Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με αναπληρωτή του σε επιτροπή του Λιμεναρχείου Βόλου για την χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής .

Θέμα: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με αναπληρωτή του σε επιτροπή του Λιμεναρχείου Βόλου για την χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής .
Ημ/νια: 10/10/2019 09:13:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 605ΚΩΡΚ-3ΟΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 09/10/2019 22:44:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΟ2ΚΩΡΚ-5ΚΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 09/10/2019 22:42:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ5ΩΕΩΡΚ-0ΤΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 09/10/2019 22:41:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Δ6ΧΩΡΚ-4ΥΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 09/10/2019 22:40:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ε4ΔΣΩΡΚ-Θ6Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 09/10/2019 22:36:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΕΚΜΧΩΡΚ-ΦΤ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 09/10/2019 22:35:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΒ9ΥΩΡΚ-8Ρ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 09/10/2019 22:29:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω2ΗΥΩΡΚ-796
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 09/10/2019 22:27:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΙΨΩΡΚ-4ΩΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 09/10/2019 22:26:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ51ΒΩΡΚ-ΣΛΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 09/10/2019 22:26:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΗ6ΩΡΚ-Υ0Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2019

Θέμα: Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2019
Ημ/νια: 08/10/2019 10:33:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΑΠΦΟΕΠΖ-8ΟΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Θέμα: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 08/10/2019 13:33:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΤΣΩΡΚ-ΡΓ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 250/19 Δ.Σ

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 250/19 Δ.Σ
Ημ/νια: 08/10/2019 13:29:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΜΣΕΩΡΚ-Σ84
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 250/19

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 250/19
Ημ/νια: 08/10/2019 12:49:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ20ΒΩΡΚ-33Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 08/10/2019 12:14:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗΙΘΩΡΚ-ΩΧ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

Θέμα: Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
Ημ/νια: 08/10/2019 11:19:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓ1ΓΩΡΚ-Ξ1Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΩΝ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ -217)

Θέμα: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΩΝ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ -217)
Ημ/νια: 08/10/2019 10:58:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67Δ4ΩΡΚ-ΤΛΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 08/10/2019 10:58:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΦΕΩΡΚ-ΩΚ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2019 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2019 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217
Ημ/νια: 08/10/2019 10:58:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66ΡΓΩΡΚ-422
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com