Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/155,Ζ/157,Ζ/143,Ζ/144,Ζ/145,Ζ/149

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/155,Ζ/157,Ζ/143,Ζ/144,Ζ/145,Ζ/149
Ημ/νια: 02/09/2020 13:35:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1Π7ΩΡΚ-ΨΘ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ .,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/143,Ζ/144,Ζ/145,Ζ/146,Ζ/148,Ζ/149,Ζ/151,Ζ/150,Ζ/152,Ζ/153,Ζ/154,Ζ/156,Ζ/157,Ζ/165

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ .,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/143,Ζ/144,Ζ/145,Ζ/146,Ζ/148,Ζ/149,Ζ/151,Ζ/150,Ζ/152,Ζ/153,Ζ/154,Ζ/156,Ζ/157,Ζ/165
Ημ/νια: 02/09/2020 13:35:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡΓΝΩΡΚ-2ΜΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΟΓΑ Χαρτοσήμου. ΧΕΠ: Ζ/155,Ζ/157

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΟΓΑ Χαρτοσήμου. ΧΕΠ: Ζ/155,Ζ/157
Ημ/νια: 02/09/2020 13:35:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 656ΡΩΡΚ-ΝΦΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΕΠ: Ζ/144

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΕΠ: Ζ/144
Ημ/νια: 02/09/2020 13:35:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω869ΩΡΚ-ΜΨΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/143,Ζ/144,Ζ/145,Ζ/146,Ζ/147,Ζ/148,Ζ/149,Ζ/150,Ζ/151,Ζ/152,Ζ/153,Ζ/154,Ζ/155,Ζ/156,Ζ/157,Ζ/165

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/143,Ζ/144,Ζ/145,Ζ/146,Ζ/147,Ζ/148,Ζ/149,Ζ/150,Ζ/151,Ζ/152,Ζ/153,Ζ/154,Ζ/155,Ζ/156,Ζ/157,Ζ/165
Ημ/νια: 02/09/2020 13:35:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΡΥΩΡΚ-5ΣΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΠ: Ζ/143,Ζ/144,Ζ/145

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΠ: Ζ/143,Ζ/144,Ζ/145
Ημ/νια: 02/09/2020 13:35:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΝΙΩΡΚ-0ΥΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/143,Ζ/144,Ζ/145,Ζ/146,Ζ/147,Ζ/149,Ζ/151,Ζ/157,Ζ/165

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/143,Ζ/144,Ζ/145,Ζ/146,Ζ/147,Ζ/149,Ζ/151,Ζ/157,Ζ/165
Ημ/νια: 02/09/2020 13:35:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΣΚΩΡΚ-ΨΣΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/155,Ζ/157

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/155,Ζ/157
Ημ/νια: 02/09/2020 13:35:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΝ8ΩΡΚ-ΧΧΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/158,Ζ/159,Ζ/160,Ζ/161,Ζ/164

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/158,Ζ/159,Ζ/160,Ζ/161,Ζ/164
Ημ/νια: 02/09/2020 13:35:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΤΧΩΡΚ-67Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Ημ/νια: 01/09/2020 15:54:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΔΖΔΩΡΚ-ΙΘ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ υπ’αριθμ.πρωτ.:8277/20-08-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ υπ’αριθμ.πρωτ.:8277/20-08-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ημ/νια: 01/09/2020 15:53:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΡΒΩΡΚ-3Υ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΒΟΛΗ Α΄ΔΟΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ "e - dimos"

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ Α΄ΔΟΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ "e - dimos"
Ημ/νια: 01/09/2020 13:23:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΧΗΩΡΚ-4ΙΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Καθαρισμός - συντήρηση φρεατίων - υδρομάστευση πηγών ύδρευσης Δ.Ε Μουρεσίου

Θέμα: Αποδέσμευση. Καθαρισμός - συντήρηση φρεατίων - υδρομάστευση πηγών ύδρευσης Δ.Ε Μουρεσίου
Ημ/νια: 01/09/2020 12:49:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΦΨΩΡΚ-ΡΤΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

: «Περί διαγραφής χρεών και απαλλαγής από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου3 του Ν. 4623/19»

Θέμα: : «Περί διαγραφής χρεών και απαλλαγής από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου3 του Ν. 4623/19»
Ημ/νια: 01/09/2020 08:56:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΞ8ΩΡΚ-8ΥΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Κ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Κ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Ημ/νια: 01/09/2020 08:30:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡΞΥΩΡΚ-ΘΒ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Κ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Κ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Ημ/νια: 01/09/2020 08:26:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 687ΩΩΡΚ-5Τ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Ημ/νια: 01/09/2020 08:23:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΗΝΩΡΚ-ΟΘ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Κ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Κ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Ημ/νια: 01/09/2020 08:20:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΗ8ΩΡΚ-Β15
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 34Β ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 34Β ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
Ημ/νια: 31/08/2020 21:58:08
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΞΖ3ΟΞΩΓ-1Υ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 40Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 40Β
Ημ/νια: 31/08/2020 21:08:18
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΤΒΔΟΞΩΓ-ΗΑΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com