Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης για την παράταση συμμετοχής του Δήμου Ζαγορά-Μουρεσίου ως Τακτικό Μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη και έγκριση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6895/13-07-2022 εισηγήσεως του...

Θέμα: Λήψη απόφασης για την παράταση συμμετοχής του Δήμου Ζαγορά-Μουρεσίου ως Τακτικό Μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη και έγκριση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6895/13-07-2022 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 25/07/2022 09:06:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΒΜΩΡΚ-3ΜΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/103,Β/141,Β/193

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/103,Β/141,Β/193
Ημ/νια: 22/07/2022 14:35:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Μ3ΛΩΡΚ-Ο89
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α.Ε.Π.Π.,ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/103,Β/141,Β/193

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α.Ε.Π.Π.,ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/103,Β/141,Β/193
Ημ/νια: 22/07/2022 14:32:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ6ΔΤΩΡΚ-ΚΛ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α.Ε.Π.Π.,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/103,Β/141,Β/193

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α.Ε.Π.Π.,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/103,Β/141,Β/193
Ημ/νια: 22/07/2022 14:32:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚ67ΩΡΚ-ΖΘ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Α.Ε.Π.Π. ΧΕΠ: Β/103,Β/141,Β/193

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Α.Ε.Π.Π. ΧΕΠ: Β/103,Β/141,Β/193
Ημ/νια: 22/07/2022 14:31:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Κ5ΔΩΡΚ-ΩΦΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. πρωτ.:6811/11-07-2022 αιτήσεως του Πολιτιστικού Συλλόγου Πουρίου με την οποία ζητά οικονομική ενίσχυση για την διοργάνωση της 2ης Γιορτής Μελιού.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. πρωτ.:6811/11-07-2022 αιτήσεως του Πολιτιστικού Συλλόγου Πουρίου με την οποία ζητά οικονομική ενίσχυση για την διοργάνωση της 2ης Γιορτής Μελιού.
Ημ/νια: 22/07/2022 11:42:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 97Σ7ΩΡΚ-ΖΑΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 22/07/2022 10:09:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑ61ΩΡΚ-72Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης για κλείσιμο παλαιών αδρανών λογαριασμών, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6969/15-07-2022 εισήγησης του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Λήψη απόφασης για κλείσιμο παλαιών αδρανών λογαριασμών, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6969/15-07-2022 εισήγησης του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 22/07/2022 10:08:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖ36ΩΡΚ-ΤΕ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 22/07/2022 09:58:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞ9ΧΩΡΚ-ΡΣΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 22/07/2022 09:51:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΞΔΩΡΚ-45Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 22/07/2022 09:43:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 617ΓΩΡΚ-ΓΩΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ "2 YACHTING AND GASTRONOMY"

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ "2 YACHTING AND GASTRONOMY"
Ημ/νια: 21/07/2022 13:04:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΣΞΩΡΚ-0ΜΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 21/07/2022 12:17:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΞΠΩΡΚ-ΘΕ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 21/07/2022 11:47:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΠ8ΩΡΚ-ΥΙΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί κατανομής χρηματοδότησης για εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων , κατόπιν του υπ΄αριθμ. πρωτ. 68574/13-07-2022 εγγράφου του Τ.Π.& Δανείων.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί κατανομής χρηματοδότησης για εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων , κατόπιν του υπ΄αριθμ. πρωτ. 68574/13-07-2022 εγγράφου του Τ.Π.& Δανείων.
Ημ/νια: 21/07/2022 11:46:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΙΑΩΡΚ-ΣΧΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 23/06-30/06/2022)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 23/06-30/06/2022)
Ημ/νια: 21/07/2022 11:45:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΓΓΨΩΡΚ-ΗΧΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί χορήγηση παράτασης άδειας μουσικής ,στην κ. Λαζοπούλου Γούναρη Δανάη για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος το οποίο διατηρεί στον οικισμό Χορευτό της Κοινότητας Ζαγοράς του Δήμου μας, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6851/12-07-2022...

Θέμα: Λήψη απόφασης περί χορήγηση παράτασης άδειας μουσικής ,στην κ. Λαζοπούλου Γούναρη Δανάη για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος το οποίο διατηρεί στον οικισμό Χορευτό της Κοινότητας Ζαγοράς του Δήμου μας, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6851/12-07-2022 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 21/07/2022 11:08:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΞΩΗΩΡΚ-Τ7Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χορήγηση παράτασης άδειας μουσικής ,στον κ. Τσιάρα Κομνηνό - Ελευθέριο για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος το οποίο διατηρεί στην Κοινότητα Τσαγκαράδας του Δήμου μας, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7073/18-07-2022 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος...

Θέμα: Χορήγηση παράτασης άδειας μουσικής ,στον κ. Τσιάρα Κομνηνό - Ελευθέριο για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος το οποίο διατηρεί στην Κοινότητα Τσαγκαράδας του Δήμου μας, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7073/18-07-2022 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 21/07/2022 10:55:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΑΥΩΡΚ-64Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022
Ημ/νια: 21/07/2022 10:32:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥ1ΗΩΡΚ-ΗΒ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί προέγκρισης λειτουργίας στο όνομα της κ. Μαλαγιώργη Μαρίας του Κωνσταντίνου για καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος , το οποίο θα λειτουργήσει ως « Αναψυκτήριο - Παντοπωλείο», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7050/18-07-2022...

Θέμα: Λήψη απόφασης περί προέγκρισης λειτουργίας στο όνομα της κ. Μαλαγιώργη Μαρίας του Κωνσταντίνου για καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος , το οποίο θα λειτουργήσει ως « Αναψυκτήριο - Παντοπωλείο», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7050/18-07-2022 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 21/07/2022 09:47:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑ6ΜΩΡΚ-ΘΑΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com