Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ μηνός Ιουλίου 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ μηνός Ιουλίου 2022
Ημ/νια: 04/08/2022 11:59:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΦ8ΩΡΚ-09Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ μηνός Ιουλίου 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ μηνός Ιουλίου 2022
Ημ/νια: 04/08/2022 11:53:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΜ2ΩΡΚ-ΗΟΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί καθορισμού αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου και ωρών ημερήσιας απασχόλησης τους σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 45941/11-07-2022...

Θέμα: «Περί καθορισμού αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου και ωρών ημερήσιας απασχόλησης τους σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 45941/11-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών».
Ημ/νια: 04/08/2022 11:13:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Υ1ΤΩΡΚ-901
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΜΕ 98298

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΜΕ 98298
Ημ/νια: 04/08/2022 10:25:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝ5ΑΩΡΚ-ΙΛ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7004/15-07-2022επικαιροποιημένης μελέτης προμήθειας με τίτλο: ‘Προμήθεια Συστημάτων Υπόγειας Αποθήκευσης Απορριμμάτων γα την Αισθητική, Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων’, προυπολογισμού...

Θέμα: Α. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7004/15-07-2022επικαιροποιημένης μελέτης προμήθειας με τίτλο: ‘Προμήθεια Συστημάτων Υπόγειας Αποθήκευσης Απορριμμάτων γα την Αισθητική, Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων’, προυπολογισμού 227.749,56€. Β. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Γ. Έγκριση των όρων διακήρυξης. Δ. Ορισμός Επιτροπής. Ε. Ορισμός χειριστή ΕΣΗΔΗΣ
Ημ/νια: 04/08/2022 10:11:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΒΑΩΡΚ-Ω30
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3033

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3033
Ημ/νια: 04/08/2022 10:09:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω26ΙΩΡΚ-ΘΙ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 03/08/2022 11:44:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9ΗΔΟΟΕΠΖ-ΘΙΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΥΠΕΣ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ")

Θέμα: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΥΠΕΣ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ")
Ημ/νια: 03/08/2022 14:51:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΠ9ΖΩΡΚ-ΒΩΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΥΠΕΣ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ")

Θέμα: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΥΠΕΣ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ")
Ημ/νια: 03/08/2022 14:47:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4Φ3ΩΡΚ-Ζ96
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΥΠΕΣ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ")

Θέμα: Αποδέσμευση. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΥΠΕΣ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ")
Ημ/νια: 03/08/2022 14:45:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣ1ΚΩΡΚ-1ΒΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 03/08/2022 14:41:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΥ7ΩΡΚ-Ζ7Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 03/08/2022 14:41:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΒΔ2ΩΡΚ-1Λ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 03/08/2022 14:36:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΝΕΩΡΚ-Υ7Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 03/08/2022 14:34:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣ34ΩΡΚ-ΑΚΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 03/08/2022 14:30:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΓΡΩΡΚ-Ζ56
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ξύλινων κιγκλιδωμάτων

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ξύλινων κιγκλιδωμάτων
Ημ/νια: 03/08/2022 12:10:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5Γ1ΩΡΚ-93Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκριση πινάκων αμοιβών»

Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκριση πινάκων αμοιβών»
Ημ/νια: 03/08/2022 11:56:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8ΣΣΩΡΚ-ΤΒΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για προμήθεια ιστορικών βιβλίων συνολικής αξίας 1.199,99 ευρώ

Θέμα: Εντολή πληρωμής για προμήθεια ιστορικών βιβλίων συνολικής αξίας 1.199,99 ευρώ
Ημ/νια: 02/08/2022 12:45:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΧΗΚΟΕΠΖ-Λ1Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για τη συντήρηση των πυροσβεστήρων συνολικής αξίας 294,50 ευρώ

Θέμα: Εντολή πληρωμής για τη συντήρηση των πυροσβεστήρων συνολικής αξίας 294,50 ευρώ
Ημ/νια: 02/08/2022 12:42:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9ΗΖ0ΟΕΠΖ-ΧΩΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την επισκευή πόρτας συνολικής αξίας 160,00 ευρώ

Θέμα: Εντολή πληρωμής για την επισκευή πόρτας συνολικής αξίας 160,00 ευρώ
Ημ/νια: 02/08/2022 12:14:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 650ΝΟΕΠΖ-Φ4Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com