Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»
Ημ/νια: 14/06/2024 13:46:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 678ΦΩΡΚ-Λ1Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθώματα μεταφορικών μέσων (Μίσθωση τριών (3) απορριμματοφόρων)

Θέμα: Μισθώματα μεταφορικών μέσων (Μίσθωση τριών (3) απορριμματοφόρων)
Ημ/νια: 14/06/2024 11:08:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΚΩΩΡΚ-ΥΓΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ
Ημ/νια: 14/06/2024 10:36:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΖΗΩΡΚ-ΚΑ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες μεταφοράς υπολειμμάτων ανακύκλωσης»

Θέμα: Απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες μεταφοράς υπολειμμάτων ανακύκλωσης»
Ημ/νια: 13/06/2024 14:11:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ77ΤΩΡΚ-Χ7Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς υπολειμμάτων ανακύκλωσης

Θέμα: για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς υπολειμμάτων ανακύκλωσης
Ημ/νια: 13/06/2024 13:59:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΒΕΩΡΚ-32Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση 12ης Τακτικής Συνεδρίασης οικ. έτους 2024, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

Θέμα: Πρόσκληση 12ης Τακτικής Συνεδρίασης οικ. έτους 2024, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 13/06/2024 13:11:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6107ΩΡΚ-ΥΡ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση ποσού λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου

Θέμα: Αποδέσμευση ποσού λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου
Ημ/νια: 13/06/2024 12:53:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Λ1ΩΩΡΚ-Α4Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση ποσού λόγω απόσπασης υπαλλήλου

Θέμα: Αποδέσμευση ποσού λόγω απόσπασης υπαλλήλου
Ημ/νια: 13/06/2024 12:53:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Τ7ΘΩΡΚ-ΜΩΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση ποσού λόγω αποσπασης υπαλλήλου

Θέμα: Αποδέσμευση ποσού λόγω αποσπασης υπαλλήλου
Ημ/νια: 13/06/2024 12:53:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΘΟ9ΩΡΚ-4ΨΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση ποσού λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου

Θέμα: Αποδέσμευση ποσού λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου
Ημ/νια: 13/06/2024 12:53:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΟ1ΥΩΡΚ-ΠΓΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ

Θέμα: Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ
Ημ/νια: 14/06/2024 10:23:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 966ΟΟΕΠΖ-6ΒΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια ειδών καθαριότητας
Ημ/νια: 14/06/2024 10:22:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ5Τ7ΟΕΠΖ-ΨΥΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ

Θέμα: Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ
Ημ/νια: 14/06/2024 10:21:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 941ΤΟΕΠΖ-ΝΔΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια βιβλίων

Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια βιβλίων
Ημ/νια: 14/06/2024 10:19:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΕΥ6ΟΕΠΖ-Κ00
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0842 Τ/Π 2024

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0842 Τ/Π 2024
Ημ/νια: 14/06/2024 09:57:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΩΜ8ΟΕΠΖ-Χ1Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/06/2024 09:50:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΖΗΜΟΕΠΖ-1Κ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»

Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»
Ημ/νια: 12/06/2024 13:26:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦ6ΜΩΡΚ-Ι6Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Απολογιστικού Πίνακα οικ. έτους 2022.

Θέμα: Έγκριση Απολογιστικού Πίνακα οικ. έτους 2022.
Ημ/νια: 12/06/2024 12:19:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 637ΧΩΡΚ-Υ74
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο: Υπηρεσία συντήρησης ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού ελεγχόμενης μπάρας εισόδου - εξόδου στην παραλία Παπά Νερό, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο: Υπηρεσία συντήρησης ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού ελεγχόμενης μπάρας εισόδου - εξόδου στην παραλία Παπά Νερό, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
Ημ/νια: 12/06/2024 09:46:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΠ3ΩΡΚ-ΞΛ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της από 28-05-2024 αιτήσεως του Αθλητικού Συλλόγου BEACH & VOLLEYBALL ΒΟΛΟΥ « ΑΡΓΩ».

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της από 28-05-2024 αιτήσεως του Αθλητικού Συλλόγου BEACH & VOLLEYBALL ΒΟΛΟΥ « ΑΡΓΩ».
Ημ/νια: 11/06/2024 12:54:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΨ13ΩΡΚ-ΖΘ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com