Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες"
Ημ/νια: 22/06/2020 13:25:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΖΘΩΡΚ-1Ε3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες"
Ημ/νια: 22/06/2020 12:16:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΩΞΩΡΚ-ΚΔΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018
Ημ/νια: 22/06/2020 11:49:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΞΝΩΡΚ-9Θ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΕΤΟΥΣ 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΕΤΟΥΣ 2019
Ημ/νια: 22/06/2020 11:49:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΑΧΩΡΚ-ΞΜΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018
Ημ/νια: 22/06/2020 11:49:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΗ2ΩΡΚ-ΥΨΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες"
Ημ/νια: 22/06/2020 10:30:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΠΤΩΡΚ-8ΩΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών της δαπάνης με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες(Τ.Κ.Τσαγκαράδας)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών της δαπάνης με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες(Τ.Κ.Τσαγκαράδας)"
Ημ/νια: 22/06/2020 09:50:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ν3ΗΩΡΚ-040
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες"
Ημ/νια: 22/06/2020 09:18:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΓΨΩΡΚ-ΣΟΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 19/06/2020 14:32:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Γ4ΑΩΡΚ-ΘΡΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 19/06/2020 13:14:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 613ΨΩΡΚ-Σ6Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 19/06/2020 12:25:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΖΨΩΡΚ-ΒΙΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Leasing Μεταφορικών μέσων

Θέμα: Leasing Μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 19/06/2020 12:01:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ψ7ΕΩΡΚ-9Ψ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 337/2020 με θέμα: «Παροχή μη σύμφωνης γνώμης για την απόσπαση του κ. Καψάλη Γεωργίου προς τον Δήμο Βόλου για λόγους συνυπηρέτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4440/2016».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 337/2020 με θέμα: «Παροχή μη σύμφωνης γνώμης για την απόσπαση του κ. Καψάλη Γεωργίου προς τον Δήμο Βόλου για λόγους συνυπηρέτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4440/2016».
Ημ/νια: 19/06/2020 11:15:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΠ9ΩΡΚ-65Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ημ/νια: 19/06/2020 10:59:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΘΙΩΡΚ-3ΡΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 19/06/2020 10:02:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66ΜΩΩΡΚ-Α86
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ημ/νια: 19/06/2020 09:28:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΑ5ΩΡΚ-Ν1Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες"
Ημ/νια: 18/06/2020 15:31:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΜ8ΩΡΚ-ΟΚΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
Ημ/νια: 18/06/2020 13:07:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟ6ΡΩΡΚ-2ΞΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες"
Ημ/νια: 18/06/2020 12:42:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Α99ΩΡΚ-Ε41
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( αριθμ. πρωτ. 24358/16-04-2020 ΥΠΕΣ)

Θέμα: Χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( αριθμ. πρωτ. 24358/16-04-2020 ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 18/06/2020 12:08:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΔΥΩΡΚ-4ΜΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com