Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ 1ο : «Λήψη απόφασης του Κυλικείου του Γυμνασίου – Λυκείου Ζαγοράς Α) Έκκριση πρακτικών δημοπρασίας Β) Λήψη περαιτέρω απόφασης

Θέμα: ΘΕΜΑ 1ο : «Λήψη απόφασης του Κυλικείου του Γυμνασίου – Λυκείου Ζαγοράς Α) Έκκριση πρακτικών δημοπρασίας Β) Λήψη περαιτέρω απόφασης
Ημ/νια: 07/09/2020 14:27:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΨΥΩΡΚ-Ν92
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ No 539/2020 με Θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2020-2021».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ No 539/2020 με Θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2020-2021».
Ημ/νια: 07/09/2020 14:26:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΦΖΩΡΚ-Δ49
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση - Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης (δεξαμενες-καλλιέργεια πηγών-αποκατάσταση φρεατίων"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση - Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης (δεξαμενες-καλλιέργεια πηγών-αποκατάσταση φρεατίων"
Ημ/νια: 07/09/2020 12:44:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟ9ΦΩΡΚ-4ΥΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
Ημ/νια: 07/09/2020 12:44:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΛΕΩΡΚ-ΕΕΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3033

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3033
Ημ/νια: 07/09/2020 11:54:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5Ξ7ΩΡΚ-ΝΘΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 6056

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 6056
Ημ/νια: 07/09/2020 11:39:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΜ6ΩΡΚ-ΜΗ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:8277/20-08-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ) Ειδικότητα : ΥΕ Καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων

Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:8277/20-08-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ) Ειδικότητα : ΥΕ Καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων
Ημ/νια: 07/09/2020 11:11:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΚ0ΩΡΚ-60Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης για την ανάγκη σύναψης δανείου, καθορισμός των όρων της δανειοδότησης και υποβολή της σχετικής εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο».

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την ανάγκη σύναψης δανείου, καθορισμός των όρων της δανειοδότησης και υποβολή της σχετικής εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο».
Ημ/νια: 07/09/2020 11:06:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΝΜΩΡΚ-ΝΦΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Ανακοίνωση Α.Π.:8277/20-08-2020)

Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Ανακοίνωση Α.Π.:8277/20-08-2020)
Ημ/νια: 07/09/2020 11:06:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω16ΛΩΡΚ-ΚΘΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Ημ/νια: 07/09/2020 11:04:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΦΚΩΡΚ-ΞΑΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 534 με Θέμα: «Λύση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, που είχαν συναφθεί δυνάμει της από 14.03.2020 ΠΝΠ (64 Α΄), στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονωϊού».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 534 με Θέμα: «Λύση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, που είχαν συναφθεί δυνάμει της από 14.03.2020 ΠΝΠ (64 Α΄), στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονωϊού».
Ημ/νια: 04/09/2020 11:02:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΕ5ΩΡΚ-5ΤΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ 2 ΤΗΛΕΠ. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01-05-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-06-2020 ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1-5-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-7-2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ 2 ΤΗΛΕΠ. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01-05-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-06-2020 ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1-5-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-7-2020
Ημ/νια: 04/09/2020 09:29:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΟΙΩΡΚ-ΣΓ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 04/09/2020 09:01:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω7ΠΒΩΡΚ-Χ4Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 03/09/2020 13:36:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Λ1ΤΩΡΚ-ΔΝΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Επιχορήγηση της ΚΕΔΗΖΑΜ για την αντιμετώπιση του COVID -19 για την βοήθεια των ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του Δήμου μας μεσω του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι

Θέμα: Επιχορήγηση της ΚΕΔΗΖΑΜ για την αντιμετώπιση του COVID -19 για την βοήθεια των ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του Δήμου μας μεσω του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι
Ημ/νια: 03/09/2020 12:49:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦ46ΩΡΚ-3Ξ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 03/09/2020 12:47:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΤΠΩΡΚ-Φ5Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 03/09/2020 12:16:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΩ1ΩΡΚ-Δ73
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020
Ημ/νια: 03/09/2020 11:32:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΨΣΩΡΚ-ΨΟ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση υδρομέτρων Δ. Ζαγοράς - Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση υδρομέτρων Δ. Ζαγοράς - Μουρεσίου"
Ημ/νια: 03/09/2020 11:07:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω35ΤΩΡΚ-Ρ2Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 02/09/2020 13:56:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 90ΨΕΩΡΚ-Ο3Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com