Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/06/2020 11:19:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞ8ΦΩΡΚ-ΡΤΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση για την δαπάνη με τίτλο "Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση για την δαπάνη με τίτλο "Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 29/06/2020 10:56:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΟΘΩΡΚ-Ξ0Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά

Θέμα: Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά
Ημ/νια: 29/06/2020 10:35:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΡ9ΩΡΚ-ΑΙ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες"
Ημ/νια: 29/06/2020 09:25:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨΘΖΩΡΚ-1Τ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου, σχετικά με παράταση της υπ' αρ. πρωτ. 3737/27.04.2020 σύμβασης με τίτλο: "Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», κατόπιν αιτήματος του αναδόχου».

Θέμα: «Περί τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου, σχετικά με παράταση της υπ' αρ. πρωτ. 3737/27.04.2020 σύμβασης με τίτλο: "Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», κατόπιν αιτήματος του αναδόχου».
Ημ/νια: 26/06/2020 14:26:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω20ΕΩΡΚ-ΤΡΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο "Ανάπτυξη και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος τηλεελέγχου και τηλεδιαχείρισης οδοφωτισμού".

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο "Ανάπτυξη και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος τηλεελέγχου και τηλεδιαχείρισης οδοφωτισμού".
Ημ/νια: 26/06/2020 11:44:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΩΦΩΡΚ-ΓΙ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής για μεταφορά μαθητών για την κάλυψη των αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής για μεταφορά μαθητών για την κάλυψη των αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 26/06/2020 11:14:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΩΤ1ΩΡΚ-8ΡΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής για προμήθεια φωτογραφιών για την κάλυψη των αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής για προμήθεια φωτογραφιών για την κάλυψη των αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 26/06/2020 11:13:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6ΥΧΩΡΚ-Β13
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών για την κάλυψη αναγκών σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών για την κάλυψη αναγκών σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 26/06/2020 11:11:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦ4ΡΩΡΚ-ΤΞΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής συντήρηση και επισκευή κτιρίων για κάλυψη αναγκών των σχολείων της Β/Θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής συντήρηση και επισκευή κτιρίων για κάλυψη αναγκών των σχολείων της Β/Θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 26/06/2020 11:10:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΩΒΩΡΚ-ΚΞΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και κατοαστροφών που προκήθηκαν απο θεομηνίες"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και κατοαστροφών που προκήθηκαν απο θεομηνίες"
Ημ/νια: 26/06/2020 11:09:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 61ΝΥΩΡΚ-ΠΝ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής συντήρηση και επισκευή κτιρίων για κάλυψη αναγκών των σχολείων της Β/Θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής συντήρηση και επισκευή κτιρίων για κάλυψη αναγκών των σχολείων της Β/Θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 26/06/2020 11:09:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΛΦΩΡΚ-ΩΘΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής για συντήρηση και επισκευή καυστήρων για την κάλυψη των αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής για συντήρηση και επισκευή καυστήρων για την κάλυψη των αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »
Ημ/νια: 26/06/2020 11:02:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3ΧΖΩΡΚ-01Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας βιβλίων για κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Σχολείου Ζαγοράς

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας βιβλίων για κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Σχολείου Ζαγοράς
Ημ/νια: 26/06/2020 11:00:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑ9ΤΩΡΚ-ΨΗ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας καταβολής δικαιωμάτων πνευματικών ιδιοκτησίας στα έργα του λόγου και της τέχνης

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας καταβολής δικαιωμάτων πνευματικών ιδιοκτησίας στα έργα του λόγου και της τέχνης
Ημ/νια: 25/06/2020 13:04:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6757ΩΡΚ-ΘΨ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο "Μελέτη διασύνδεσης δικτύων ύδρευσης οικισμών Ξουριχτίου, Τσαγκαράδας, Μουρεσίου και Κισσού του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο "Μελέτη διασύνδεσης δικτύων ύδρευσης οικισμών Ξουριχτίου, Τσαγκαράδας, Μουρεσίου και Κισσού του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου"
Ημ/νια: 25/06/2020 11:32:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Χ4ΘΩΡΚ-84Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μελέτη διασύνδεσης δικτύων ύδρευσης Οικισμών Ξουριχτίου, Τσαγκαράδας, Μουρεσίου και Κισσού του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

Θέμα: Μελέτη διασύνδεσης δικτύων ύδρευσης Οικισμών Ξουριχτίου, Τσαγκαράδας, Μουρεσίου και Κισσού του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 25/06/2020 11:02:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5Ρ4ΩΡΚ-29Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: "Μ.Π.Ε έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου (Τσαγκαράδα, Κισσός, Παραλιακό μέτωπο Αγ. Ιωάννη)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: "Μ.Π.Ε έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου (Τσαγκαράδα, Κισσός, Παραλιακό μέτωπο Αγ. Ιωάννη)"
Ημ/νια: 25/06/2020 10:59:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64ΣΦΩΡΚ-226
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Ημ/νια: 25/06/2020 09:57:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΥΟΩΡΚ-ΧΓ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μ.Π.Ε έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου (Τσαγκαράδα, Κισσός, Παραλιακό μέτωπο Αη Ιωάννη)

Θέμα: Μ.Π.Ε έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου (Τσαγκαράδα, Κισσός, Παραλιακό μέτωπο Αη Ιωάννη)
Ημ/νια: 25/06/2020 09:55:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΙ4ΩΡΚ-Μ3Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com