Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση - Αποκατάσταση αγροτικού δικτύου" του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση - Αποκατάσταση αγροτικού δικτύου" του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 14/11/2019 11:21:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦ5ΟΩΡΚ-ΣΑΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης: α) διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, β) τεχνικών προδιαγραφών - τευχών δημοπράτησης, γ) όρων διακήρυξης & δ) ορισμού επιτροπής, για την διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ...

Θέμα: Περί έγκρισης: α) διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, β) τεχνικών προδιαγραφών - τευχών δημοπράτησης, γ) όρων διακήρυξης & δ) ορισμού επιτροπής, για την διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2019-2020» προϋπολογισμού 49.438,80€ συμπ/νου Φ.Π.Α..
Ημ/νια: 14/11/2019 10:09:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΞΡΩΡΚ-ΓΔ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέσεις Παρίσαινα & Αγ. Παύλος της Δ.Κ.Ζαγοράς)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέσεις Παρίσαινα & Αγ. Παύλος της Δ.Κ.Ζαγοράς)"
Ημ/νια: 14/11/2019 09:54:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥ1ΡΩΡΚ-Ρ52
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -277 ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Θέμα: ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -277 ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 14/11/2019 08:48:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5Ε3ΩΡΚ-ΥΧΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Διάφορες ηλεκτρολογικές εργασίες" του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Διάφορες ηλεκτρολογικές εργασίες" του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 13/11/2019 14:27:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω0Ν6ΩΡΚ-Ο3Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2019
Ημ/νια: 13/11/2019 14:11:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΙ9ΩΡΚ-Ε0Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2019
Ημ/νια: 13/11/2019 13:21:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΧΦΩΡΚ-Η5Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 13/11/2019 13:16:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΟΞΩΡΚ-ΑΛ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στον οικισμό Παπά Νερό* της ΤΚ Μούρεσι: i) έγκριση μελέτης ii)καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με πρόσκληση σε διαπραγμάτευση, iii) έγκριση όρων διαπραγμάτευσης.

Θέμα: Περί αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στον οικισμό Παπά Νερό* της ΤΚ Μούρεσι: i) έγκριση μελέτης ii)καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με πρόσκληση σε διαπραγμάτευση, iii) έγκριση όρων διαπραγμάτευσης.
Ημ/νια: 13/11/2019 11:34:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΩΣΩΡΚ-ΣΦΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση - Αποκατάσταση δικτύου άρδευσης (δεξαμενές - καλλιέργεια πηγών - αρδευτικών αυλάκων)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση - Αποκατάσταση δικτύου άρδευσης (δεξαμενές - καλλιέργεια πηγών - αρδευτικών αυλάκων)"
Ημ/νια: 13/11/2019 11:29:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΓ7ΩΡΚ-Π6Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών πρόσβασης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα παρουσιάσεων για θέματα ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων (e-postirixis της ΔημοςΝΕΤ)

Θέμα: Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών πρόσβασης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα παρουσιάσεων για θέματα ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων (e-postirixis της ΔημοςΝΕΤ)
Ημ/νια: 13/11/2019 11:23:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω596ΩΡΚ-ΓΥ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση για την δαπάνη με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Αγ. Σαράντα της Τ.Κ.Μακρυράχης)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση για την δαπάνη με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Αγ. Σαράντα της Τ.Κ.Μακρυράχης)"
Ημ/νια: 13/11/2019 09:44:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω7Ξ4ΩΡΚ-035
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2019 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2019 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217
Ημ/νια: 13/11/2019 08:35:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΔ1ΩΡΚ-Θ2Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΩΝ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ -217)

Θέμα: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΩΝ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ -217)
Ημ/νια: 13/11/2019 08:35:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8ΥΜΩΡΚ-2Ψ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 26ης Φεβρουαρίου 2018 ( Β

Θέμα: Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 26ης Φεβρουαρίου 2018 ( Β
Ημ/νια: 12/11/2019 13:53:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΜ6ΩΡΚ-ΨΓ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Πλάκα της Τ.Κ.Ανηλίου)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Πλάκα της Τ.Κ.Ανηλίου)"
Ημ/νια: 12/11/2019 13:37:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΟΡΩΡΚ-030
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Διάφορες ηλεκτρολογικές εργασίες

Θέμα: Διάφορες ηλεκτρολογικές εργασίες
Ημ/νια: 12/11/2019 13:29:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω58ΞΩΡΚ-ΒΤΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

1η ΔΟΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Θέμα: 1η ΔΟΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018
Ημ/νια: 12/11/2019 12:31:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3ΡΑΩΡΚ-ΕΒ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Οβριός της Τ.Κ.Πουρίου)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Οβριός της Τ.Κ.Πουρίου)"
Ημ/νια: 12/11/2019 12:27:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΧΧΩΡΚ-ΧΑ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ/ΚΕΑΟ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ/ΚΕΑΟ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ
Ημ/νια: 12/11/2019 12:05:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΣΖΩΡΚ-3ΜΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com