Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ
Ημ/νια: 29/11/2019 14:07:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩ9ΜΩΡΚ-ΘΚ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ 3Κ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Νοεμβρίου 2019

Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ 3Κ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Νοεμβρίου 2019
Ημ/νια: 29/11/2019 13:39:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΞΦΩΡΚ-ΞΞΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ 3Κ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Νοεμβρίου 2019

Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ 3Κ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Νοεμβρίου 2019
Ημ/νια: 29/11/2019 13:14:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΗΓΩΡΚ-ΟΡ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΣ μηνός Νοεμβρίου 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΣ μηνός Νοεμβρίου 2019
Ημ/νια: 29/11/2019 12:20:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ι6ΜΩΡΚ-ΚΗΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Ημ/νια: 29/11/2019 09:29:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΕ7ΩΡΚ-1ΩΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 31ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 31ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 28/11/2019 13:49:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΠΟΩΡΚ-ΓΤΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων" του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων" του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 28/11/2019 11:53:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 78ΚΨΩΡΚ-ΜΤΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ
Ημ/νια: 28/11/2019 11:30:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62ΧΔΩΡΚ-4Ο5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε υπαλλήλους του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε υπαλλήλους του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου».
Ημ/νια: 28/11/2019 10:55:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1Τ6ΩΡΚ-Η73
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Κατάταξη υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με 2μηνη σύμβαση στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Κατάταξη υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με 2μηνη σύμβαση στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015».
Ημ/νια: 28/11/2019 10:52:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΩ6ΩΡΚ-Α2Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

Θέμα: Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
Ημ/νια: 28/11/2019 10:41:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΔΔΩΡΚ-ΒΧΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

Θέμα: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων
Ημ/νια: 28/11/2019 10:39:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΥ9ΩΡΚ-ΥΚΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2019
Ημ/νια: 28/11/2019 10:30:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΝΤΩΡΚ-ΡΒ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

Θέμα: Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
Ημ/νια: 28/11/2019 10:29:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩ4ΠΩΡΚ-6ΒΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 1611

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 1611
Ημ/νια: 27/11/2019 11:21:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Υ4ΕΟΕΠΖ-6ΟΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0859

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0859
Ημ/νια: 27/11/2019 11:19:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΘΥΔΟΕΠΖ-7Α6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0419

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0419
Ημ/νια: 27/11/2019 11:17:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ψ3ΒΟΕΠΖ-ΛΞ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για δαπάνη παράθεσης γεύματος

Θέμα: Αίτημα για δαπάνη παράθεσης γεύματος
Ημ/νια: 27/11/2019 11:15:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΞ82ΟΕΠΖ-Ε6Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για δαπάνη φιλοξενίας

Θέμα: Αίτημα για δαπάνη φιλοξενίας
Ημ/νια: 27/11/2019 11:13:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΘΡΛΟΕΠΖ-Ω8Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 27/11/2019 11:12:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΗ1ΧΟΕΠΖ-Ω9Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com