Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 207/2024 με Θέμα: «Απόφαση διορισμού του κ. Ντούρλια Στέφανου του Δημητρίου, σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου, Κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Βοηθών Ηλεκτρολόγων, με τις διατάξεις του Ν.2643...

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 207/2024 με Θέμα: «Απόφαση διορισμού του κ. Ντούρλια Στέφανου του Δημητρίου, σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου, Κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Βοηθών Ηλεκτρολόγων, με τις διατάξεις του Ν.2643/1998 (ΦΕΚ 220/28.09.1998 τεύχος Α΄), κατόπιν της υπ’αριθ.2/04-07-2023 Απόφασης-Πρακτικού της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2643/1998 Θεσσαλίας».
Ημ/νια: 09/05/2024 14:50:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΔ0ΩΡΚ-ΥΥΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Αποδοχή ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, ποσού 2.000.000,00€, της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ. 111170/28.12.2023 Πρόσκλησης (Έκδοση: 1...

Θέμα: «Αποδοχή ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, ποσού 2.000.000,00€, της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ. 111170/28.12.2023 Πρόσκλησης (Έκδοση: 1/0) με Κωδικό Π86_31 ΦΚ 5 και Α/Α ΟΠΣ 7500 του Υπουργείου Εσωτερικών».
Ημ/νια: 09/05/2024 13:36:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΗΡ4ΩΡΚ-ΟΦΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση μίσθωσης του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3791/16-04-2024 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση μίσθωσης του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3791/16-04-2024 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 09/05/2024 13:21:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΡΡΩΡΚ-7Μ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΚΕΔΕ)

Θέμα: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΚΕΔΕ)
Ημ/νια: 08/05/2024 13:24:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΒ8ΨΩΡΚ-ΙΘΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ - ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΚΕΔΕ)

Θέμα: ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ - ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΚΕΔΕ)
Ημ/νια: 08/05/2024 13:24:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 96Η9ΩΡΚ-ΨΤΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναμόρφωση 5η προϋπολογισμού 2024 Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου.

Θέμα: Αναμόρφωση 5η προϋπολογισμού 2024 Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου.
Ημ/νια: 08/05/2024 12:46:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΒΗΑΩΡΚ-3ΔΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 08/05/2024 12:34:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΗΘΩΡΚ-ΙΡΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 08/05/2024 12:22:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ψ94ΩΡΚ-ΥΘ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ 2ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024 ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ 2ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024 ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Ημ/νια: 08/05/2024 12:11:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΥΣΩΡΚ-ΥΙΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 08/05/2024 11:50:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ξ0ΙΩΡΚ-ΧΡΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2024)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2024)
Ημ/νια: 08/05/2024 11:24:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟ96ΩΡΚ-Τ1Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 08/05/2024 10:52:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΑΚΩΡΚ-Ο8Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 08/05/2024 10:35:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΛΘΩΡΚ-ΑΤΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 02/05/2024 10:23:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65Ο0ΩΡΚ-ΑΧ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
Ημ/νια: 02/05/2024 10:05:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΥΞΠΩΡΚ-ΗΘΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ
Ημ/νια: 02/05/2024 10:04:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΗΣΩΡΚ-82Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/01/2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/03/2024

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/01/2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/03/2024
Ημ/νια: 02/05/2024 09:50:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΗΡΕΩΡΚ-97Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 14ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 14ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 02/05/2024 09:39:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΧΠΩΡΚ-ΖΞΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 01/05/2024 09:54:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 94ΩΤΟΕΠΖ-Κ59
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 01/05/2024 12:14:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΕΓΩΡΚ-755
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com