Πρόγραμμα Διαύγεια

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 11/06/2020 14:30:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒ7ΡΩΡΚ-Υ1Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 11/06/2020 14:29:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘ85ΩΡΚ-8ΘΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 11/06/2020 14:28:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΔ2ΩΡΚ-ΕΚΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Ιούνιου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Ιούνιου 2020
Ημ/νια: 10/06/2020 19:26:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5Θ9ΩΡΚ-ΗΘΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Μαΐου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Μαΐου 2020
Ημ/νια: 10/06/2020 19:25:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΛΚΩΡΚ-Π0Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗ (ΝΕΟ) μηνός Απριλίου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗ (ΝΕΟ) μηνός Απριλίου 2020
Ημ/νια: 10/06/2020 19:11:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ι3ΡΩΡΚ-ΩΥ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ) μηνός Μαΐου 2020

Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ) μηνός Μαΐου 2020
Ημ/νια: 10/06/2020 14:18:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω9ΑΤΩΡΚ-ΥΩΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 10/06/2020 13:54:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Β01ΩΡΚ-7Τ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 6056

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 6056
Ημ/νια: 10/06/2020 13:23:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 687ΘΩΡΚ-ΟΨ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9285 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9285 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ
Ημ/νια: 10/06/2020 12:43:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΙΩΩΡΚ-ΑΦΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχή γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών

Θέμα: Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχή γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών
Ημ/νια: 10/06/2020 12:43:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΟΔ4ΩΡΚ-Κ4Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΠΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9246 ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΠΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9246 ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
Ημ/νια: 10/06/2020 11:33:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Β03ΩΡΚ-ΚΙ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης τροποποίησης χρονικής διάρκειας σύμβασης «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»

Θέμα: «Περί έγκρισης τροποποίησης χρονικής διάρκειας σύμβασης «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»
Ημ/νια: 10/06/2020 11:15:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω2ΣΛΩΡΚ-16Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020
Ημ/νια: 09/06/2020 11:59:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω66ΥΟΕΠΖ-ΔΚ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση απόσπασης εκπαιδευτικών στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Θέμα: Έγκριση απόσπασης εκπαιδευτικών στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Ημ/νια: 09/06/2020 11:26:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΗΨΕΟΕΠΖ-ΥΚΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Ιουνίου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Ιουνίου 2020
Ημ/νια: 09/06/2020 20:54:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΕΒΨ3ΩΡΚ-Π1Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Ιουνίου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Ιουνίου 2020
Ημ/νια: 09/06/2020 20:53:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΕΣΤΩΡΚ-Ο50
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Ιουνίου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Ιουνίου 2020
Ημ/νια: 09/06/2020 20:52:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9423ΩΡΚ-9ΩΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Ιουνίου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Ιουνίου 2020
Ημ/νια: 09/06/2020 20:51:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ8ΤΥΩΡΚ-ΛΨ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Μαΐου 2020

Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Μαΐου 2020
Ημ/νια: 09/06/2020 20:44:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΑΧΩΡΚ-ΨΣΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com