Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ
Ημ/νια: 22/09/2020 13:54:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΘ0ΩΡΚ-ΚΒΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή ποσού 2.500,00€ από το Κληροδότημα Στακού – Φοινικοπούλου

Θέμα: ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή ποσού 2.500,00€ από το Κληροδότημα Στακού – Φοινικοπούλου
Ημ/νια: 22/09/2020 13:05:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΨΥΩΡΚ-Γ37
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ημ/νια: 22/09/2020 12:16:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΜΑΩΡΚ-ΠΕ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/08/2020

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/08/2020
Ημ/νια: 22/09/2020 11:53:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω972ΩΡΚ-04Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/08/2020

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/08/2020
Ημ/νια: 22/09/2020 11:52:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 662ΚΩΡΚ-6ΤΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ημ/νια: 22/09/2020 10:41:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΕ1ΩΡΚ-160
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 22/09/2020 09:05:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΤ6ΩΡΚ-ΘΟΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια εμβολίων για το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια εμβολίων για το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας
Ημ/νια: 22/09/2020 08:00:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΑΓΩΡΚ-Δ2Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/166,Ζ/167,Ζ/168,Ζ/169

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/166,Ζ/167,Ζ/168,Ζ/169
Ημ/νια: 22/09/2020 07:36:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΧ1ΩΡΚ-ΧΓ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 576/2020 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε δικαιούχους ωφελούμενους του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2020-2021».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 576/2020 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε δικαιούχους ωφελούμενους του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2020-2021».
Ημ/νια: 21/09/2020 16:46:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Κ95ΩΡΚ-ΥΛΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Ημ/νια: 21/09/2020 11:39:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡ9ΤΩΡΚ-ΞΦ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2020
Ημ/νια: 21/09/2020 10:55:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔ4ΚΩΡΚ-936
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/170,Ζ/171,Ζ/172,Ζ/173,Ζ/174,Ζ/175,Ζ/180,Ζ/183

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/170,Ζ/171,Ζ/172,Ζ/173,Ζ/174,Ζ/175,Ζ/180,Ζ/183
Ημ/νια: 21/09/2020 10:53:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67ΘΗΩΡΚ-ΕΞΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Ζ/170

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Ζ/170
Ημ/νια: 21/09/2020 10:53:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘ4ΛΩΡΚ-ΙΔΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΟΓΑ Χαρτοσήμου. ΧΕΠ: Ζ/173,Ζ/182

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΟΓΑ Χαρτοσήμου. ΧΕΠ: Ζ/173,Ζ/182
Ημ/νια: 21/09/2020 10:53:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΒΗΩΡΚ-ΞΓΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/173,Ζ/182

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/173,Ζ/182
Ημ/νια: 21/09/2020 10:53:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΣΥΩΡΚ-ΠΥ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/170,Ζ/171,Ζ/172,Ζ/173,Ζ/174,Ζ/175,Ζ/176,Ζ/177,Ζ/178,Ζ/179,Ζ/180,Ζ/181,Ζ/182,Ζ/183

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/170,Ζ/171,Ζ/172,Ζ/173,Ζ/174,Ζ/175,Ζ/176,Ζ/177,Ζ/178,Ζ/179,Ζ/180,Ζ/181,Ζ/182,Ζ/183
Ημ/νια: 21/09/2020 10:53:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ν14ΩΡΚ-2ΕΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΕΠ: Ζ/170

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΕΠ: Ζ/170
Ημ/νια: 21/09/2020 10:53:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΒΛΩΡΚ-ΤΗΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΠ: Ζ/170,Ζ/172,Ζ/183

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΠ: Ζ/170,Ζ/172,Ζ/183
Ημ/νια: 21/09/2020 10:53:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΖΙΩΡΚ-ΗΚΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πιστοποίηση εκκαθαριστή της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ»

Θέμα: Πιστοποίηση εκκαθαριστή της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ»
Ημ/νια: 18/09/2020 12:21:16
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΖΞΟΞΩΓ-ΩΕΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com