΑΚ 3340/297/2024
Ημ/νια: 10/07/2024 11:54:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΔΞΖΩΡΚ-ΘΗΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την ανάθεση της εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνων για την αντίκρουση της ΓΑΚ/ΕΑΚ 47147/4460/2023

Θέμα: για την ανάθεση της εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνων για την αντίκρουση της ΓΑΚ/ΕΑΚ 47147/4460/2023
Ημ/νια: 10/07/2024 11:54:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΩΗΩΡΚ-2ΙΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την ανάθεση της εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνων για την αντίκρουση της ΓΑΚ/ΕΑΚ 3438/298/2024

Θέμα: για την ανάθεση της εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνων για την αντίκρουση της ΓΑΚ/ΕΑΚ 3438/298/2024
Ημ/νια: 10/07/2024 11:54:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΥΡΩΡΚ-ΣΒΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 10/07/2024 11:17:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΑΖΩΡΚ-8Λ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής»

Θέμα: «Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής»
Ημ/νια: 10/07/2024 11:07:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Γ8ΛΩΡΚ-ΡΞΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 23ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 23ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 10/07/2024 10:19:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΗ2ΩΡΚ-ΞΜΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΠΟ 04/06 ΕΩΣ 30/06/2024

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΠΟ 04/06 ΕΩΣ 30/06/2024
Ημ/νια: 10/07/2024 07:39:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Υ8ΜΩΡΚ-6ΜΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

αποδεσμευση ποσού

Θέμα: αποδεσμευση ποσού
Ημ/νια: 09/07/2024 14:09:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΘΩΦΩΡΚ-ΑΥ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση ποσού

Θέμα: Αποδέσμευση ποσού
Ημ/νια: 09/07/2024 14:09:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ7ΞΘΩΡΚ-56Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμοί δασικού δικτύου για την καταπολέμηση πυρκαγιών στη Δ.Ε Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμοί δασικού δικτύου για την καταπολέμηση πυρκαγιών στη Δ.Ε Μουρεσίου"
Ημ/νια: 09/07/2024 14:02:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ636ΩΡΚ-ΓΓ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ "Αποκατάσταση ακρόβαθρων για τη στήριξη μεταλλικής πεζογέφυρας παραλιακού μετώπου στον οικισμό Αγ. Ιωάννη"

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ "Αποκατάσταση ακρόβαθρων για τη στήριξη μεταλλικής πεζογέφυρας παραλιακού μετώπου στον οικισμό Αγ. Ιωάννη"
Ημ/νια: 09/07/2024 12:03:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΒΠΩΡΚ-ΤΩΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμοί δασικού δικτύου για την καταπολέμηση πυρκαγιών στη Δ.Ε Ζαγοράς"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμοί δασικού δικτύου για την καταπολέμηση πυρκαγιών στη Δ.Ε Ζαγοράς"
Ημ/νια: 09/07/2024 11:37:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Α03ΩΡΚ-ΕΘΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για το Προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για το Προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας»
Ημ/νια: 09/07/2024 10:17:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΩΘΩΡΚ-Υ6Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ 4747/2023 & ΕΑΚ 4460/2023 ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ 4747/2023 & ΕΑΚ 4460/2023 ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 09/07/2024 09:51:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΙΦΩΡΚ-ΧΔ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ 4747/2023 & ΕΑΚ 4460/2023 ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ 4747/2023 & ΕΑΚ 4460/2023 ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 09/07/2024 09:40:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΞΦΩΡΚ-ΛΤΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2024

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2024
Ημ/νια: 09/07/2024 09:17:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΠΒΩΡΚ-Β55
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com