Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε.

Η εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου ιδρύθηκε το έτος 1991 από τις τότε Κοινότητες του Ανατολικού Πηλίου,  τις Κοινότητες Πορταριάς και Μακρυνίτσας τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς και άλλους φορείς της περιοχής.

Σήμερα έχει το σύνολο των ΟΤΑ μετόχους και άλλους φορείς και είναι η εταιρεία για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Νομού Μαγνησίας και της ευρύτερης περιοχής της περιφέρειας Θεσσαλίας, με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) – Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο «Ε.Α.Π. Α.Ε.», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, Άρθρο 252 παρ. 3β και επόμενα του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8-6-06).

Η έδρα της εταιρείας είναι η Ζαγορά Μαγνησίας και λειτουργεί με παράρτημα-γραφείο στο Βόλο, Λαρίσης 191.

Ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών στην εταιρεία.

Σκοπός – Έργο

Σκοπός της εταιρίας είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση, και προστασία των φυσικών πόρων στην εισαγωγή καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο παραγωγικό σύστημα, στην  εισαγωγή και διεύρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην υποστήριξη και ανάπτυξη νέων συλλογικών δομών, στην κοινωνική ανάπτυξη και γενικότερα στην ανάπτυξη του Νομού Μαγνησίας και εφόσον της ζητηθεί άλλων περιοχών της Ελλάδος.

Έργο της εταιρίας είναι :

  1. Η τεχνική υποστήριξη των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α. ), των συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων, των αναπτυξιακών συνδέσμων, των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. και των άλλων νομικών προσώπων που συνιστούν ή συμμετέχουν οι παραπάνω φορείς.
  2. Η τεχνική υποστήριξη των συνεταιριστικών οργανώσεων καθώς και των επιχειρήσεων και των άλλων νομικών προσώπων που συστήνουν ή στα οποία συμμετέχουν.
  3. Η τεχνική υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η ενημέρωση, πληροφόρηση και οργάνωση αυτών, η ενθάρρυνση λειτουργίας και επέκτασης βιώσιμων μονάδων, η προσαρμογή των στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις και γενικά στα νέα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού.
  4. Η τεχνική υποστήριξη Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων που ενδιαφέρουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενθάρρυνση τοπικών παραγωγικών πρωτοβουλιών και γενικά η υποστήριξη με κάθε πρόσφορο μέσο της τοπικής ανάπτυξης.
  5. Η ανάληψη από τομείς του Δημοτικού τομέα ερευνών, μελετών, επιμορφωτικών και άλλων προγραμμάτων, που έχουν σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη συνεταιριστική οργάνωση των παραγωγών και την τοπική ανάπτυξη.
  6. Ο συντονισμός των αναπτυξιακών προγραμμάτων των φορέων προγραμματισμού και η τεχνική υποστήριξη στην υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενα τόσο από εθνικούς όσο και από κοινοτικούς πόρους.
  7. Ο σχεδιασμός & η υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και κάθε είδους διακρίσεων
  8. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης του ορεινού όγκου, της πεδινής περιοχής ή της νησιωτικής περιοχής, προγραμμάτων προστασίας και ανάδειξης του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος, όπως και κάθε είδους προγραμμάτων που αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής παρέμβασης των μετόχων της εταιρίας
  9. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος.
  10. Η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Ιστοσελίδα της ΕΑΠ Α.Ε. http://www.eapilio.gr

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com