Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για έξοδα φιλοξενίας σε ξενοδοχείο, συνολικής αξίας 80,00 ευρώ

Θέμα: Εντολή πληρωμής για έξοδα φιλοξενίας σε ξενοδοχείο, συνολικής αξίας 80,00 ευρώ
Ημ/νια: 02/08/2022 12:10:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Λ9ΝΟΕΠΖ-8ΦΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής λογαριασμού της ΔΕΗ συνολικής αξίας 164,00

Θέμα: Εντολή πληρωμής λογαριασμού της ΔΕΗ συνολικής αξίας 164,00
Ημ/νια: 02/08/2022 12:06:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6556ΟΕΠΖ-ΨΦ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής λογαριασμού του ΟΤΕ συνολικής αξίας 141,50

Θέμα: Εντολή πληρωμής λογαριασμού του ΟΤΕ συνολικής αξίας 141,50
Ημ/νια: 02/08/2022 12:01:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΝΤΟΟΕΠΖ-ΖΞ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για παροχή ετήσιων εργασιών συντήρησης πυροσβεστήρων, συνολικού ποσού 294,50 €

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για παροχή ετήσιων εργασιών συντήρησης πυροσβεστήρων, συνολικού ποσού 294,50 €
Ημ/νια: 02/08/2022 11:46:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΡΤΟΟΕΠΖ-ΕΒΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για έκτακτη εξόφληση για την επισκευή πόρτας εισόδου, συνολικού ποσού 160,00 €

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για έκτακτη εξόφληση για την επισκευή πόρτας εισόδου, συνολικού ποσού 160,00 €
Ημ/νια: 02/08/2022 11:43:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9ΚΚΧΟΕΠΖ-41Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ, συνολικού ποσού 141,50 €

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ, συνολικού ποσού 141,50 €
Ημ/νια: 02/08/2022 11:41:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΤ7ΕΟΕΠΖ-ΔΝ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την φιλοξενία σε ξενοδοχείο προσκεκλημένου καθηγητή αστρονομίας, συνολικού ποσού 80,00 €

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την φιλοξενία σε ξενοδοχείο προσκεκλημένου καθηγητή αστρονομίας, συνολικού ποσού 80,00 €
Ημ/νια: 02/08/2022 11:39:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΝΧΧΟΕΠΖ-838
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 416/2022 με Θέμα: «Πρόσληψη Ειδικής Συμβούλου στο Γραφείο του Δημάρχου».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 416/2022 με Θέμα: «Πρόσληψη Ειδικής Συμβούλου στο Γραφείο του Δημάρχου».
Ημ/νια: 02/08/2022 12:27:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΡΝΩΡΚ-ΨΚΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών
Ημ/νια: 02/08/2022 10:19:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΕΜΩΡΚ-1ΔΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Παροχή υπηρεσίας απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων

Θέμα: Παροχή υπηρεσίας απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων
Ημ/νια: 02/08/2022 09:05:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡ99ΩΡΚ-3ΞΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές δικαστικών επιμελητών

Θέμα: Αμοιβές δικαστικών επιμελητών
Ημ/νια: 02/08/2022 08:56:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΗ4ΩΡΚ-ΙΕ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για τις ετήσιες εργασίες συντήρησης των πυροσβεστήρων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Θέμα: Ανάθεση για τις ετήσιες εργασίες συντήρησης των πυροσβεστήρων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 01/08/2022 10:20:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ3ΤΛΟΕΠΖ-897
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια ιστορικών βιβλίων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια ιστορικών βιβλίων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 01/08/2022 10:16:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΖΝ0ΟΕΠΖ-10Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ιστορικών βιβλίων

Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ιστορικών βιβλίων
Ημ/νια: 01/08/2022 10:12:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΧΘΔΟΕΠΖ-Ρ6Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ

Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ
Ημ/νια: 01/08/2022 10:10:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΒΦΠΟΕΠΖ-3ΕΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για έξοδα φιλοξενίας σε ξενοδοχείο προσκεκλημένου καθηγητή αστρονομίας

Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για έξοδα φιλοξενίας σε ξενοδοχείο προσκεκλημένου καθηγητή αστρονομίας
Ημ/νια: 01/08/2022 10:07:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΠΑΧΟΕΠΖ-Χ6Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού της ΟΤΕ

Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού της ΟΤΕ
Ημ/νια: 01/08/2022 10:05:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΧ4ΓΟΕΠΖ-42Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για έκτακτη εξόφληση για την επισκευή πόρτας εισόδου

Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για έκτακτη εξόφληση για την επισκευή πόρτας εισόδου
Ημ/νια: 01/08/2022 10:02:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΣ5ΘΟΕΠΖ-ΣΚΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για παροχή ετήσιων εργασιών συντήρησης πυροσβεστήρων

Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για παροχή ετήσιων εργασιών συντήρησης πυροσβεστήρων
Ημ/νια: 01/08/2022 10:00:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΓΖ1ΟΕΠΖ-87Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό υπ' αριθ. 9/1-08-2022 για την έγκριση πρωτογενών αιτημάτων τακτικών δαπανών

Θέμα: Πρακτικό υπ' αριθ. 9/1-08-2022 για την έγκριση πρωτογενών αιτημάτων τακτικών δαπανών
Ημ/νια: 01/08/2022 09:56:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΞΓ4ΟΕΠΖ-ΤΕ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com