Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για εξόφληση υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης

Θέμα: Αίτημα για εξόφληση υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης
Ημ/νια: 27/11/2019 11:10:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΗΒ6ΟΕΠΖ-ΠΣΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια συσκευασιών δώρου με τοπικά προϊόντα

Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια συσκευασιών δώρου με τοπικά προϊόντα
Ημ/νια: 27/11/2019 11:09:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΤΒ5ΟΕΠΖ-5ΣΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ

Θέμα: Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ
Ημ/νια: 27/11/2019 11:08:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΨΒΖΟΕΠΖ-0ΦΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 76 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018/Τ΄Α΄) (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 218/2019 Α.Δ.Σ.

Θέμα: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 76 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018/Τ΄Α΄) (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 218/2019 Α.Δ.Σ.
Ημ/νια: 27/11/2019 14:22:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛΠΟΩΡΚ-ΔΒ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σχετικά με μεταβολές ή μη σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2020 - 2021, κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.2.1/11971/05-11-2019 εγγράφου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.

Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με μεταβολές ή μη σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2020 - 2021, κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.2.1/11971/05-11-2019 εγγράφου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.
Ημ/νια: 27/11/2019 14:00:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΖΓΩΡΚ-ΚΗΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση - Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης (δεξαμενές-καλλιέργεια πηγών-αποκατάσταση φρεατίων)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση - Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης (δεξαμενές-καλλιέργεια πηγών-αποκατάσταση φρεατίων)"
Ημ/νια: 27/11/2019 13:29:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7814ΩΡΚ-ΥΩΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΤ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΑΠΟ 1-10-19 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-10-19

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΤ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΑΠΟ 1-10-19 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-10-19
Ημ/νια: 27/11/2019 13:17:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΣ9ΩΡΚ-6ΧΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατανομή ποσού από επιχορήγηση (Ίδρυμα ΜΕΛΑ) για την «Επισκευή και συντήρηση κτιρίων Νηπιαγωγείων του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Κατανομή ποσού από επιχορήγηση (Ίδρυμα ΜΕΛΑ) για την «Επισκευή και συντήρηση κτιρίων Νηπιαγωγείων του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 27/11/2019 13:14:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞ2ΟΩΡΚ-149
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν της από 09-10-2019 εισηγήσεως της Ταμία του Δήμου.

Θέμα: Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν της από 09-10-2019 εισηγήσεως της Ταμία του Δήμου.
Ημ/νια: 27/11/2019 12:44:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΙΧΩΡΚ-Λ92
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
Ημ/νια: 27/11/2019 12:18:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΠΞΩΡΚ-4ΔΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση - Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης (δεξαμενες-καλλιέργεια πηγών-αποκατάσταση φρεατίων)

Θέμα: Συντήρηση - Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης (δεξαμενες-καλλιέργεια πηγών-αποκατάσταση φρεατίων)
Ημ/νια: 27/11/2019 11:53:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙ83ΩΡΚ-4ΝΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Περί διαγραφής χρεών και απαλλαγής από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου3 του Ν. 4623/19»

Θέμα: « Περί διαγραφής χρεών και απαλλαγής από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου3 του Ν. 4623/19»
Ημ/νια: 27/11/2019 09:00:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω0Ω4ΩΡΚ-5Τ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού – εξοπλισμού Η/Υ για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου.

Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού – εξοπλισμού Η/Υ για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου.
Ημ/νια: 26/11/2019 14:15:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΗΠΩΡΚ-0Η0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 26/11/2019 12:30:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω45ΤΩΡΚ-Σ12
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3104

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3104
Ημ/νια: 26/11/2019 11:15:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω4ΔΩΩΡΚ-Ξ8Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

Θέμα: Αποδέσμευση. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
Ημ/νια: 26/11/2019 10:53:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΧΤΩΡΚ-6ΒΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΜΕ 44459

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΜΕ 44459
Ημ/νια: 26/11/2019 10:10:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΥΞΩΡΚ-3ΧΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 26/11/2019 10:09:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω91ΓΩΡΚ-9ΕΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2019

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2019
Ημ/νια: 26/11/2019 10:03:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΝΩΩΩΡΚ-ΟΥΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2019

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2019
Ημ/νια: 26/11/2019 09:52:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΤ2ΩΡΚ-ΑΜ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com