Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 06/07/2020 10:01:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΕ04ΩΡΚ-ΜΤ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 06/07/2020 10:01:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗΠΟΩΡΚ-3ΤΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 06/07/2020 10:01:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΒΡΩΡΚ-5Α4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 03/07/2020 12:10:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΙΞΩΡΚ-ΚΧΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης για την μίσθωση δημοτικού ακινήτου (πρώην Αξαή) στην Τ.Κ. Μακρυράχης κατόπιν της 77/2020 Α.Δ.Σ. του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου».

Θέμα: «Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης για την μίσθωση δημοτικού ακινήτου (πρώην Αξαή) στην Τ.Κ. Μακρυράχης κατόπιν της 77/2020 Α.Δ.Σ. του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου».
Ημ/νια: 03/07/2020 10:41:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤ75ΩΡΚ-ΕΔ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2020

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2020
Ημ/νια: 03/07/2020 09:38:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ρ5ΘΩΡΚ-3ΞΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση χώρων πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους ευθύνης του Δ. Ζαγοράς - Μουρεσίου», με ιδία μέσα

Θέμα: Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση χώρων πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους ευθύνης του Δ. Ζαγοράς - Μουρεσίου», με ιδία μέσα
Ημ/νια: 03/07/2020 09:34:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1ΣΜΩΡΚ-22Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί αδυναµίας εκτέλεσης της υπηρεσίας µε τίτλο «Μεταφορά υπολειμμάτων ανακύκλωσης», µε ίδια μέσα.

Θέμα: Περί αδυναµίας εκτέλεσης της υπηρεσίας µε τίτλο «Μεταφορά υπολειμμάτων ανακύκλωσης», µε ίδια μέσα.
Ημ/νια: 03/07/2020 09:04:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 61ΙΡΩΡΚ-Ζ13
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της δαπάνης με τίτλο "Μελέτη διασύνδεσης δικτύων ύδρευσης οικισμών Ξουριχτίου, Τσαγκαράδας, Μουρεσίου και Κισσού του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου "

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της δαπάνης με τίτλο "Μελέτη διασύνδεσης δικτύων ύδρευσης οικισμών Ξουριχτίου, Τσαγκαράδας, Μουρεσίου και Κισσού του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου "
Ημ/νια: 02/07/2020 10:25:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΘΠΩΡΚ-ΝΜΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΕΥΣΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 01/07/2020 14:18:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧ3ΛΩΡΚ-ΒΒΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 381/2020 με Θέμα: «Βεβαίωση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου και μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 381/2020 με Θέμα: «Βεβαίωση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου και μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου».
Ημ/νια: 01/07/2020 13:33:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΕΥΩΡΚ-9Β1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την Απευθείας ανάθεση προμήθειας εντύπων και υλικών εκτυπώσεων.

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την Απευθείας ανάθεση προμήθειας εντύπων και υλικών εκτυπώσεων.
Ημ/νια: 01/07/2020 13:09:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΝΨΩΡΚ-6ΓΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο "Μ.Π.Ε έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου (Τσαγκαράδα, Κισσός, Παραλιακό μέτωπο Αγ. Ιωάννη)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο "Μ.Π.Ε έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου (Τσαγκαράδα, Κισσός, Παραλιακό μέτωπο Αγ. Ιωάννη)"
Ημ/νια: 01/07/2020 13:05:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Δ69ΩΡΚ-ΑΘ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την Απευθείας ανάθεση προμήθειας εντύπων και υλικών εκτυπώσεων.

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την Απευθείας ανάθεση προμήθειας εντύπων και υλικών εκτυπώσεων.
Ημ/νια: 01/07/2020 12:57:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 97ΣΓΩΡΚ-ΤΤΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 377 ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 377 ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 01/07/2020 12:47:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΟΞΕΩΡΚ-Λ6Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ελαιοχρωματισμού

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ελαιοχρωματισμού
Ημ/νια: 01/07/2020 12:43:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΒΘΩΡΚ-0ΣΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Θέμα: ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 01/07/2020 12:32:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΔΦΩΡΚ-Ζ13
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων
Ημ/νια: 01/07/2020 12:17:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ο5ΟΩΡΚ-ΖΙΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθεια λοιπού υλικού εκτυπώσεων

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθεια λοιπού υλικού εκτυπώσεων
Ημ/νια: 30/06/2020 13:28:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΔ6ΩΡΚ-3ΟΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λοιπού υλικού

Θέμα: Προμήθεια λοιπού υλικού
Ημ/νια: 30/06/2020 13:20:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ρ71ΩΡΚ-Τ91
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com