Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς - παραχώρησης πυροσβεστικού οχήματος από την Εταιρεία SUI GENERIS ENVIRONMENT AND PUBLICATION A.E., κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3935/19-04-2024 εισηγήσεως .

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς - παραχώρησης πυροσβεστικού οχήματος από την Εταιρεία SUI GENERIS ENVIRONMENT AND PUBLICATION A.E., κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3935/19-04-2024 εισηγήσεως .
Ημ/νια: 16/05/2024 12:47:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ48ΥΩΡΚ-ΦΓ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον τρόπο ξύλευσης για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων για το έτος 2024.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον τρόπο ξύλευσης για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων για το έτος 2024.
Ημ/νια: 16/05/2024 10:16:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΡ6ΩΡΚ-ΕΕΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,1,ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ 0,1 ΧΕΠ: Β/205

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,1,ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ 0,1 ΧΕΠ: Β/205
Ημ/νια: 15/05/2024 14:56:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Τ21ΩΡΚ-Τ6Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,1 ΧΕΠ: Β/205

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,1 ΧΕΠ: Β/205
Ημ/νια: 15/05/2024 14:47:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕ1ΣΩΡΚ-2ΒΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 5ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 5ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 15/05/2024 14:24:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΤΛΩΡΚ-ΙΞΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 5 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 5 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 15/05/2024 14:21:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΗ2ΙΩΡΚ-ΘΓΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,1,ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ 0,1 ΧΕΠ: Β/69,Β/178,Β/16,Β/58,Β/81,Β/175,Β/174,Β/99,Β/86,Β/108,Β/68,Β/115,Β/173,Β/94,Β/44,Β/146,Β/123,Β/102,Β/66,Β/114,Β/53,Β/116,Β/117

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,1,ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ 0,1 ΧΕΠ: Β/69,Β/178,Β/16,Β/58,Β/81,Β/175,Β/174,Β/99,Β/86,Β/108,Β/68,Β/115,Β/173,Β/94,Β/44,Β/146,Β/123,Β/102,Β/66,Β/114,Β/53,Β/116,Β/117
Ημ/νια: 15/05/2024 14:06:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΔΞΝΩΡΚ-Ε7Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,1 ΧΕΠ: Β/69,Β/178,Β/16,Β/58,Β/81,Β/175,Β/174,Β/99,Β/86,Β/108,Β/68,Β/115,Β/173,Β/94,Β/44,Β/146,Β/123,Β/102,Β/66,Β/114,Β/53,Β/116,Β/117

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,1 ΧΕΠ: Β/69,Β/178,Β/16,Β/58,Β/81,Β/175,Β/174,Β/99,Β/86,Β/108,Β/68,Β/115,Β/173,Β/94,Β/44,Β/146,Β/123,Β/102,Β/66,Β/114,Β/53,Β/116,Β/117
Ημ/νια: 15/05/2024 14:06:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Α23ΩΡΚ-5ΛΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περίληψη διακήρυξης της δαπάνης με τίτλο "iEastPelion – Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου"

Θέμα: Περίληψη διακήρυξης της δαπάνης με τίτλο "iEastPelion – Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου"
Ημ/νια: 15/05/2024 13:29:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΕΡΔΩΡΚ-ΣΙΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 16ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 16ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 15/05/2024 13:18:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 61ΟΞΩΡΚ-ΓΟΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΠΤΣΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ.

Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΠΤΣΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ.
Ημ/νια: 15/05/2024 13:04:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΓΙΩΡΚ-ΗΡΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 260/2024 με Θέμα: «Πράξη τοποθέτησης της μόνιμης υπαλλήλου Καπτσιανού Δήμητρας του Κωνσταντίνου, μετά τον διορισμό της σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 260/2024 με Θέμα: «Πράξη τοποθέτησης της μόνιμης υπαλλήλου Καπτσιανού Δήμητρας του Κωνσταντίνου, μετά τον διορισμό της σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών».
Ημ/νια: 15/05/2024 13:00:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ7ΤΦΩΡΚ-ΖΚΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υποβολή 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024

Θέμα: Υποβολή 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024
Ημ/νια: 14/05/2024 09:34:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΥΥΕΟΕΠΖ-7ΨΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, ο οποίος θα είναι δεκτικός έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3779/16-04-2024 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, ο οποίος θα είναι δεκτικός έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3779/16-04-2024 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 10/05/2024 13:22:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ω7ΖΩΡΚ-Ψ4Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατεδάφιση περιπτέρου σε κοινόχρηστο χώρο πλατείας του οικισμού Χορευτό, της Δημοτικής Κοινότητας Ζαγοράς, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3934/19-04-2024 εισηγήσεως του κ. Δημάρχου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατεδάφιση περιπτέρου σε κοινόχρηστο χώρο πλατείας του οικισμού Χορευτό, της Δημοτικής Κοινότητας Ζαγοράς, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3934/19-04-2024 εισηγήσεως του κ. Δημάρχου.
Ημ/νια: 10/05/2024 12:34:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Δ04ΩΡΚ-ΧΜ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: « Δαπάνες εκκένωσης βόθρων» με ιδία μέσα», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3956/22-04-2024 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: « Δαπάνες εκκένωσης βόθρων» με ιδία μέσα», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3956/22-04-2024 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 10/05/2024 11:16:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΣΠΩΡΚ-2Ε7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 15ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 15ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 10/05/2024 10:52:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΓΚ2ΩΡΚ-ΦΚΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου : «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση πλησίον κοινοτικού κτιρίου πλατείας Ανηλίου που επλήγη από τη θεομηνία «Daniel» .

Θέμα: «Περί τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου : «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση πλησίον κοινοτικού κτιρίου πλατείας Ανηλίου που επλήγη από τη θεομηνία «Daniel» .
Ημ/νια: 10/05/2024 10:16:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚ3ΟΩΡΚ-Ε94
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης αδέσποτων & οικόσιτων ζώων.

Θέμα: Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης αδέσποτων & οικόσιτων ζώων.
Ημ/νια: 10/05/2024 10:15:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 99ΥΗΩΡΚ-ΑΘΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου : «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση Νεκροταφείο της Τ.Κ Μακρυράχης και αποκατάσταση ζημιών νεκροταφείου Περαχώρας, που επλήγησαν από τη θεομηνία «Daniel».

Θέμα: «Περί τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου : «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση Νεκροταφείο της Τ.Κ Μακρυράχης και αποκατάσταση ζημιών νεκροταφείου Περαχώρας, που επλήγησαν από τη θεομηνία «Daniel».
Ημ/νια: 10/05/2024 10:14:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΠΣΩΡΚ-ΠΔΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com