Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: Καθαρισμός-Συντήρηση φρεατίων – υδρομάστευση πηγών ύδρευσης Δ.Ε.Μουρεσίου»

Θέμα: «Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: Καθαρισμός-Συντήρηση φρεατίων – υδρομάστευση πηγών ύδρευσης Δ.Ε.Μουρεσίου»
Ημ/νια: 17/09/2020 13:53:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Γ2ΘΩΡΚ-0ΨΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης πρακτικών άγονου διαγωνισμού για την εκμίσθωση Δημοτικής Αποθήκης στην Τ.Κ. Μακρυράχης»

Θέμα: «Περί έγκρισης πρακτικών άγονου διαγωνισμού για την εκμίσθωση Δημοτικής Αποθήκης στην Τ.Κ. Μακρυράχης»
Ημ/νια: 17/09/2020 12:42:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Α1ΧΩΡΚ-Ο0Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 04-05-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 03-07-2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 04-05-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 03-07-2020
Ημ/νια: 17/09/2020 12:38:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΟ6ΩΡΚ-ΓΓ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ & ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1/1/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/6/2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ & ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1/1/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/6/2020
Ημ/νια: 17/09/2020 12:14:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω134ΩΡΚ-0Δ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης της Μελέτης, των Τεχνικών Προδιαγραφών & των όρων Διακήρυξης του Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια 2 Μηχανημάτων έργου και ενός απορριμματοφόρου».

Θέμα: «Περί έγκρισης της Μελέτης, των Τεχνικών Προδιαγραφών & των όρων Διακήρυξης του Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια 2 Μηχανημάτων έργου και ενός απορριμματοφόρου».
Ημ/νια: 17/09/2020 11:57:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΧΖΩΡΚ-ΧΞ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 3ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 & ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 3ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 & ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Ημ/νια: 17/09/2020 11:34:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΙΜΩΡΚ-Τ7Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3033

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3033
Ημ/νια: 17/09/2020 11:23:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΓΒΩΡΚ-ΦΟ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 554 με Θέμα: «Πρόσληψη ωφελουμένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2020-2021 βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 4/2020».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 554 με Θέμα: «Πρόσληψη ωφελουμένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2020-2021 βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 4/2020».
Ημ/νια: 17/09/2020 11:13:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω2Ξ8ΩΡΚ-Χ9Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Ημ/νια: 17/09/2020 11:04:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΚ8ΩΡΚ-ΓΒΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Εισήγηση για 7η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2020 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»

Θέμα: «Εισήγηση για 7η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2020 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»
Ημ/νια: 16/09/2020 13:08:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΚΓΩΡΚ-09Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ - ΠΑΠΠΑ ΝΕΡΟ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ - ΠΑΠΠΑ ΝΕΡΟ
Ημ/νια: 16/09/2020 12:43:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΣΗΩΡΚ-47Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 46ης 47ης ΚΑΙ 48ης ΔΟΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΕΔΑΕΜ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ 46ης 47ης ΚΑΙ 48ης ΔΟΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΕΔΑΕΜ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 16/09/2020 12:12:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΙΔΩΡΚ-ΜΚΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΑΝΗΛΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΑΝΗΛΙΟΥ
Ημ/νια: 16/09/2020 09:23:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1ΓΥΩΡΚ-ΙΣΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση υδρομέτρων Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση υδρομέτρων Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 15/09/2020 09:49:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΡΓΩΡΚ-ΓΥΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -277 ΜΗΝΩΝ IOYΛIOY - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Θέμα: ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -277 ΜΗΝΩΝ IOYΛIOY - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
Ημ/νια: 15/09/2020 08:04:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΞΤΩΡΚ-6ΚΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΕΥΣΗΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 14/09/2020 13:27:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΝΠΩΡΚ-ΖΩΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 14/09/2020 12:23:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜ1ΙΩΡΚ-ΟΑΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2020

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2020
Ημ/νια: 14/09/2020 12:17:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΡΟΩΡΚ-90Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ημ/νια: 14/09/2020 11:09:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΟΤΩΡΚ-53Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Κατάταξη Καθαριστριών σχολικών μονάδων του Δήμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2020-2021, στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015 και χορήγηση λοιπών...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Κατάταξη Καθαριστριών σχολικών μονάδων του Δήμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2020-2021, στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015 και χορήγηση λοιπών παροχών».
Ημ/νια: 14/09/2020 10:44:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠ8ΦΩΡΚ-ΔΥΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com