Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια πινακιδών σήμανσης

Θέμα: Προμήθεια πινακιδών σήμανσης
Ημ/νια: 12/12/2019 08:01:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66Η3ΩΡΚ-ΡΑΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ, συνολικού ποσού 142,00 €

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ, συνολικού ποσού 142,00 €
Ημ/νια: 11/12/2019 12:01:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 67ΤΘΟΕΠΖ-99Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ημ/νια: 11/12/2019 11:58:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΑΩΧΟΕΠΖ-5Ω2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 11/12/2019 11:47:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7ΧΗ0ΟΕΠΖ-ΗΦΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ

Θέμα: Αίτημα για εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ
Ημ/νια: 11/12/2019 11:35:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω9Γ5ΟΕΠΖ-ΟΓΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, συνολικού ποσού 993,45 €

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, συνολικού ποσού 993,45 €
Ημ/νια: 11/12/2019 10:29:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΨ9ΞΟΕΠΖ-9ΝΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του Ο.Τ.Ε., συνολικού ποσού 110,00 €

Θέμα: « Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του Ο.Τ.Ε., συνολικού ποσού 110,00 €
Ημ/νια: 11/12/2019 10:27:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Υ85ΟΕΠΖ-Ο3Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την φιλοξενία επισκεπτών, συνολικού ποσού 359,95 €

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την φιλοξενία επισκεπτών, συνολικού ποσού 359,95 €
Ημ/νια: 11/12/2019 10:25:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 69Ν7ΟΕΠΖ-2Κ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης, συνολικού ποσού 104,00 €

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης, συνολικού ποσού 104,00 €
Ημ/νια: 11/12/2019 10:24:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω6ΘΜΟΕΠΖ-ΙΞ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια συσκευασιών δώρου με τοπικά προϊόντα, συνολικού ποσού 50,00 €

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια συσκευασιών δώρου με τοπικά προϊόντα, συνολικού ποσού 50,00 €
Ημ/νια: 11/12/2019 10:22:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7Ζ3ΜΟΕΠΖ-ΜΓΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την παράθεση γεύματος, συνολικού ποσού 190,00 €

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την παράθεση γεύματος, συνολικού ποσού 190,00 €
Ημ/νια: 11/12/2019 10:20:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 623ΒΟΕΠΖ-ΒΓΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΟ 9384

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΟ 9384
Ημ/νια: 11/12/2019 14:16:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΨΒΩΡΚ-7ΧΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΒΟΛΗ 18ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019 ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: ΑΝΑΒΟΛΗ 18ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019 ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ημ/νια: 11/12/2019 13:44:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΡΥΩΡΚ-Δ0Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3033

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3033
Ημ/νια: 11/12/2019 13:42:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΕ7ΩΡΚ-0Γ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 11/12/2019 12:19:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΖΦΖΩΡΚ-ΞΒΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εκ νέου λήψη απόφασης για την τμηματική υλοποίηση κάλυψης των εγκεκριμένων από το Υπουργείο Εσωτερικών θέσεων προσωπικού ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατόπιν αιτήματος του ΑΣΕΠ βάση της 167/2019 προγενέστερης σχετικής απόφασης του Δ.Σ., λόγω νέας...

Θέμα: Εκ νέου λήψη απόφασης για την τμηματική υλοποίηση κάλυψης των εγκεκριμένων από το Υπουργείο Εσωτερικών θέσεων προσωπικού ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατόπιν αιτήματος του ΑΣΕΠ βάση της 167/2019 προγενέστερης σχετικής απόφασης του Δ.Σ., λόγω νέας πλέον σύνθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ημ/νια: 11/12/2019 12:18:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7848ΩΡΚ-ΒΝΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 11/12/2019 12:14:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΟ9ΩΡΚ-0Ρ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 11/12/2019 11:25:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66ΗΨΩΡΚ-4ΝΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 11/12/2019 11:24:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8Ν3ΩΡΚ-7ΛΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 11/12/2019 11:20:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΓΨΩΡΚ-3ΦΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com