Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 260/2024 με Θέμα: «Πράξη τοποθέτησης της μόνιμης υπαλλήλου Καπτσιανού Δήμητρας του Κωνσταντίνου, μετά τον διορισμό της σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 260/2024 με Θέμα: «Πράξη τοποθέτησης της μόνιμης υπαλλήλου Καπτσιανού Δήμητρας του Κωνσταντίνου, μετά τον διορισμό της σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών».
Ημ/νια: 15/05/2024 13:00:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ7ΤΦΩΡΚ-ΖΚΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υποβολή 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024

Θέμα: Υποβολή 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024
Ημ/νια: 14/05/2024 09:34:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΥΥΕΟΕΠΖ-7ΨΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, ο οποίος θα είναι δεκτικός έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3779/16-04-2024 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, ο οποίος θα είναι δεκτικός έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3779/16-04-2024 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 10/05/2024 13:22:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ω7ΖΩΡΚ-Ψ4Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατεδάφιση περιπτέρου σε κοινόχρηστο χώρο πλατείας του οικισμού Χορευτό, της Δημοτικής Κοινότητας Ζαγοράς, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3934/19-04-2024 εισηγήσεως του κ. Δημάρχου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατεδάφιση περιπτέρου σε κοινόχρηστο χώρο πλατείας του οικισμού Χορευτό, της Δημοτικής Κοινότητας Ζαγοράς, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3934/19-04-2024 εισηγήσεως του κ. Δημάρχου.
Ημ/νια: 10/05/2024 12:34:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Δ04ΩΡΚ-ΧΜ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: « Δαπάνες εκκένωσης βόθρων» με ιδία μέσα», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3956/22-04-2024 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: « Δαπάνες εκκένωσης βόθρων» με ιδία μέσα», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3956/22-04-2024 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 10/05/2024 11:16:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΣΠΩΡΚ-2Ε7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 15ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 15ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 10/05/2024 10:52:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΓΚ2ΩΡΚ-ΦΚΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου : «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση πλησίον κοινοτικού κτιρίου πλατείας Ανηλίου που επλήγη από τη θεομηνία «Daniel» .

Θέμα: «Περί τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου : «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση πλησίον κοινοτικού κτιρίου πλατείας Ανηλίου που επλήγη από τη θεομηνία «Daniel» .
Ημ/νια: 10/05/2024 10:16:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚ3ΟΩΡΚ-Ε94
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης αδέσποτων & οικόσιτων ζώων.

Θέμα: Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης αδέσποτων & οικόσιτων ζώων.
Ημ/νια: 10/05/2024 10:15:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 99ΥΗΩΡΚ-ΑΘΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου : «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση Νεκροταφείο της Τ.Κ Μακρυράχης και αποκατάσταση ζημιών νεκροταφείου Περαχώρας, που επλήγησαν από τη θεομηνία «Daniel».

Θέμα: «Περί τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου : «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση Νεκροταφείο της Τ.Κ Μακρυράχης και αποκατάσταση ζημιών νεκροταφείου Περαχώρας, που επλήγησαν από τη θεομηνία «Daniel».
Ημ/νια: 10/05/2024 10:14:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΠΣΩΡΚ-ΠΔΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 207/2024 με Θέμα: «Απόφαση διορισμού του κ. Ντούρλια Στέφανου του Δημητρίου, σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου, Κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Βοηθών Ηλεκτρολόγων, με τις διατάξεις του Ν.2643...

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 207/2024 με Θέμα: «Απόφαση διορισμού του κ. Ντούρλια Στέφανου του Δημητρίου, σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου, Κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Βοηθών Ηλεκτρολόγων, με τις διατάξεις του Ν.2643/1998 (ΦΕΚ 220/28.09.1998 τεύχος Α΄), κατόπιν της υπ’αριθ.2/04-07-2023 Απόφασης-Πρακτικού της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2643/1998 Θεσσαλίας».
Ημ/νια: 09/05/2024 14:50:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΔ0ΩΡΚ-ΥΥΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Αποδοχή ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, ποσού 2.000.000,00€, της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ. 111170/28.12.2023 Πρόσκλησης (Έκδοση: 1...

Θέμα: «Αποδοχή ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, ποσού 2.000.000,00€, της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ. 111170/28.12.2023 Πρόσκλησης (Έκδοση: 1/0) με Κωδικό Π86_31 ΦΚ 5 και Α/Α ΟΠΣ 7500 του Υπουργείου Εσωτερικών».
Ημ/νια: 09/05/2024 13:36:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΗΡ4ΩΡΚ-ΟΦΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση μίσθωσης του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3791/16-04-2024 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση μίσθωσης του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3791/16-04-2024 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 09/05/2024 13:21:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΡΡΩΡΚ-7Μ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΚΕΔΕ)

Θέμα: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΚΕΔΕ)
Ημ/νια: 08/05/2024 13:24:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΒ8ΨΩΡΚ-ΙΘΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ - ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΚΕΔΕ)

Θέμα: ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ - ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΚΕΔΕ)
Ημ/νια: 08/05/2024 13:24:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 96Η9ΩΡΚ-ΨΤΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναμόρφωση 5η προϋπολογισμού 2024 Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου.

Θέμα: Αναμόρφωση 5η προϋπολογισμού 2024 Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου.
Ημ/νια: 08/05/2024 12:46:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΒΗΑΩΡΚ-3ΔΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 08/05/2024 12:34:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΗΘΩΡΚ-ΙΡΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 08/05/2024 12:22:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ψ94ΩΡΚ-ΥΘ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ 2ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024 ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ 2ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024 ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Ημ/νια: 08/05/2024 12:11:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΥΣΩΡΚ-ΥΙΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 08/05/2024 11:50:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ξ0ΙΩΡΚ-ΧΡΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2024)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2024)
Ημ/νια: 08/05/2024 11:24:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟ96ΩΡΚ-Τ1Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com