Πρόγραμμα Διαύγεια

για την Υπηρεσία συντήρησης ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού ελεγχόμενης μπάρας εισόδου - εξόδου στην παραλία Παπά Νερό

Θέμα: για την Υπηρεσία συντήρησης ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού ελεγχόμενης μπάρας εισόδου - εξόδου στην παραλία Παπά Νερό
Ημ/νια: 11/06/2024 12:15:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΩ0ΜΩΡΚ-Ε7Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο: Αποκατάσταση ακρόβαθρων για τη στήριξη μεταλλικής πεζογέφυρας παραλιακού μετώπου στον οικισμό Αγ. Ιωάννη

Θέμα: για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο: Αποκατάσταση ακρόβαθρων για τη στήριξη μεταλλικής πεζογέφυρας παραλιακού μετώπου στον οικισμό Αγ. Ιωάννη
Ημ/νια: 11/06/2024 12:09:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΧΑΝΩΡΚ-ΓΧΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο: «Αποκαταστάσεις ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες (DANIEL – ELIAS) στο οδικό δίκτυο της Δ.Κ. Ζαγοράς»

Θέμα: για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο: «Αποκαταστάσεις ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες (DANIEL – ELIAS) στο οδικό δίκτυο της Δ.Κ. Ζαγοράς»
Ημ/νια: 11/06/2024 12:04:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΟΗΩΡΚ-9ΚΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο: «Αποκατάσταση βάσεων στήριξης ξύλινης πεζογέφυρας (Χ.Α.Ν.Θ.) στον οικισμό Αγ. Ιωάννη»

Θέμα: για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο: «Αποκατάσταση βάσεων στήριξης ξύλινης πεζογέφυρας (Χ.Α.Ν.Θ.) στον οικισμό Αγ. Ιωάννη»
Ημ/νια: 11/06/2024 11:45:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΕΛΩΡΚ-Δ60
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε.Ζαγοράς» ο τροπος εκτέλεσης της δαπάνης για γίνει με Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (άρθρο 32 παρ.του Ν.4412/2016)

Θέμα: «Προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε.Ζαγοράς» ο τροπος εκτέλεσης της δαπάνης για γίνει με Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (άρθρο 32 παρ.του Ν.4412/2016)
Ημ/νια: 11/06/2024 11:21:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΡΑΩΡΚ-ΘΩΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση ποσού

Θέμα: Αποδέσμευση ποσού
Ημ/νια: 11/06/2024 11:19:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 936ΡΩΡΚ-ΥΘΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης για μετονομασία Πλατείας στο Χορευτό, κατόπιν του από 14-05-2024 εγγράφου της Δημοτικής Συμβούλου κ. Τριανταφύλλου Ασπασίας.

Θέμα: Λήψη απόφασης για μετονομασία Πλατείας στο Χορευτό, κατόπιν του από 14-05-2024 εγγράφου της Δημοτικής Συμβούλου κ. Τριανταφύλλου Ασπασίας.
Ημ/νια: 11/06/2024 10:46:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ72ΙΩΡΚ-ΚΗΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Βεβαίωση πιστοποίησης της προσφερόμενης πρόσθετης εκλογικής εργασίας από το Ειδικό Εκλογικό Συνεργείο του Δήμου μας κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Βεβαίωση πιστοποίησης της προσφερόμενης πρόσθετης εκλογικής εργασίας από το Ειδικό Εκλογικό Συνεργείο του Δήμου μας κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024».
Ημ/νια: 11/06/2024 10:42:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ι2ΟΩΡΚ-ΘΦ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων...

Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων...
Ημ/νια: 11/06/2024 08:38:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8ΨΓΩΡΚ-ΘΦΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών, με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων για τους καθαρισμούς δασικού δικτύου για την καταπολέμηση πυρκαγιών στη Δ.Ε.Ζαγοράς», με ιδία μέσα» , κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 5205/29-05-2024 εισηγήσεως...

Θέμα: Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών, με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων για τους καθαρισμούς δασικού δικτύου για την καταπολέμηση πυρκαγιών στη Δ.Ε.Ζαγοράς», με ιδία μέσα» , κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 5205/29-05-2024 εισηγήσεως του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Ημ/νια: 10/06/2024 14:13:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΕ9ΓΩΡΚ-ΔΘΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών, με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων για τους καθαρισμούς δασικού δικτύου για την καταπολέμηση πυρκαγιών στη Δ.Ε.Μουρεσίου», με ιδία μέσα» , κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 5204/29-05-2024...

Θέμα: Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών, με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων για τους καθαρισμούς δασικού δικτύου για την καταπολέμηση πυρκαγιών στη Δ.Ε.Μουρεσίου», με ιδία μέσα» , κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 5204/29-05-2024 εισηγήσεως του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Ημ/νια: 10/06/2024 14:02:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Μ9ΤΩΡΚ-50Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης για την ανάληψης δαπάνης και εξόφλησης οφειλής εκ του Νανοπουλείου Κληροδοτήματος».

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την ανάληψης δαπάνης και εξόφλησης οφειλής εκ του Νανοπουλείου Κληροδοτήματος».
Ημ/νια: 10/06/2024 13:56:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΘΩΩΡΚ-7ΚΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί έγκρισης έκθεσης Α΄ τριμήνου εσόδων - εξόδων προϋ/σμού και ισολογισμού, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2024, σύμφωνα με την 71/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής ( ΑΔΑ:6ΧΙΟΩΡΚ-2Ρ1).

Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης έκθεσης Α΄ τριμήνου εσόδων - εξόδων προϋ/σμού και ισολογισμού, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2024, σύμφωνα με την 71/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής ( ΑΔΑ:6ΧΙΟΩΡΚ-2Ρ1).
Ημ/νια: 10/06/2024 13:27:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘ0ΧΩΡΚ-Υ70
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή σύμβασης χορήγησης καταθετικών καρτών, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 4850/21-05-2024 εισηγήσεως της Προϊσταμένης του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών.

Θέμα: Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή σύμβασης χορήγησης καταθετικών καρτών, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 4850/21-05-2024 εισηγήσεως της Προϊσταμένης του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών.
Ημ/νια: 10/06/2024 13:11:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65Ρ2ΩΡΚ-ΙΤ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης με θέμα: "ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ " ΕΩΣ 13.07.2024.

Θέμα: Λήψη απόφασης με θέμα: "ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ " ΕΩΣ 13.07.2024.
Ημ/νια: 10/06/2024 11:57:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΦΡΩΡΚ-ΟΗΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»

Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»
Ημ/νια: 10/06/2024 11:54:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΧΟΦΩΡΚ-Τ39
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,1,ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ 0,1 ΧΕΠ: Β/119,Β/47

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,1,ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ 0,1 ΧΕΠ: Β/119,Β/47
Ημ/νια: 10/06/2024 11:54:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ζ5ΠΩΡΚ-ΥΤΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,1 ΧΕΠ: Β/119,Β/47

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,1 ΧΕΠ: Β/119,Β/47
Ημ/νια: 10/06/2024 11:53:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΩΨΩΡΚ-4ΚΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ
Ημ/νια: 10/06/2024 11:20:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Θ81ΩΡΚ-Α9Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 07/06/2024 13:43:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΧΥΩΡΚ-8Ο6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com