Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

Θέμα: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 15/10/2019 13:22:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 96ΥΖΩΡΚ-7ΣΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υποβολή πρότασης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», στα πλαίσια της Πρόσκλησης X του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον Α.Π. «Κοινωνικές και πολιτιστικές...

Θέμα: Υποβολή πρότασης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», στα πλαίσια της Πρόσκλησης X του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον Α.Π. «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» και τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».
Ημ/νια: 15/10/2019 13:20:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚ8ΛΩΡΚ-ΒΝΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ζαγοράς - Μουρεσίου

Θέμα: Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 15/10/2019 13:12:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΞΞΩΡΚ-ΤΡ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υποβολή πρότασης με τίτλο «Κατασκευή ραμπών για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», στα πλαίσια της Πρόσκλησης IX του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον Α.Π. «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και...

Θέμα: Υποβολή πρότασης με τίτλο «Κατασκευή ραμπών για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», στα πλαίσια της Πρόσκλησης IX του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον Α.Π. «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» και τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».
Ημ/νια: 15/10/2019 12:56:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΙΕΩΡΚ-ΓΝΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός Μελών της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου.

Θέμα: Ορισμός Μελών της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου.
Ημ/νια: 15/10/2019 12:08:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΞ0ΩΡΚ-0Β4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Δ.Κ.Ζαγοράς)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Δ.Κ.Ζαγοράς)"
Ημ/νια: 15/10/2019 12:04:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΞ3ΩΡΚ-Γ7Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΙΔΟΧ ΑΠΟ 15/05 ΕΩΣ 30/09/2019 - ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΙΔΟΧ ΑΠΟ 15/05 ΕΩΣ 30/09/2019 - ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Ημ/νια: 15/10/2019 11:40:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Β22ΩΡΚ-ΖΒ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Οκτωβρίου 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Οκτωβρίου 2019
Ημ/νια: 15/10/2019 11:26:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6Θ7ΩΡΚ-ΧΩΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1381

Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1381
Ημ/νια: 14/10/2019 11:48:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Π8ΛΟΕΠΖ-ΨΗΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 0899

Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 0899
Ημ/νια: 14/10/2019 11:47:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΓΟΑΟΕΠΖ-Τ4Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 0892

Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 0892
Ημ/νια: 14/10/2019 11:45:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΝΓΩΟΕΠΖ-87Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Ημ/νια: 14/10/2019 11:11:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 61ΠΧΟΕΠΖ-Η86
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια μπαταρίας για το σύστημα συναγερμού

Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια μπαταρίας για το σύστημα συναγερμού
Ημ/νια: 14/10/2019 11:10:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ042ΟΕΠΖ-1ΘΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού

Θέμα: Αίτημα για την εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού
Ημ/νια: 14/10/2019 11:09:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΙΞΞΟΕΠΖ-Λ6Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 14/10/2019 11:07:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΘ8ΥΟΕΠΖ-ΑΦΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ

Θέμα: Αίτημα για εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ
Ημ/νια: 14/10/2019 11:06:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω1Φ2ΟΕΠΖ-59Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ

Θέμα: Αίτημα για εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ
Ημ/νια: 14/10/2019 11:05:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΖ2ΧΟΕΠΖ-2ΝΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 26ης Φεβρουαρίου 2018 ( Β

Θέμα: Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 26ης Φεβρουαρίου 2018 ( Β
Ημ/νια: 14/10/2019 14:37:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Μ3ΓΩΡΚ-Ψ12
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Θέμα: Αποδέσμευση. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 14/10/2019 14:03:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ47ΟΩΡΚ-8ΜΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Θέμα: Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 14/10/2019 14:02:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑ5ΚΩΡΚ-Λ1Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com