Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της με αριθμό 5/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τσαγκαράδας με θέμα : «Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση κ. Γεωργίου Γανωτόπουλου».

Θέμα: Συζήτηση επί της με αριθμό 5/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τσαγκαράδας με θέμα : «Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση κ. Γεωργίου Γανωτόπουλου».
Ημ/νια: 16/06/2020 12:57:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΡΓΩΡΚ-ΡΓ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και κατοαστροφών που προκήθηκαν απο θεομηνίες ( αριθμ. Πρωτ. 24358/16-04-2020 ΥΠΕΣ)

Θέμα: Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και κατοαστροφών που προκήθηκαν απο θεομηνίες ( αριθμ. Πρωτ. 24358/16-04-2020 ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 16/06/2020 12:36:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΧΛΩΡΚ-57Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020 ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/100,Ζ/102

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020 ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/100,Ζ/102
Ημ/νια: 16/06/2020 12:19:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΨΛΩΡΚ-Ι3Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την απολύμανση των χώρων της Βιβλιοθήκης συνολικού ποσού 99,20 ευρώ

Θέμα: Εντολή πληρωμής για την απολύμανση των χώρων της Βιβλιοθήκης συνολικού ποσού 99,20 ευρώ
Ημ/νια: 15/06/2020 09:21:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 60Γ4ΟΕΠΖ-ΤΤΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την απολύμανση των χώρων της Βιβλιοθήκης, συνολικού ποσού 99,20 €

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την απολύμανση των χώρων της Βιβλιοθήκης, συνολικού ποσού 99,20 €
Ημ/νια: 15/06/2020 09:04:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΕΣΩΟΕΠΖ-ΩΞΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό έγκρισης πληρωμών

Θέμα: Πρακτικό έγκρισης πληρωμών
Ημ/νια: 15/06/2020 08:55:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω6ΩΤΟΕΠΖ-Λ2Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και κατοαστροφών που προκήθηκαν απο θεομηνίες ( αριθμ. Πρωτ. 24358/16-04-2020 ΥΠΕΣ)

Θέμα: Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και κατοαστροφών που προκήθηκαν απο θεομηνίες ( αριθμ. Πρωτ. 24358/16-04-2020 ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 15/06/2020 14:08:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ο23ΩΡΚ-ΤΨΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ημ/νια: 15/06/2020 13:16:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙ95ΩΡΚ-ΕΜΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια αδρανών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( έγραφο ΥΠΕΣ Αριθμ.Πρωτ.91327/20.12.20)

Θέμα: Προμήθεια αδρανών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( έγραφο ΥΠΕΣ Αριθμ.Πρωτ.91327/20.12.20)
Ημ/νια: 15/06/2020 12:50:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖ5ΗΩΡΚ-Δ4Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
Ημ/νια: 15/06/2020 12:32:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΨΝΞΩΡΚ-ΚΘΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 15/06/2020 11:54:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7Φ3ΩΡΚ-Δ2Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVID - 19 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVID - 19 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 15/06/2020 11:40:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ217ΩΡΚ-ΟΙΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια αδρανών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( έγραφο ΥΠΕΣ Αριθμ.Πρωτ.91327/20.12.20)

Θέμα: Προμήθεια αδρανών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( έγραφο ΥΠΕΣ Αριθμ.Πρωτ.91327/20.12.20)
Ημ/νια: 15/06/2020 11:34:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω07ΤΩΡΚ-ΦΑΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 15/06/2020 09:30:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΠΛΩΡΚ-Π71
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής συντήρηση και επισκευή κτιρίων για κάλυψη αναγκών των σχολείων της Β/Θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής συντήρηση και επισκευή κτιρίων για κάλυψη αναγκών των σχολείων της Β/Θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 14/06/2020 18:23:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΖΤΩΡΚ-2ΟΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 14/06/2020 18:22:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΙΦ1ΩΡΚ-ΡΩΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 14/06/2020 18:21:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Τ19ΩΡΚ-ΠΓΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης»

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 14/06/2020 18:19:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖ07ΩΡΚ-ΧΧ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης»

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 14/06/2020 18:18:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΝΩΩΡΚ-ΤΙ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης»

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 14/06/2020 18:17:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ6ΠΜΩΡΚ-ΗΣΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com