Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ
Ημ/νια: 01/06/2020 10:54:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤ3ΘΩΡΚ-ΚΜΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( αριθμ. πρωτ. 24358/16-04-2020 ΥΠΕΣ)

Θέμα: Χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( αριθμ. πρωτ. 24358/16-04-2020 ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 29/05/2020 16:49:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΗΙΩΡΚ-9ΟΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( αριθμ. πρωτ. 24358/16-04-2020 ΥΠΕΣ)

Θέμα: Χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( αριθμ. πρωτ. 24358/16-04-2020 ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 29/05/2020 16:47:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68Ψ8ΩΡΚ-ΡΗ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( αριθμ. πρωτ. 24358/16-04-2020 ΥΠΕΣ)

Θέμα: Χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( αριθμ. πρωτ. 24358/16-04-2020 ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 29/05/2020 16:44:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ν13ΩΡΚ-327
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( αριθμ. πρωτ. 24358/16-04-2020 ΥΠΕΣ)

Θέμα: Χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( αριθμ. πρωτ. 24358/16-04-2020 ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 29/05/2020 16:42:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗ0ΑΩΡΚ-Δ73
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( αριθμ. πρωτ. 24358/16-04-2020 ΥΠΕΣ)

Θέμα: Χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( αριθμ. πρωτ. 24358/16-04-2020 ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 29/05/2020 16:39:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Π3ΡΩΡΚ-ΔΣΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( αριθμ. πρωτ. 24358/16-04-2020 ΥΠΕΣ)

Θέμα: Χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( αριθμ. πρωτ. 24358/16-04-2020 ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 29/05/2020 16:35:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64ΠΓΩΡΚ-ΥΣ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( αριθμ. πρωτ. 24358/16-04-2020 ΥΠΕΣ)

Θέμα: Χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( αριθμ. πρωτ. 24358/16-04-2020 ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 29/05/2020 16:33:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω14ΖΩΡΚ-6ΑΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( αριθμ. πρωτ. 24358/16-04-2020 ΥΠΕΣ)

Θέμα: Χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( αριθμ. πρωτ. 24358/16-04-2020 ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 29/05/2020 16:30:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΠΚΩΡΚ-Λ3Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9252

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9252
Ημ/νια: 29/05/2020 15:51:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΘΝΛΩΡΚ-ΨΒΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 3033

Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 3033
Ημ/νια: 29/05/2020 15:09:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩ31ΩΡΚ-8ΑΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com