Συλλέκτης ροής

«Περί έγκρισης Αποφάσεων Δημάρχου για την αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες».

Θέμα: «Περί έγκρισης Αποφάσεων Δημάρχου για την αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες».
Ημ/νια: 08/10/2019 10:42:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΟΓΩΡΚ-ΨΣΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΤ ΑΠΟ 8/7/19 ΕΩΣ 31/7/19

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΤ ΑΠΟ 8/7/19 ΕΩΣ 31/7/19
Ημ/νια: 08/10/2019 10:42:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΡ5ΩΡΚ-ΡΒΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη υπαλλήλου για πρακτική εξάσκηση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της επιχείρησης.

Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη υπαλλήλου για πρακτική εξάσκηση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της επιχείρησης.
Ημ/νια: 07/10/2019 13:35:27
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΓΩΟΞΩΓ-Β9Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί υπογραφής της σύμβασης χρήσης του συστήματος ηλεκ/κής τραπεζικής winbank με την τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος

Θέμα: Λήψη απόφασης περί υπογραφής της σύμβασης χρήσης του συστήματος ηλεκ/κής τραπεζικής winbank με την τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος
Ημ/νια: 07/10/2019 12:11:58
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω4ΚΕΟΞΩΓ-ΩΞΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σχετικά με αντικατάσταση μελών προβλεπόμενων επιτροπών για το έτος 2019.

Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με αντικατάσταση μελών προβλεπόμενων επιτροπών για το έτος 2019.
Ημ/νια: 07/10/2019 12:04:30
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 642ΛΟΞΩΓ-9ΘΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.

Θέμα: Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.
Ημ/νια: 07/10/2019 11:59:08
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΟΦΟΞΩΓ-ΣΘΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό νέου υπευθύνου προσωπικού για το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.

Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό νέου υπευθύνου προσωπικού για το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.
Ημ/νια: 07/10/2019 11:51:32
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Λ0ΝΟΞΩΓ-7ΥΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό νέου υπογράφοντα της Ομάδας Διοίκησης έργου (ΟΔΕ) για την ανάρτηση των αποφάσεων στο πρόγραμμα Διαύγεια.

Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό νέου υπογράφοντα της Ομάδας Διοίκησης έργου (ΟΔΕ) για την ανάρτηση των αποφάσεων στο πρόγραμμα Διαύγεια.
Ημ/νια: 07/10/2019 11:43:30
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛΞΝΟΞΩΓ-ΜΔΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6456/21-06-2019 αιτήσεως του Συλλόγου των Απανταχού Μακρυραχιωτών «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΙΣΚΕΡΗΣ».

Θέμα: Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6456/21-06-2019 αιτήσεως του Συλλόγου των Απανταχού Μακρυραχιωτών «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΙΣΚΕΡΗΣ».
Ημ/νια: 07/10/2019 14:42:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΓ4ΩΡΚ-ΜΝΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 07/10/2019 13:14:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω27ΛΩΡΚ-74Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Σεπτεμβρίου 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Σεπτεμβρίου 2019
Ημ/νια: 07/10/2019 12:25:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙ8ΨΩΡΚ-Ζ9Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ) μηνός Σεπτεμβρίου 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ) μηνός Σεπτεμβρίου 2019
Ημ/νια: 07/10/2019 12:19:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6Κ3ΩΡΚ-884
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 07/10/2019 12:19:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 78Ρ3ΩΡΚ-ΒΚΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 06.078,85€ που αφορά τις επισκευές σχολικών κτιρίων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 06.078,85€ που αφορά τις επισκευές σχολικών κτιρίων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ημ/νια: 07/10/2019 12:19:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΡ9ΩΡΚ-Ω9Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 8.000,00€ που αφορά τις επισκευές σχολικών κτιρίων για την κάλυψη των αναγκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 8.000,00€ που αφορά τις επισκευές σχολικών κτιρίων για την κάλυψη των αναγκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 07/10/2019 12:17:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩ9ΩΩΡΚ-ΓΘΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Σεπτεμβρίου 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Σεπτεμβρίου 2019
Ημ/νια: 07/10/2019 12:13:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΟΟΩΡΚ-3Η6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Σεπτεμβρίου 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Σεπτεμβρίου 2019
Ημ/νια: 07/10/2019 12:08:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΗΨΩΡΚ-9Σ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Σεπτεμβρίου 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Σεπτεμβρίου 2019
Ημ/νια: 07/10/2019 12:00:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΝ9ΩΡΚ-Ξ6Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com